Lyhyt positio

Optiosopimusten yhteydessä positio sen jälkeen, kun hyödykkeet tai laillisesti siirretyt futuurisopimukset on toimitettu, ennen kuin vastapuoli on tehnyt hyvityskirjauksen tai futuurisopimuksella on toteutettu kuittaava sulkeutuminen. Lyhyen position kattaminen tunnetaan myös nimellä short covering. – Katso Dedicated Short Bias, vaihtoehto. Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa! Yliopiston […]

Read More

Aiemmin liikenneonnettomuudet olivat yleensä liikenneonnettomuuksia ja auto-onnettomuuksia

Tapahtuma, jossa ihmiset loukkaantuvat tai jopa kuolevat ja/tai omaisuus vahingoittuu yleisillä teillä ajamisen seurauksena. – Kansantalouden tilinpidon näkökulmasta katsottuna liikenneonnettomuudet lisäävät kansantuotetta ja siten hyvinvointia. Tämä johtuu siitä, että tilastollisesti onnettomuuden yhteydessä tarjottavat palvelut, kuten palokunnan, poliisin, pelastuspalveluhenkilöstön ja myös sairaaloiden ja kuntoutusklinikoiden toiminta, kirjataan rahassa arvostettavien palvelujen tarjoamiseksi, mikä merkitsee hyvinvoinnin lisääntymistä. Tästä syystä […]

Read More

Rakenteelliset jäykkyydet

Jollei toisin määritellä, tämä tarkoittaa taloutta, jossa – työmarkkinat ovat vain vähän joustavat, – tavaramarkkinoilla on vähemmän kilpailua, – uusien yritysten markkinoille pääsyn esteet ovat huomattavat ja – pääomamarkkinat ovat vähemmän kehittyneet. – Tällaisissa talouksissa investointiaste on alhaisempi, ja niin on yleensä myös tuottavuus ja näin ollen myös kasvu. – Ks. tieto- ja viestintätekniikkaa käyttävät […]

Read More

Lastausmaksu, toimituskulut; kuljetusmaksu

Usein rinnastetaan lastausmaksuun, erityisesti vanhemmissa asiakirjoissa, eli maksu, joka on suoritettava tavaroiden lastaamisesta tai purkamisesta satamassa tai maalla. – Tavaroita kuljettavilta kuorma-autoilta perittävä maksu [CH: Camions] pakollisesta rautatiekuljetuksesta, erityisesti Sveitsin osalta. – Tietty prosenttiosuus Alppien kautta kulkevasta raskaasta tavaraliikenteestä on lastattava rautatievaunuihin Italian, Ranskan ja Saksan vastaisilla rajoilla ja kuljetettava rautateitse Sveitsin kautta ympäristönsuojelusyistä ja […]

Read More

Aiheutuneet tappiot

IAS 39:n mukaan tuloslaskelman hyvitys tai taseen varojen ja velkojen ylijäämä oli esitettävä vain, jos se todella toteutui, eli jos se toteutui. Häviön laukaisevaa tapahtumaa (trigger event) voidaan odottaa. Subprime-kriisiä seuranneen finanssikriisin aikana kävi ilmeiseksi, että tämä lähestymistapa johti lumivyöryn kaltaisiin alaskirjauksiin ja pahensi kriisiä merkittävästi. – Ks. esitystapa, uskottava, käypä arvo, impariteettiperiaate, nettovarallisuusarvo, maksukyvyttömyystapaukset, […]

Read More

Odotettu tappio

IFRS 9:n mukaan kaikenlaisten riskien toteutumisen todennäköisyys on kirjattava koko juoksuajalle. Uusi asetus ei koske ainoastaan pankkeja vaan myös kaikkien hankintamenoon kirjattavien rahoitusvälineiden arvonalentumisia toimialasta riippumatta. Tämä pakottaa muodostamaan riskivaraukset nopeasti, koska odotettu kassavirta (ECF) on myös etualalla. Vastaavasti kaikenlaisia korkotuottoja (korkosaamisia) ei enää kirjata sopimuksessa sovittuun määrään vaan odotettavissa olevien maksujen perusteella. – Ks. […]

Read More

Häviönsietokyky

Taloudellisen yksikön yleensä ja erityisesti pankin kyky kattaa tappiot vaarantamatta omaa olemassaoloaan. Pankkialan tappionsietokyvyn käsitettä ei ole helppo hahmottaa. Keskeinen ajatus on, että asianmukaisten instrumenttien on paitsi mahdollistettava se, että niiden liikkeeseenlaskija välttyy maksukyvyttömyydeltä stressitilanteessa, myös suosittava pääomapohjan vahvistamista. – Ks. Basel III, Cookin suhdeluku, kattavuusaste, omavaraisuusaste, hybridipääoma, pääomavaatimusten sääntely, vipuvaatimus, riski, riskienhallinta, tappiopotentiaali, tappioaste, […]

Read More

Tappio-ansa

Tuskin järkevästi selitettävissä oleva mutta empiirisesti hyvin dokumentoitu tosiasia on, että sekä yksityiset sijoittajat että yritykset ovat taipuvaisia jättämään tappiot ennemmin toteutumatta kuin vetämään kivuliaan viivan sitoumuksen alle jo varhaisessa vaiheessa. – Ks. muisti, rahanahneus, rahan nielijä, pää hiekassa -käyttäytyminen, miljoonakaivuri, talouspsykologia, likinäköisyys, torpedopääoma, tappio, aiheutunut, jätteiden tarkkailija. Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä […]

Read More

Tappiopotentiaali (tappion mahdollisuus)

Riski tappion syntymisestä liiketoimessa, erityisesti rahoitusmarkkinoilla. – Katso sijoitusrohkeus, defaveur, voittopotentiaali, riskinottaja, tappio, odotettu. Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa! Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Sähköpostiosoite: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Read More

Tappio-olettama, yksilöllinen (yksilöllinen tappio-olettama)

Vaatimus, jonka mukaan pankin tappion sattuessa joko – kaikkien aktiivisen liiketoiminta-alueen työntekijöiden, ei siis pelkästään hallinnollisiin tehtäviin, kuten talonmiespalveluihin, puhelinvaihteeseen tai laitoksen vartiointiin (suojelupalvelu), palkattujen työntekijöiden, tai – tietyn hierarkia-aseman yläpuolella olevien johtajien on osallistuttava tappion kattamiseen luopumalla osasta palkkaansa. Tämän odotetaan olevan vahva kannustin riskien huolellisempaan käsittelyyn. – Toistaiseksi tämä vaatimus on vielä hyvin […]

Read More