Risiko for sammenblanding

En portefølje eller pulje indeholder værdipapirer, som tredjeparter har rettigheder til (risikoen for, at klare rettigheder bliver blandet sammen med aktiver, der retligt ejes af en tredjepart). – Dette blev tydeligt i mange tilfælde i løbet af den finansielle krise, der fulgte efter subprime-krisen. Da finansielt nødlidende specialforetagender og fonde ønskede at sælge værdipapirer fra […]

Read More

Formidler er bundet af en kontrakt

I tilsynsmyndighedernes sprogbrug en fysisk eller juridisk person, der under ubegrænset og ubetinget ansvar leverer værdipapirydelser samt accessoriske tjenesteydelser til kunder eller potentielle kunder til en enkelt finansiel tjenesteyder, for hvilken den handler for hver enkelt af disse. accepterer og videregiver instruktioner eller ordrer fra kunden i forbindelse med investeringstjenester eller finansielle instrumenter, – placerer […]

Read More

I den ældre litteratur også aktiver

Et ofte anvendt begreb, men med et andet indhold (denotation: alle de ting, som et begreb kan anvendes på; de genstande, der menes med “aktiver”). – Alle goder, der ejes af – private husholdninger, og i den ældre litteratur også kaldet husholdninger, – virksomheder, og i relation til disse også ofte kaldet selskabskapital og i […]

Read More

Social overheadkapital

Permanente faciliteter i en økonomi, der leverer grundlæggende tjenester uden primært at blive brugt til kommercielle formål. Det drejer sig især om transportveje (jernbaner, veje, kanaler, kanaliserede floder), vandanlæg (reservoirer, diger), børnehaver, skoler, kirker, plejehjem, hospicer i form af sidste opholdssted eller hospitaler. – Se infrastrukturkapital, fysiske aktiver, social kapital, aktiver, offentlige aktiver. Bemærk: Den […]

Read More

Ejendomsafgift

Generelt en engangsbetaling, der pålægges ejere af formue (ejendomsejere). – Især opkrævningen fra velhavende borgere i en nødlidende medlemsstat i euroområdet, før skatteyderne i de andre medlemsstater bliver bedt om at betale. Den “lille mand” (den almindelige mand) i andre lande i euroområdet bør ikke skulle betale for et andet medlemslands dårlig forvaltning, mens deres […]

Read More

Undervandsbådseffekt

Outsourcede risici dukker pludselig op igen på uventede steder. – Dette blev meget tydeligt i forbindelse med subprime-krisen. Krisen i sommeren 2007, hvor banker i USA overførte fordringer til særlige enheder og fik dem tranched, resulterede i, at store dele af disse fordringer blev inkluderet i de europæiske bankers aktiver. Da det blev umuligt at […]

Read More

Traditionel securitisation (traditionel securitisation)

Betalinger fra et underliggende sæt lån anvendes til at betjene mindst to graduerede risikopositioner eller trancher, der har forskellige grader af kreditrisiko. I modsætning til en obligation, som skaber en forpligtelse for udstederen, er betalingerne til investorerne afhængige af serviceringen af de respektive underliggende fordringer. De tranchede ordninger, der er kendetegnende for en securitisation, adskiller […]

Read More

Implicit støtte

I forbindelse med en securitisation står nogen – normalt en bank, sjældnere også en hedgefond – for de securitiserede værdipapirer ud over de kontraktligt aftalte forpligtelser. Det sker f.eks. ved, at instituttet om nødvendigt køber securitisationspapirerne og inddrager dem i sin egen portefølje. Sådanne opkøb blev ofte observeret under subprime-krisen, fordi de oprindelige banker ønskede […]

Read More

Securitisationsmarkedet

Udbud og efterspørgsel efter securitisationsinstrumenter af enhver art. I princippet kan alt securitiseres, som lover en løbende strøm af betalinger, lige fra tilgodehavender på kreditkort til studielån og indtægter fra et fodboldstadion eller en koncertsal. – Problemet med enhver securitisering er problemet med moral hazard. Det skyldes, at den securitiserende banks incitament til at overvåge […]

Read More