Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Dutch

Uitleg van termen uit de financiële wereld in het algemeen en uit het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) in het bijzonder, alsmede uit het gebied van het toezichtrecht en het beheer van de overheidsschuld, op verschillende verzoeken aangevuld met enkele fundamentele bank- en beurstermen die nodig zijn voor een goed begrip van het beleid van de centrale bank, alsmede oudere en meer recente uitdrukkingen die in taalkundig opzicht naar “geld” verwijzen, een beschrijving van enkele organen en fora die belangrijk zijn voor de Europese en mondiale samenwerking op het gebied van het monetaire beleid, alsmede verwijzingen naar overeenkomstige technische artikelen in het Maandverslag van de Deutsche Bundesbank, het Maandverslag van de Europese Centrale Bank en het Jaarverslag van de Bundesanstalt für Finanzaufsicht, en – overal – naar de omstandigheden en juridische betrekkingen in de Bondsrepubliek Duitsland. Alfabetisch gerangschikt, met de respectieve Engelse technische termen, en voornamelijk samengesteld op basis van officiële publicaties. Met de zoekfunctie van de browser kunnen ook veel termen worden gevonden die geen eigen trefwoord hebben.

Consumentenprijzen

De monetaire uitgaven van particuliere huishoudens zoals vastgesteld door officiële statistieken en uitgesplitst naar goederengroepen in het prijsindexcijfer van de levensstandaard. – Zie inkoopverschuivingen, geharmoniseerde index van de consumptieprijzen, inflatiemeting, samenstellingseffect, kwaliteitswijzigingen. – Zie de bijlage “Eurogebied statistieken” van het desbetreffende ECB Maandbericht, kopje “Prijzen, productie, vraag en arbeidsmarkten”, subkopje “HICP, overige maatstaven inzake prijzen… read more »

Securitisatie

In het algemeen, de omzetting van niet-verhandelbare activa van welke aard dan ook in verhandelbare effecten (het proces waarbij niet-verhandelbare activa worden omgezet in verhandelbare effecten.). – Banken bundelen vorderingen uit verstrekte leningen tot schuldbewijzen die aan beleggers worden verkocht. – Banken geven certificaten uit voor buitenlandse aandelen die niet aan de binnenlandse beurs zijn… read more »

Asset-backed [commercial] papers

In het algemeen, alle verhandelbare handelspapieren die worden gedekt door activa van de emittent. – Met name schuldinstrumenten die gedekt worden door betalingen uit een portefeuille waarin vele individuele vorderingen zijn samengebracht. Eind 2007, nog voordat de subprime-crisis uitgroeide tot een financiële crisis, bevond zich voor ongeveer 450 miljard euro aan effecten van dit type… read more »

Securitisatiestructuur

Een bank en in deze context vaak originator of originating bank genoemd – bindt een groot aantal kredietrelaties in een pool (portefeuille), – scheidt het kredietrisico door middel van kredietderivaten alvorens het aan beleggers door te geven – in grotere pakketten (pools; bundels). Voorafgaand daaraan, – draagt de initiërende bank de kredietrisico’s over aan een… read more »

Impliciete steun

In het kader van een securitisatie staat iemand – gewoonlijk een bank, maar in zeldzamere gevallen ook een hedgefonds – in voor de gesecuritiseerde effecten buiten de contractueel overeengekomen verplichtingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld doordat de instelling de securitisatiepapieren zo nodig koopt en in haar eigen portefeuille opneemt. Dergelijke aankopen werden vaak waargenomen in de loop… read more »

Clubrekening ook clubrekening en speciale spaarrekening (clubrekening)

Een rekening die voor een bepaald doel wordt geopend en door regelmatige stortingen wordt gefinancierd (spaarrekening die door een financiële instelling wordt aangeboden aan beleggers die voor een bepaald doel willen sparen). Hieronder valt ook – wat de naam in eerste instantie niet suggereert – een rekening die door een particulier voor dit doel is… read more »

Ounce in oudere documenten ook Once (ounce)

Oude gewichtseenheid, die in Duitsland tot na de metriek van 1870 tot op zekere hoogte bleef bestaan. Het gewicht varieerde sterk van plaats tot plaats en bedroeg tussen ongeveer 27 en 100 gram. – De troy ounce (fijn ons) met 31,1034768 gram wordt vandaag de dag nog vaak gebruikt als basis voor de goudprijs, hoewel… read more »

Gemak-opbrengst

De winst, rekening houdend met de opslagkosten, die kan worden behaald door een goed in gereedheid te houden – d.w.z. het vandaag in voorraad te hebben – in plaats van het te moeten aankopen voor gebruik in het bedrijf of voor verkoop aan de klant (het extra voordeel dat ondernemingen behalen door het product in… read more »

Uptick en plus tick (zo ook in het Duits; meer zelden uptick en uptick)

In beurstermen: een aan- of verkoop die werd verricht tegen een gunstigere prijs dan een onmiddellijk voorafgaande transactie in hetzelfde effect (een beurstransactie waarbij een aan- of verkoop van een effect plaatsvindt tegen een prijs die hoger is dan de vorige transactie). Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen… read more »

Remuneration (betaling; [prestatie] honorarium; creditering; gratificatie; kwijtschelding)

In het algemeen, de betaling van een som geld op basis van een contractuele overeenkomst, vooral in het geval van arbeidsovereenkomsten: salaris, verdiensten, loon, bezoldiging. – De vergoeding voor diensten van bepaalde beroepsgroepen, zoals honoraria van advocaten, artsen, auteurs (auteursrechten) of kunstenaars: honorarium, honorarium, royalty; in de oudere literatuur ook wel equivalent (aequivalent) genoemd. Voor… read more »

Sidebar