Odpowiedni system odszkodowań

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń w instytucjach system wynagrodzeń jest odpowiedni, jeżeli – unika się zachęt dla kierownictwa i pracowników do podejmowania nieproporcjonalnie wysokiego ryzyka oraz – system wynagrodzeń nie stoi w sprzeczności z funkcją monitorującą jednostek kontrolnych. – Zob. system premiowy, rozporządzenie o odszkodowaniach ubezpieczeniowych. – Por. Raport roczny 2013 BaFin, […]

Read More

Pozycja krótka

W kontekście kontraktów opcyjnych, pozycja po dostawie towarów lub prawnie przeniesionych kontraktów futures, zanim kontrahent dokonał wpisu kredytowego lub dokonał kompensacyjnego zamknięcia kontraktu futures. Pokrycie krótkiej pozycji jest również znane jako short covering. – Patrz: Dedykowany Short Bias, opcja. Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do […]

Read More

Wartość rynkowa, wartość sprzedaży, wartość handlowa, aktualna cena rynkowa

Przede wszystkim stosowane w związku z nieruchomościami. Rozumie się przez to cenę, która – w czasie, do którego odnosi się określenie – mogłaby być osiągnięta w obrocie gospodarczym zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi i cechami faktycznymi, – innymi cechami, jak również – lokalizacją nieruchomości lub innego przedmiotu wyceny. Tym samym wartość rynkowa nieruchomości jest równoważna z […]

Read More

Variable Interest Entity, VIE (używane również w języku niemieckim)

W USA szczególna forma jednostki specjalnego przeznaczenia, która jest prawnie uregulowana (FIN 46). Bardziej szczegółowo jest to – prawnie autonomiczna jednostka gospodarcza, której dostawca kapitału – nie jest uważany za głównego nośnika ryzyka lub – nie może wywierać wpływu kontrolnego zgodnie z umową spółki, pomimo posiadania większości praw głosu. – Zgodnie z GAAP, banki nie […]

Read More

Opłata za załadunek, koszty wysyłki; opłata za uwięzienie

Często utożsamiana z opłatą załadunkową, zwłaszcza w starszych dokumentach, czyli zapłata należna za załadunek lub rozładunek towarów w porcie lub na lądzie. – Opłata pobierana od samochodów ciężarowych przewożących towary [CH: Camions] w przypadku obowiązkowego przewozu koleją, określona ze szczególnym uwzględnieniem Szwajcarii. – Pewien procent transalpejskiego ruchu pojazdów ciężarowych musi być załadowany na wagony kolejowe […]

Read More

Vendor financing (często używany również w języku niemieckim; rzadziej sales financing)

Sprzedawca udziela kupującemu pożyczki, aby ten mógł wykorzystać te pieniądze na zakup towarów od sprzedawcy (pożyczenie pieniędzy przez firmę jednemu z jej klientów, aby kupujący mógł nabyć od niej produkty. Robiąc to, firma zwiększa swoją sprzedaż, mimo że ostatecznie kupuje własne produkty). – W przypadku zakupu udziałów w spółce – czasem także udziałów w pakiecie […]

Read More

Strata, w starszych dokumentach także loss, deperditen, jaktur, jaktura, perdita, amission i scapito (strata, szkoda)

Każda strata nie określona dokładnie w swoim zakresie, szkodliwy spadek, w skrajnych przypadkach nawet całkowita utrata, np. siły nabywczej pieniądza lub zaufania klientów do banku. – Wszelkiego rodzaju zmniejszenie aktywów podmiotu gospodarczego (suma, którą podmiot traci w bilansie). – Na rynku finansowym wykorzystanie pieniędzy, czyli poniesione wydatki, przynoszą zysk mniejszy od zera; wynik jest ujemny […]

Read More

Kredyt na zdarzenia (także kredyt realizacyjny)

Krótkoterminowa pożyczka udzielona przez bank organizatorowi festynu, takiego jak koncert, spektakl sceniczny lub podobne przedstawienie. Pożyczka ma umożliwić organizatorowi pokrycie wydatków poniesionych w ramach przygotowań do festynu. Pożyczka jest zwykle spłacana z wpływów ze sprzedaży biletów. – Kasy oszczędnościowe udzielają w szczególności kredytów na imprezy, ponieważ są w stanie na miejscu ocenić zapotrzebowanie na planowaną […]

Read More

Poniesiona strata

Zgodnie z MSR 39 saldo kredytowe w rachunku zysków i strat lub nadwyżkę zobowiązań nad aktywami w bilansie należało wykazać tylko wtedy, gdy faktycznie to nastąpiło, czyli gdy się zmaterializowało. Można było czekać na zdarzenie wywołujące stratę (trigger event). W trakcie kryzysu finansowego, który nastąpił po kryzysie subprime, okazało się, że takie podejście doprowadziło do […]

Read More

Zapłata (przekroczenie wydatków)

W sensie finansowym wycofanie z kasy pieniędzy w celach płatniczych; odpowiednio mówi się o inkasie. – Termin ten już w XIX wieku został potępiony jako misnomer (błędne lub nieodpowiednie określenie). Jednak do pewnego stopnia jest on stosowany do dnia dzisiejszego obok wydatków lub dochodów. – Podmiot gospodarczy (prywatne gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, rzadziej także w odniesieniu […]

Read More