Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Dutch

Uitleg van termen uit de financiële wereld in het algemeen en uit het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) in het bijzonder, alsmede uit het gebied van het toezichtrecht en het beheer van de overheidsschuld, op verschillende verzoeken aangevuld met enkele fundamentele bank- en beurstermen die nodig zijn voor een goed begrip van het beleid van de centrale bank, alsmede oudere en meer recente uitdrukkingen die in taalkundig opzicht naar “geld” verwijzen, een beschrijving van enkele organen en fora die belangrijk zijn voor de Europese en mondiale samenwerking op het gebied van het monetaire beleid, alsmede verwijzingen naar overeenkomstige technische artikelen in het Maandverslag van de Deutsche Bundesbank, het Maandverslag van de Europese Centrale Bank en het Jaarverslag van de Bundesanstalt für Finanzaufsicht, en – overal – naar de omstandigheden en juridische betrekkingen in de Bondsrepubliek Duitsland. Alfabetisch gerangschikt, met de respectieve Engelse technische termen, en voornamelijk samengesteld op basis van officiële publicaties. Met de zoekfunctie van de browser kunnen ook veel termen worden gevonden die geen eigen trefwoord hebben.

Risico van vermenging

Een portefeuille of pool bevat effecten waarop derden rechten hebben (het risico dat duidelijke titels verwisseld [= vermengd] raken met activa die juridisch eigendom zijn van een derde). – Dit werd in veel gevallen duidelijk in de loop van de financiële crisis die volgde op de subprime-crisis. Toen in financiële moeilijkheden verkerende special purpose vehicles… read more »

In de oudere literatuur, ook activa

Vaak gebruikte term, maar met een andere inhoud (denotatie: het geheel van dingen waarop een term van toepassing is; de voorwerpen bedoeld met “activa”). – Alle goederen die eigendom zijn van – particuliere huishoudens, en dan in de oudere literatuur ook wel huishoudens genoemd, – bedrijven, en dan in relatie daarmee ook vaak bedrijfskapitaal genoemd… read more »

Immateriële activa

De term die wordt gebruikt om de niet-financiële activa van een onderneming aan te duiden. Daartoe behoren de eigen goodwill van de onderneming, octrooien, industriële eigendomsrechten, concessies – in het geval van instellingen ook de toestemming van de toezichthoudende autoriteit -, licenties, handelsmerken, merken, klantenrelaties, kennis van werknemers, onderzoeksstatus, enz. – Door de structurele verandering… read more »

Sociaal overhead kapitaal

Permanente voorzieningen in een economie die basisdiensten verlenen zonder hoofdzakelijk voor commerciële doeleinden te worden gebruikt. Daartoe behoren met name verkeerswegen (spoorlijnen, wegen, kanalen, gekanaliseerde rivieren), watervoorzieningen (stuwmeren, dijken), kleuterscholen, scholen, kerken, bejaardentehuizen, hospices in de zin van laatste woonplaatsen of ziekenhuizen. – Zie infrastructuurkapitaal, fysieke activa, sociaal kapitaal, activa, publiek. Opgelet: De financiële encyclopedie… read more »

Onroerend goed heffing

Over het algemeen een eenmalige betaling aan bezitters van vermogen (eigenaren van onroerend goed). – Met name de inning bij rijke burgers van een in gebreke blijvende lidstaat van de eurozone voordat belastingbetalers van andere leden worden gevraagd te betalen. De “kleine man” (gewone man) in andere landen van de eurozone mag niet opdraaien voor… read more »

Verlies absorptie en verlies absorptie

Term die voornamelijk wordt gebruikt in verband met bepaalde verhandelbare financiële instrumenten. Banken bundelen een groot aantal uitgegeven leningen in een portefeuille. Dit wordt vervolgens opgesplitst in afzonderlijke tranches; gewoonlijk in drie, niet noodzakelijk gelijke delen. – De laagste, relatief hoogrentende tranche (first-loss stuk, ook wel equity-tranche genoemd) moet het verlies als gevolg van het… read more »

Schuld verbergen

De praktijk van zelfs grote bedrijven, niet alleen in de VS, om verliezen en schulden te verbergen in dochterondernemingen. De Sarbanes-Oxley Act van 2002 heeft deze praktijk in de VS strafbaar gesteld. Dankzij de waakzaamheid van de toezichthoudende autoriteiten zijn in de EU tot dusver geen gevallen aan het licht gekomen van het verbergen van… read more »

Gedeelde pijn aanpak

In het algemeen, een voorafgaande contractuele overeenkomst over de verhoudingen waarin de uit de wanprestatie voortvloeiende verliezen over de verschillende partijen moeten worden verdeeld ingeval schade wordt geleden (een regel of formule, vastgelegd in een overeenkomst, die verwijst naar de wijze waarop de uit de wanprestatie voortvloeiende verliezen over de verschillende partijen moeten worden verdeeld)…. read more »

Consumentenklachten

Klachten over wangedrag in de financiële sector kunnen door iedereen worden gemeld bij het klachtenbureau van de toezichthoudende autoriteit. – De Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit is echter alleen actief in het algemeen belang. Zij kan derhalve niet ingrijpen in de particuliere juridische belangen van individuele klagers of bindende beslissingen nemen over individuele geschillen zoals een… read more »

Consumentenprijzen

De monetaire uitgaven van particuliere huishoudens zoals vastgesteld door officiële statistieken en uitgesplitst naar goederengroepen in het prijsindexcijfer van de levensstandaard. – Zie inkoopverschuivingen, geharmoniseerde index van de consumptieprijzen, inflatiemeting, samenstellingseffect, kwaliteitswijzigingen. – Zie de bijlage “Eurogebied statistieken” van het desbetreffende ECB Maandbericht, kopje “Prijzen, productie, vraag en arbeidsmarkten”, subkopje “HICP, overige maatstaven inzake prijzen… read more »

Sidebar