Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Danish

Forklaringer af begreber fra den finansielle verden i almindelighed og fra Den Europæiske Centralbanks (ECB) pengepolitik i særdeleshed samt fra tilsynslovgivningen og forvaltningen af den offentlige gæld, suppleret på flere opfordringer med nogle grundlæggende bank- og børstermer, der er nødvendige for at forstå centralbankpolitikken, samt ældre og nyere udtryk, der sprogligt henviser til “penge”, en beskrivelse af nogle af de organer og fora, der er vigtige for det europæiske og globale pengepolitiske samarbejde, samt henvisninger til de tilsvarende tekniske artikler i Deutsche Bundesbanks månedsberetning, Den Europæiske Centralbanks månedsberetning og årsberetningen fra den tyske finanstilsynsmyndighed og – gennemgående – til forholdene og de juridiske forhold i Forbundsrepublikken Tyskland. Alfabetisk ordnet med de respektive engelske tekniske termer, og hovedsagelig udarbejdet på grundlag af officielle publikationer. Ved hjælp af browserens søgefunktion kan man også finde mange termer, som ikke har deres eget nøgleord.

Risiko for sammenblanding

En portefølje eller pulje indeholder værdipapirer, som tredjeparter har rettigheder til (risikoen for, at klare rettigheder bliver blandet sammen med aktiver, der retligt ejes af en tredjepart). – Dette blev tydeligt i mange tilfælde i løbet af den finansielle krise, der fulgte efter subprime-krisen. Da finansielt nødlidende specialforetagender og fonde ønskede at sælge værdipapirer fra… read more »

Formidler er bundet af en kontrakt

I tilsynsmyndighedernes sprogbrug en fysisk eller juridisk person, der under ubegrænset og ubetinget ansvar leverer værdipapirydelser samt accessoriske tjenesteydelser til kunder eller potentielle kunder til en enkelt finansiel tjenesteyder, for hvilken den handler for hver enkelt af disse. accepterer og videregiver instruktioner eller ordrer fra kunden i forbindelse med investeringstjenester eller finansielle instrumenter, – placerer… read more »

I den ældre litteratur også aktiver

Et ofte anvendt begreb, men med et andet indhold (denotation: alle de ting, som et begreb kan anvendes på; de genstande, der menes med “aktiver”). – Alle goder, der ejes af – private husholdninger, og i den ældre litteratur også kaldet husholdninger, – virksomheder, og i relation til disse også ofte kaldet selskabskapital og i… read more »

Social overheadkapital

Permanente faciliteter i en økonomi, der leverer grundlæggende tjenester uden primært at blive brugt til kommercielle formål. Det drejer sig især om transportveje (jernbaner, veje, kanaler, kanaliserede floder), vandanlæg (reservoirer, diger), børnehaver, skoler, kirker, plejehjem, hospicer i form af sidste opholdssted eller hospitaler. – Se infrastrukturkapital, fysiske aktiver, social kapital, aktiver, offentlige aktiver. Bemærk: Den… read more »

Ejendomsafgift

Generelt en engangsbetaling, der pålægges ejere af formue (ejendomsejere). – Især opkrævningen fra velhavende borgere i en nødlidende medlemsstat i euroområdet, før skatteyderne i de andre medlemsstater bliver bedt om at betale. Den “lille mand” (den almindelige mand) i andre lande i euroområdet bør ikke skulle betale for et andet medlemslands dårlig forvaltning, mens deres… read more »

Rådgivende forbrugerråd

Et organ bestående af 12 medlemmer, der er oprettet ved den føderale finanstilsynsmyndighed for at rådgive myndigheden om forbrugerbeskyttelsesspørgsmål. – Se Udvalgets vanvid, forbrugerklager, Forbrugerbeskyttelsesforum. – Jf. BaFins årsberetning 2012, s. 17 (udvalgets sammensætning), s. 70 ff. (ensartede retningslinjer for klager på europæisk plan). Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun… read more »

Kort position

I forbindelse med optionskontrakter er positionen efter levering af råvarer eller lovligt overførte futures-kontrakter, før modparten har foretaget en kreditpostering eller en modregning af en close-out er foretaget af en futures-kontrakt. Dækning af en kort position kaldes også short covering. – Se Dedikeret kort bias, option. Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og… read more »

Forbrugerklager

Enhver kan indgive klager over misbrug i den finansielle sektor til tilsynsmyndighedens klagekontor. – Den føderale finanstilsynsmyndighed er imidlertid kun aktiv i offentlighedens interesse. Den kan derfor ikke gribe ind i individuelle klagers private juridiske interesser eller træffe bindende afgørelser om individuelle tvister som et voldgiftsnævn. I forbindelse med en forbrugerklage kan myndigheden kun undersøge,… read more »

Strukturelle stivheder

Medmindre andet er defineret, er der tale om en økonomi med – kun lidt fleksibilitet på arbejdsmarkedet, – mindre konkurrence på varemarkederne, – betydelige hindringer for nye virksomheders adgang til markedet og – et mindre udviklet kapitalmarked. – I sådanne økonomier er investeringsraten lavere, og det samme er normalt produktiviteten og dermed væksten. – Se… read more »

Securitisation

Generelt konvertering af ikke-omsættelige aktiver af enhver art til omsættelige værdipapirer (processen med at konvertere ikke-omsættelige aktiver til omsættelige værdipapirer.). – Bankerne samler tilgodehavender fra ydede lån i gældsbeviser, som sælges til investorer. – Bankerne udsteder certifikater for udenlandske aktier, der ikke er noteret på den indenlandske børs, og gør dem dermed omsættelige på det… read more »

Sidebar