Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Polish

Wyjaśnienia terminów ze świata finansów w ogóle, a z polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w szczególności, jak również z dziedziny prawa nadzorczego i zarządzania długiem publicznym, uzupełnione na kilka próśb o podstawowe terminy bankowe i giełdowe niezbędne do zrozumienia polityki banku centralnego, jak również starsze i nowsze wyrażenia, które językowo odnoszą się do “pieniądza”, opis niektórych organów i forów ważnych dla współpracy w zakresie europejskiej i światowej polityki pieniężnej, jak również odniesienia do odpowiednich artykułów technicznych w Raporcie Miesięcznym Deutsche Bundesbank, Raporcie Miesięcznym Europejskiego Banku Centralnego i Raporcie Rocznym Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego, a także – w całości – do warunków i stosunków prawnych w Republice Federalnej Niemiec. Ułożone alfabetycznie, z odpowiednimi angielskimi terminami technicznymi i opracowane głównie na podstawie oficjalnych publikacji. Korzystając z funkcji wyszukiwania w przeglądarce, można również znaleźć wiele terminów, które nie mają swojego słowa kluczowego.

Wartość rynkowa, wartość sprzedaży, wartość handlowa, aktualna cena rynkowa

Przede wszystkim stosowane w związku z nieruchomościami. Rozumie się przez to cenę, która – w czasie, do którego odnosi się określenie – mogłaby być osiągnięta w obrocie gospodarczym zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi i cechami faktycznymi, – innymi cechami, jak również – lokalizacją nieruchomości lub innego przedmiotu wyceny. Tym samym wartość rynkowa nieruchomości jest równoważna z… read more »

Variable Interest Entity, VIE (używane również w języku niemieckim)

W USA szczególna forma jednostki specjalnego przeznaczenia, która jest prawnie uregulowana (FIN 46). Bardziej szczegółowo jest to – prawnie autonomiczna jednostka gospodarcza, której dostawca kapitału – nie jest uważany za głównego nośnika ryzyka lub – nie może wywierać wpływu kontrolnego zgodnie z umową spółki, pomimo posiadania większości praw głosu. – Zgodnie z GAAP, banki nie… read more »

Opłata za załadunek, koszty wysyłki; opłata za uwięzienie

Często utożsamiana z opłatą załadunkową, zwłaszcza w starszych dokumentach, czyli zapłata należna za załadunek lub rozładunek towarów w porcie lub na lądzie. – Opłata pobierana od samochodów ciężarowych przewożących towary [CH: Camions] w przypadku obowiązkowego przewozu koleją, określona ze szczególnym uwzględnieniem Szwajcarii. – Pewien procent transalpejskiego ruchu pojazdów ciężarowych musi być załadowany na wagony kolejowe… read more »

Vendor financing (często używany również w języku niemieckim; rzadziej sales financing)

Sprzedawca udziela kupującemu pożyczki, aby ten mógł wykorzystać te pieniądze na zakup towarów od sprzedawcy (pożyczenie pieniędzy przez firmę jednemu z jej klientów, aby kupujący mógł nabyć od niej produkty. Robiąc to, firma zwiększa swoją sprzedaż, mimo że ostatecznie kupuje własne produkty). – W przypadku zakupu udziałów w spółce – czasem także udziałów w pakiecie… read more »

Strata, w starszych dokumentach także loss, deperditen, jaktur, jaktura, perdita, amission i scapito (strata, szkoda)

Każda strata nie określona dokładnie w swoim zakresie, szkodliwy spadek, w skrajnych przypadkach nawet całkowita utrata, np. siły nabywczej pieniądza lub zaufania klientów do banku. – Wszelkiego rodzaju zmniejszenie aktywów podmiotu gospodarczego (suma, którą podmiot traci w bilansie). – Na rynku finansowym wykorzystanie pieniędzy, czyli poniesione wydatki, przynoszą zysk mniejszy od zera; wynik jest ujemny… read more »

Kredyt na zdarzenia (także kredyt realizacyjny)

Krótkoterminowa pożyczka udzielona przez bank organizatorowi festynu, takiego jak koncert, spektakl sceniczny lub podobne przedstawienie. Pożyczka ma umożliwić organizatorowi pokrycie wydatków poniesionych w ramach przygotowań do festynu. Pożyczka jest zwykle spłacana z wpływów ze sprzedaży biletów. – Kasy oszczędnościowe udzielają w szczególności kredytów na imprezy, ponieważ są w stanie na miejscu ocenić zapotrzebowanie na planowaną… read more »

Poniesiona strata

Zgodnie z MSR 39 saldo kredytowe w rachunku zysków i strat lub nadwyżkę zobowiązań nad aktywami w bilansie należało wykazać tylko wtedy, gdy faktycznie to nastąpiło, czyli gdy się zmaterializowało. Można było czekać na zdarzenie wywołujące stratę (trigger event). W trakcie kryzysu finansowego, który nastąpił po kryzysie subprime, okazało się, że takie podejście doprowadziło do… read more »

Zapłata (przekroczenie wydatków)

W sensie finansowym wycofanie z kasy pieniędzy w celach płatniczych; odpowiednio mówi się o inkasie. – Termin ten już w XIX wieku został potępiony jako misnomer (błędne lub nieodpowiednie określenie). Jednak do pewnego stopnia jest on stosowany do dnia dzisiejszego obok wydatków lub dochodów. – Podmiot gospodarczy (prywatne gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, rzadziej także w odniesieniu… read more »

Przewidywana strata

Zgodnie z MSSF 9 prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich rodzajów ryzyka musi być ujęte w całym okresie. Nowa regulacja dotyczy nie tylko banków, ale także utraty wartości wszelkich instrumentów finansowych, które są rozliczane według kosztu, niezależnie od branży. Wymusza to szybkie tworzenie rezerw na ryzyko, ponieważ na pierwszy plan wysuwa się również oczekiwany przepływ środków pieniężnych (ECF)…. read more »

Finansowanie zbycia

Pożyczka dla przedsiębiorstwa w celu umożliwienia mu przeniesienia – linii produktów, – całych działów lub – spółek zależnych na rzecz partnera umownego (kapitał dostarczony przedsiębiorstwu w celu ułatwienia sprzedaży jego udziału w produkcie, dziale lub spółce zależnej innemu podmiotowi gospodarczemu). – Takie finansowanie jest szczególnie ważne, jeśli przeniesienie własności na nowego właściciela wiąże się z… read more »

Sidebar