Kindlustussektoris kasutatav termin, mis viitab varadele

Kindlustussektori kontekstis investeering kindlustuslepingutest tulenevate nõuete tagamiseks (katmiseks). Vastavad seadused ja järelevalveasutuste määrused sätestavad vastava kvoodi. – Vanaduspensionide puhul kogutud ja kogumispensioni skeemi investeeritud raha. – Vt fond, kogumispensioni skeem, pensionifond, Pensionskasse. – Vrd BaFini 2007. aasta aruanne, lk 11 (muu hulgas võivad kindlustusandjad investeerida kuni 7,5 protsenti oma koguvaradest krediidiriski ülekandetoodetesse; keelatud on likviidsusliinid […]

Read More

Varad, sotsiaalne (sotsiaalne üldkapital)

Majanduse alalised rajatised, mis pakuvad põhiteenuseid, ilma et neid kasutataks peamiselt ärilistel eesmärkidel. Nende hulka kuuluvad eelkõige transporditeed (raudteed, maanteed, kanalid, kanaliseeritud jõed), veekogud (veehoidlad, tammid), lasteaiad, koolid, kirikud, vanadekodud, hospidalid viimase elukoha või haigla tähenduses. – Vt infrastruktuurikapital, füüsiline vara, sotsiaalne kapital, vara, avalik. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult […]

Read More

Kinnisvaramaks

Üldiselt ühekordne makse, mis on kehtestatud varanduse omanikele (kinnisvaraomanikele). – Eelkõige on tegemist euroala läbikukkunud liikmesriigi jõukate kodanike maksude kogumisega enne, kui teiste liikmesriikide maksumaksjad peavad maksma. Teiste euroala riikide “väike mees” (tavaline mees) ei peaks maksma teise liikmesriigi halva juhtimise eest, samal ajal kui nende enda varad kriisiriigis jäävad puutumata. – Selle maksu vastu […]

Read More

Verinteressieren, mida mõistetakse verbi või verbaalsõna [= gerundi

verbi nimivormi muutumine nimisõnaks] (sooritamine, saamine): Vanemas finantskirjanduses kasutatakse sageli tähenduses, et anda tulu, olla tasuv, tuua midagi sisse, teenida intressi, teenida kasumit, anda tulu. Kuid juba kaasajal on seda sõna kui ebameeldivat väljendit noomitud. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., […]

Read More

Müügivõimalus

Optsioonileping, mis sisaldab õigust müüa – näiteks valuutat, finantsinstrumenti või kaupa – teatud hinnaga – kindlaksmääratud aja jooksul. – Müügioptsioon ostetakse, kui arvatakse, et kõnealuse kauba hind langeb. Müügioptsiooni müüja saab preemiat selle eest, et ta võtab kohustuse võtta tarne vastu, kui ostja kasutab oma müügiõigust. – Vt call, put. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega […]

Read More

Lühike positsioon

Optsioonilepingute puhul positsioon pärast kaupade tarnimist või seaduslikult üle antud futuurilepinguid, enne kui vastaspool on teinud krediidikande või tasaarvestus on toimunud futuurilepinguga. Lühikese positsiooni katmist nimetatakse ka lühikese positsiooni katmiseks. – Vt Spetsiaalne lühike eelistus, valikuvõimalus. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, […]

Read More

Varem olid liiklusõnnetused tavaliselt liiklusõnnetused ja autoõnnetused

Sündmus, mille puhul inimesed saavad vigastada või isegi hukkuvad ja/või vara kahjustub avalikel teedel sõitmise tagajärjel. – Rahvamajanduse arvepidamise seisukohalt suurendavad liiklusõnnetused rahvamajanduse kogutoodangut ja seega heaolu. Selle põhjuseks on see, et statistiliselt on õnnetusega seotud teenused, nagu tuletõrje, politsei, päästeteenistuse töötajate ja ka haiglate ja taastusravikliinikute lähetamine, registreeritud kui rahaliselt hinnatavate teenuste osutamine, mis […]

Read More

Laadimistasu, saatmiskulud; sisseveotasu

Tihti võrdsustatakse laadimistasuga, eriti vanemates dokumentides, nimelt tasu, mida tuleb maksta kauba peale- või mahalaadimise eest sadamas või maismaal. – Raudteeveo kohustusliku veo eest veoautodelt võetav tasu [CH: Camions], eelkõige Šveitsis. – Teatud protsent Alpide-ülesest raskeveokite liiklusest tuleb Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa piiril laadida raudteevagunitele ning – keskkonnakaitse eesmärgil ja Alpi konventsiooni (1991. aastal jõustunud […]

Read More

Loss, vanemates dokumentides ka loss, deperditen, jaktur, jaktura, perdita, amission ja scapito (kaotus, kahju)

Mis tahes kahju, mille ulatus ei ole täpselt määratletud, kahjulik vähenemine, äärmuslikel juhtudel isegi täielik kahju, näiteks raha ostujõu või klientide usalduse vähenemine panga vastu. – Majandusüksuse varade mis tahes vähenemine (summa, mille majandusüksus kaotab bilansis). – Finantsturul annab raha kasutamine, st tehtud kulutused, vähem kui nullkasumit; tulemus on negatiivne (summa, mille võrra tehingu kulud […]

Read More

Oodatav kahju

Vastavalt IFRS 9-le tuleb kõikide riskitüüpide esinemise tõenäosust kajastada kogu perioodi jooksul. Uus määrus ei kehti mitte ainult pankadele, vaid ka kõikide finantsinstrumentide väärtuse langusele, mida kajastatakse soetusmaksumuses, sõltumata majandusharust. See sunnib moodustama kiiresti riskieraldisi, sest oodatav rahavoog (ECF) on samuti esiplaanil. Samuti ei kajastata enam igasugust intressitulu (intressinõuet) lepingus kokkulepitud summas, vaid eeldatavate maksete […]

Read More