Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Swedish

Förklaringar av termer från finansvärlden i allmänhet och från Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitik i synnerhet, samt från området för tillsynsrätt och förvaltning av statsskulden, kompletterade på flera begäran med vissa grundläggande bank- och börstermer som är nödvändiga för att förstå centralbankens politik, samt äldre och nyare uttryck som språkligt hänvisar till “pengar”, En beskrivning av några av de organ och forum som är viktiga för det europeiska och globala penningpolitiska samarbetet, samt hänvisningar till motsvarande tekniska artiklar i Deutsche Bundesbanks månadsrapport, Europeiska centralbankens månadsrapport och årsrapporten från den federala finansinspektionen, och – genomgående – till omständigheterna och de rättsliga förhållandena i Förbundsrepubliken Tyskland. Alfabetiskt ordnade, med respektive engelska facktermer, och sammanställda huvudsakligen på grundval av officiella publikationer. Med hjälp av webbläsarens sökfunktion kan man också hitta många termer som inte har ett eget nyckelord.

Förlustpotential (förlustchans)

Risken att drabbas av en förlust i en transaktion, särskilt i en exponering på finansmarknaden. – Se investeringsmod, defaveur, vinstpotential, risktagare, förlust, förväntad förlust. Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk… read more »

Förlustantagande, individuellt (individuellt förlustantagande)

Kravet att vid en förlust i en bank antingen – alla anställda inom det aktiva affärsområdet, dvs. inte även de som arbetar med rent administrativ verksamhet, t.ex. vaktmästartjänster, telefonväxel eller säkerhet i anläggningen (skyddstjänst), eller – cheferna över en viss rang i hierarkin måste bidra till att täcka förlusten genom att avstå från en del… read more »

I den äldre litteraturen även tillgångar

Ofta använd term, men med annat innehåll (denotation: alla de saker som en term är tillämplig på; de objekt som avses med “tillgångar”). – Alla varor som ägs av – privata hushåll, och sedan i den äldre litteraturen även kallade hushåll, – företag, och sedan i förhållande till dessa även ofta kallade företagskapital och i… read more »

Fastighetsavgift

I allmänhet en engångsbetalning som åläggs ägare av rikedomar (fastighetsägare). – I synnerhet insamlingen av pengar från rika medborgare i en medlemsstat i euroområdet på obestånd innan skattebetalarna i andra medlemsstater uppmanas att betala. Den “lilla människan” (den vanliga killen) i andra länder i euroområdet ska inte behöva betala för en annan medlemsstats misskötsel, medan… read more »

Upside risk (används även på tyska, mer sällan upside risk och risk från en förbättring av situationen)

Generellt sett är det möjligt att den faktiska avkastningen på en investering överstiger förväntningarna (möjligheten att värdet av ett engagemang kan öka utöver den förväntade nivån). Varje engagemang på finansmarknaden innebär en möjlighet till en nedåtrisk och en uppåtrisk. – För en låntagare är risken att marknadsräntan sjunker under den (högre) ränta som avtalats med… read more »

Värdepappersrisker (risker med värdepapperisering)

Efterfrågan på värdepapperisering kan plötsligt försvinna, vilket observerades under subprime-krisen och den efterföljande finanskrisen, där en oväntad synkronisering av fallissemang på referenstillgångarna i portföljen ledde till en marknadskollaps. – Om värdepapperiseringspapper emitteras via specialföretag i offshore-finanscentra finns det ingen övervakning av transaktionerna, än mindre någon kapitalunderstöd; – Om en originator åtar sig skyldigheten att inkludera… read more »

Semesterpengar (semesterbonus, semesterförmån)

Privatpersoners utgifter under semesterperioden; i snävare bemärkelse avser detta resor och pengar som spenderas på boende och måltider. – En kollektivt överenskommen (CH: gesamtarbeitsvertraglich; kollektivt överenskommen) eller frivilligt förhandlad (frivilligt) särskild betalning som arbetsgivaren gör till arbetstagarna för att täcka deras ökade utgifter under semesterperioden (semestertid). – Se gratifikation, kyrkoinvigningspengar, ersättning. Observera: Den finansiella encyklopedin… read more »

Utgångsdatum, tidigare även utgångsdag och inlösningsdag

I allmänhet den avtalsenliga eller lagstadgade utgången av en period. – Slutet av ett finansiellt avtals löptid. – På börsen, det datum då optionen inte längre kan utnyttjas. Om den har ett inneboende värde måste optionsrätten ha utnyttjats senast detta datum, såvida inte andra avtal har ingåtts. – Se överlåtelse, köpoption, uppfyllelse, option, option, digital,… read more »

Urukagina-principen

“Betala med bästa pengar!”; dekret från den sumeriska (Sumer = ett gammalt land i södra Mesopotamien i nuvarande södra Irak; sumererna tros ha uppfunnit kilskriftssystemet) Urukagina omkring 2500 f.Kr. Urukagina ca 2500 f.Kr. till köpmännen (inom utrikeshandeln) att betala i kurantmynt – praktiskt taget guldmynt – vid inköp och att få betalt vid export, för… read more »

Ersättningssystem

Inom den finansiella sektorn, betalning av anställda. Efter finanskrisen som följde på subprime-krisen fanns det ett krav på att ersättningen skulle baseras på den risk som tas och på hållbar affärsframgång. Dessutom bör man också ta hänsyn till misslyckade företag. – I april 2009 offentliggjorde rådet för finansiell stabilitet (FSB) detaljerade riktlinjer (Principles for Sound… read more »

Sidebar