Tappio-ansa

Tuskin järkevästi selitettävissä oleva mutta empiirisesti hyvin dokumentoitu tosiasia on, että sekä yksityiset sijoittajat että yritykset ovat taipuvaisia jättämään tappiot ennemmin toteutumatta kuin vetämään kivuliaan viivan sitoumuksen alle jo varhaisessa vaiheessa. – Ks. muisti, rahanahneus, rahan nielijä, pää hiekassa -käyttäytyminen, miljoonakaivuri, talouspsykologia, likinäköisyys, torpedopääoma, tappio, aiheutunut, jätteiden tarkkailija. Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä […]

Read More

Tappiopotentiaali (tappion mahdollisuus)

Riski tappion syntymisestä liiketoimessa, erityisesti rahoitusmarkkinoilla. – Katso sijoitusrohkeus, defaveur, voittopotentiaali, riskinottaja, tappio, odotettu. Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa! Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Sähköpostiosoite: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Read More

Tappio-olettama, yksilöllinen (yksilöllinen tappio-olettama)

Vaatimus, jonka mukaan pankin tappion sattuessa joko – kaikkien aktiivisen liiketoiminta-alueen työntekijöiden, ei siis pelkästään hallinnollisiin tehtäviin, kuten talonmiespalveluihin, puhelinvaihteeseen tai laitoksen vartiointiin (suojelupalvelu), palkattujen työntekijöiden, tai – tietyn hierarkia-aseman yläpuolella olevien johtajien on osallistuttava tappion kattamiseen luopumalla osasta palkkaansa. Tämän odotetaan olevan vahva kannustin riskien huolellisempaan käsittelyyn. – Toistaiseksi tämä vaatimus on vielä hyvin […]

Read More

Sopimukseen sidottu välittäjä

Valvontaviranomaisten kielellä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa rajoittamattomalla ja ehdottomalla vastuulla yhdelle ainoalle rahoituspalvelujen tarjoajalle, jonka lukuun se toimii, – arvopaperipalveluja ja oheispalveluja asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille. ottaa vastaan ja välittää asiakkaan sijoituspalveluihin tai rahoitusvälineisiin liittyviä ohjeita tai toimeksiantoja, – sijoittaa rahoitusvälineitä ja/tai – neuvoo asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita näihin rahoitusvälineisiin tai palveluihin liittyvissä […]

Read More

Vanhemmassa kirjallisuudessa myös varat

Usein käytetty termi, jolla on kuitenkin erilainen sisältö (denotaatio: niiden asioiden kokonaisuus, joihin termiä voidaan soveltaa; kohteet, joita tarkoitetaan ilmaisulla “varat”). – Kaikki tavarat, jotka omistavat – yksityiset kotitaloudet, ja vanhemmassa kirjallisuudessa myös kotitaloudet, – yritykset, ja suhteessa näihin usein myös yrityspääoma ja taloudellisessa mielessä teollinen omaisuus, sekä – valtio. Näiden kolmen erän summaa kutsutaan […]

Read More

Sosiaalinen yleispääoma

Talouden pysyvät tilat, jotka tarjoavat peruspalveluja, mutta joita ei käytetä ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin. Tällaisia ovat ennen kaikkea liikenneväylät (rautatiet, tiet, kanavat, kanavoidut joet), vesilaitokset (altaat, padot), päiväkodit, koulut, kirkot, vanhainkodit, saattohoitokodit viimeisenä asuinpaikkana tai sairaalana. – Ks. infrastruktuuripääoma, fyysinen omaisuus, sosiaalinen pääoma, julkinen omaisuus. Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin […]

Read More

Kiinteistövero

Yleensä varallisuuden omistajille (kiinteistöjen omistajille) määrätty kertamaksu. – Erityisesti on kyse varakkaiden euroalueen jäsenvaltioiden varakkaiden kansalaisten maksujen keräämisestä ennen kuin muiden jäsenvaltioiden veronmaksajia pyydetään maksamaan. Muiden euroalueen maiden “pienen miehen” (tavallisen miehen) ei pitäisi joutua maksamaan toisen jäsenvaltion huonosta hallinnosta samalla, kun heidän oma varallisuutensa kriisimaassa pysyy koskemattomana. – Tätä maksua vastustettiin sillä, että tuskin […]

Read More

Lyhyt positio

Optiosopimusten yhteydessä positio sen jälkeen, kun hyödykkeet tai laillisesti siirretyt futuurisopimukset on toimitettu, ennen kuin vastapuoli on tehnyt hyvityskirjauksen tai futuurisopimuksella on toteutettu kuittaava sulkeutuminen. Lyhyen position kattaminen tunnetaan myös nimellä short covering. – Katso Dedicated Short Bias, vaihtoehto. Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa! Yliopiston […]

Read More

Aiemmin liikenneonnettomuudet olivat yleensä liikenneonnettomuuksia ja auto-onnettomuuksia

Tapahtuma, jossa ihmiset loukkaantuvat tai jopa kuolevat ja/tai omaisuus vahingoittuu yleisillä teillä ajamisen seurauksena. – Kansantalouden tilinpidon näkökulmasta katsottuna liikenneonnettomuudet lisäävät kansantuotetta ja siten hyvinvointia. Tämä johtuu siitä, että tilastollisesti onnettomuuden yhteydessä tarjottavat palvelut, kuten palokunnan, poliisin, pelastuspalveluhenkilöstön ja myös sairaaloiden ja kuntoutusklinikoiden toiminta, kirjataan rahassa arvostettavien palvelujen tarjoamiseksi, mikä merkitsee hyvinvoinnin lisääntymistä. Tästä syystä […]

Read More

Rakenteelliset jäykkyydet

Jollei toisin määritellä, tämä tarkoittaa taloutta, jossa – työmarkkinat ovat vain vähän joustavat, – tavaramarkkinoilla on vähemmän kilpailua, – uusien yritysten markkinoille pääsyn esteet ovat huomattavat ja – pääomamarkkinat ovat vähemmän kehittyneet. – Tällaisissa talouksissa investointiaste on alhaisempi, ja niin on yleensä myös tuottavuus ja näin ollen myös kasvu. – Ks. tieto- ja viestintätekniikkaa käyttävät […]

Read More