Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Return on equity (RoE)

Ratio of the pre-tax profit generated during a period (yield before taxes) to the balance sheet equity of a company (net earnings of a company divided by its assets; it measures how economically and profitably the firm is using its capital). – Smaller companies run as sole proprietorships or partnerships, as well as private banks, often have a very high equity ratio. In most cases, however, this is due to a very low level of equity on the balance sheet. For tax reasons, this is often kept very low and only represents part of the available liable funds. This is because there is scope for transferring assets – such as real estate – to private or business assets: Real estate – to private assets or to business assets. If off-balance sheet assets were included, total assets and equity would therefore increase, and the equity ratio would therefore decrease. – The ECR is therefore less suitable for assessing the earnings situation of a company; the return on sales is the more convincing ratio. – Product of earnings efficiency and operating efficiency (operating return on equity). This shows the strength of a bank in its business area (line of business), for example, excluding risk provisioning. – It should be emphasized that these (and other) ratios provide information on the earnings in past periods or on the current earnings of a company and only say something about future earnings power to a limited extent. – See asset productivity, cost/income ratio, contribution margin, efficiency, cost efficiency, run rate, return on sales. – Cf. Deutsche Bundesbank Monthly Report, January 2010, p. 20 f. (return on equity compared with return on sales; references).

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Return on equity (RoE)

Stosunek zysku wygenerowanego w danym okresie (zysk przed opodatkowaniem) do bilansowego kapitału własnego firmy (zysk netto firmy podzielony przez jej aktywa; mierzy jak ekonomicznie i zyskownie firma wykorzystuje swój kapitał). – Mniejsze firmy prowadzone w formie jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółek osobowych, a także banki prywatne często mają bardzo wysoki wskaźnik kapitału własnego. W większości przypadków wynika to jednak z bardzo niskiej bilansowej kapitalizacji kapitału własnego. Dzieje się tak dlatego, że – ze względów podatkowych – jest on często utrzymywany na bardzo niskim poziomie i stanowi jedynie część dostępnych funduszy obowiązkowych. Istnieje bowiem możliwość przeniesienia majątku – np. nieruchomości – do majątku prywatnego lub gospodarczego: Nieruchomości – do majątku prywatnego lub do majątku przedsiębiorstwa. Gdyby uwzględnić aktywa pozabilansowe, suma bilansowa i kapitał własny wzrosłyby, a wskaźnik kapitału własnego uległby zmniejszeniu. – ECR jest więc mniej przydatny do oceny sytuacji dochodowej przedsiębiorstwa; bardziej przekonującym wskaźnikiem jest tu rentowność sprzedaży. – Iloczyn efektywności dochodowej i efektywności operacyjnej (operacyjna rentowność kapitału własnego). Pokazuje to siłę banku w jego obszarze biznesowym (line of business), na przykład z pominięciem rezerw na ryzyko. – Należy podkreślić, że te (i inne) wskaźniki zawierają informacje o wyniku w minionych okresach lub o bieżącym wyniku spółki i tylko w ograniczonym stopniu mówią coś o przyszłej zdolności do zarobkowania. – Zob. produktywność aktywów, wskaźnik kosztów do przychodów, marża na wkład, efektywność, efektywność kosztowa, stopa run, rentowność sprzedaży. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank ze stycznia 2010 r., s. 20 f. (rentowność kapitału własnego w porównaniu z rentownością sprzedaży; referencje).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Return on equity (RoE)

Rasio laba sebelum pajak yang dihasilkan selama suatu periode (hasil sebelum pajak) terhadap ekuitas neraca perusahaan (laba bersih perusahaan dibagi dengan asetnya; ini mengukur seberapa ekonomis dan menguntungkan perusahaan menggunakan modalnya). – Perusahaan yang lebih kecil yang dijalankan sebagai kepemilikan perseorangan atau kemitraan dan juga bank swasta sering kali memiliki rasio ekuitas yang sangat tinggi. Namun, dalam sebagian besar kasus, hal ini disebabkan oleh kapitalisasi ekuitas neraca yang sangat rendah. Hal ini karena – untuk alasan pajak – sering kali dijaga sangat rendah dan hanya mewakili sebagian dari dana pertanggungan yang tersedia. Hal ini karena ada ruang lingkup untuk mentransfer aset – seperti real estat – ke aset pribadi atau bisnis: Real estate – untuk aset pribadi atau aset bisnis. Jika aset di luar neraca dimasukkan, total neraca dan modal ekuitas akan meningkat dan rasio ekuitas akan menurun. – Oleh karena itu, ECR kurang cocok untuk menilai situasi pendapatan perusahaan; laba atas penjualan adalah rasio yang lebih meyakinkan di sini. – Produk efisiensi laba dan efisiensi operasi (laba operasi atas ekuitas). Hal ini menunjukkan kekuatan bank di area bisnisnya (lini bisnis), misalnya, dengan mengabaikan ketentuan risiko. – Perlu ditekankan bahwa rasio-rasio ini (dan rasio lainnya) mengandung informasi tentang hasil pada periode yang lalu atau tentang hasil saat ini dari suatu perusahaan dan hanya mengatakan sesuatu tentang earning power di masa depan sampai batas tertentu. – Lihat produktivitas aset, rasio biaya/pendapatan, margin kontribusi, efisiensi, efisiensi biaya, tingkat pengembalian penjualan. – Cf. Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan Januari 2010, hlm. 20 f. (laba atas ekuitas dibandingkan dengan laba atas penjualan; referensi).

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar