Förlustpotential (förlustchans)

Risken att drabbas av en förlust i en transaktion, särskilt i en exponering på finansmarknaden. – Se investeringsmod, defaveur, vinstpotential, risktagare, förlust, förväntad förlust. Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk […]

Read More

Förlustantagande, individuellt (individuellt förlustantagande)

Kravet att vid en förlust i en bank antingen – alla anställda inom det aktiva affärsområdet, dvs. inte även de som arbetar med rent administrativ verksamhet, t.ex. vaktmästartjänster, telefonväxel eller säkerhet i anläggningen (skyddstjänst), eller – cheferna över en viss rang i hierarkin måste bidra till att täcka förlusten genom att avstå från en del […]

Read More

I den äldre litteraturen även tillgångar

Ofta använd term, men med annat innehåll (denotation: alla de saker som en term är tillämplig på; de objekt som avses med “tillgångar”). – Alla varor som ägs av – privata hushåll, och sedan i den äldre litteraturen även kallade hushåll, – företag, och sedan i förhållande till dessa även ofta kallade företagskapital och i […]

Read More

Fastighetsavgift

I allmänhet en engångsbetalning som åläggs ägare av rikedomar (fastighetsägare). – I synnerhet insamlingen av pengar från rika medborgare i en medlemsstat i euroområdet på obestånd innan skattebetalarna i andra medlemsstater uppmanas att betala. Den “lilla människan” (den vanliga killen) i andra länder i euroområdet ska inte behöva betala för en annan medlemsstats misskötsel, medan […]

Read More

Nära förbindelser

Enligt artikel 1 nr 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut är en “nära förbindelse” en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förbundna med varandra genom: – a) ägarintresse, dvs. ägande, direkt eller genom kontroll, av 20 […]

Read More

Strukturella stelheter

Om inget annat anges avser detta en ekonomi med – liten flexibilitet på arbetsmarknaden, – mindre konkurrens på varumarknaderna, – betydande hinder för nya företag att komma in på marknaden och – en mindre utvecklad kapitalmarknad. – I sådana ekonomier är investeringstakten lägre, vilket vanligtvis leder till lägre produktivitet och därmed lägre tillväxt. – Se […]

Read More

Relaterad länk

I ECB:s terminologi är ett avtalsmässigt och tekniskt arrangemang genom vilket värdepapper kan överföras på lämpligt sätt mellan två värdepappersavvecklingssystem som inte är direkt kopplade via ett tredje system som fungerar som mellanhand. Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., […]

Read More

Förlustabsorption och förlustabsorption

Termen används främst i samband med vissa omsättningsbara finansiella instrument. Bankerna samlar ett stort antal utgivna lån i en portfölj. Detta delas sedan upp i enskilda trancher, vanligtvis i tre, inte nödvändigtvis lika stora delar. – Den lägsta, relativt högräntebärande tranchen (first loss piece, även kallad equity tranche) måste helt och hållet bära (absorbera) den […]

Read More

Rådgivande konsumentnämnd

Ett organ med tolv ledamöter som inrättats vid den federala finansinspektionen för att ge råd till myndigheten i konsumentskyddsfrågor. – Se “Committee Madness”, konsumentklagomål, Forum för konsumentskydd. – Se BaFins årsrapport 2012, s. 17 (kommitténs sammansättning) och s. 70 ff. (enhetliga riktlinjer för klagomål i hela Europa). Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och […]

Read More

Forum för konsumentskydd

I samband med finansmarknaden anordnade den federala finansinspektionen för första gången i oktober 2009 ett seminarium för cirka 200 experter om regler för konsumentskydd inom området finansiella tjänster. – Se rådgivande konsumentrådet, konsumentklagomål. – Se BaFins årsrapport 2009, s. 243 (ett tryckfel där: 2010 i stället för 2009!). Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad […]

Read More