Struktura sekurytyzacji

Bank, a w tym kontekście często nazywany originatorem lub originating bank – wiąże dużą liczbę relacji kredytowych w pulę (portfel), – rozdziela ryzyko kredytowe za pomocą kredytowych instrumentów pochodnych przed przekazaniem go inwestorom – w większych pakietach (pools; bundles). Wcześniej – bank inicjujący przenosi ryzyko kredytowe na niezależną spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV, także: conduit). W […]

Read More

Termin używany w branży ubezpieczeniowej w odniesieniu do aktywów

W kontekście branży ubezpieczeniowej inwestycja mająca na celu zabezpieczenie (pokrycie) roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia. Odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze organów nadzorczych określają odpowiednie kwoty. – W kontekście zabezpieczenia na starość, pieniądze zgromadzone i zainwestowane w systemie kapitałowym. – Zob. fundusz, system kapitałowy, fundusz emerytalny, Pensionskasse. – Por. Raport roczny BaFin 2007, s. 11 (m.in. […]

Read More

System rekompensat

W sektorze finansowym wypłata dla pracowników. Po kryzysie finansowym, który nastąpił po kryzysie subprime, pojawił się apel o oparcie wynagrodzenia na podjętym ryzyku i na trwałym sukcesie biznesowym. Ponadto należy również wziąć pod uwagę niepowodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. – W kwietniu 2009 roku Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała szczegółowe wytyczne (Principles for Sound Compensation […]

Read More

Podatek od nieruchomości

Generalnie jednorazowa opłata nakładana na właścicieli majątku (właścicieli nieruchomości). – W szczególności chodzi o ściąganie należności od zamożnych obywateli upadającego państwa członkowskiego strefy euro, zanim podatnicy innych członków zostaną poproszeni o zapłatę. Mały człowiek” (zwykły facet) w innych krajach strefy euro nie powinien płacić za złe zarządzanie innym krajem członkowskim, podczas gdy jego własne aktywa […]

Read More

Odpowiedni system odszkodowań

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń w instytucjach system wynagrodzeń jest odpowiedni, jeżeli – unika się zachęt dla kierownictwa i pracowników do podejmowania nieproporcjonalnie wysokiego ryzyka oraz – system wynagrodzeń nie stoi w sprzeczności z funkcją monitorującą jednostek kontrolnych. – Zob. system premiowy, rozporządzenie o odszkodowaniach ubezpieczeniowych. – Por. Raport roczny 2013 BaFin, […]

Read More

Pozycja krótka

W kontekście kontraktów opcyjnych, pozycja po dostawie towarów lub prawnie przeniesionych kontraktów futures, zanim kontrahent dokonał wpisu kredytowego lub dokonał kompensacyjnego zamknięcia kontraktu futures. Pokrycie krótkiej pozycji jest również znane jako short covering. – Patrz: Dedykowany Short Bias, opcja. Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do […]

Read More

Wartość rynkowa, wartość sprzedaży, wartość handlowa, aktualna cena rynkowa

Przede wszystkim stosowane w związku z nieruchomościami. Rozumie się przez to cenę, która – w czasie, do którego odnosi się określenie – mogłaby być osiągnięta w obrocie gospodarczym zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi i cechami faktycznymi, – innymi cechami, jak również – lokalizacją nieruchomości lub innego przedmiotu wyceny. Tym samym wartość rynkowa nieruchomości jest równoważna z […]

Read More

Variable Interest Entity, VIE (używane również w języku niemieckim)

W USA szczególna forma jednostki specjalnego przeznaczenia, która jest prawnie uregulowana (FIN 46). Bardziej szczegółowo jest to – prawnie autonomiczna jednostka gospodarcza, której dostawca kapitału – nie jest uważany za głównego nośnika ryzyka lub – nie może wywierać wpływu kontrolnego zgodnie z umową spółki, pomimo posiadania większości praw głosu. – Zgodnie z GAAP, banki nie […]

Read More

Opłata za załadunek, koszty wysyłki; opłata za uwięzienie

Często utożsamiana z opłatą załadunkową, zwłaszcza w starszych dokumentach, czyli zapłata należna za załadunek lub rozładunek towarów w porcie lub na lądzie. – Opłata pobierana od samochodów ciężarowych przewożących towary [CH: Camions] w przypadku obowiązkowego przewozu koleją, określona ze szczególnym uwzględnieniem Szwajcarii. – Pewien procent transalpejskiego ruchu pojazdów ciężarowych musi być załadowany na wagony kolejowe […]

Read More

Vendor financing (często używany również w języku niemieckim; rzadziej sales financing)

Sprzedawca udziela kupującemu pożyczki, aby ten mógł wykorzystać te pieniądze na zakup towarów od sprzedawcy (pożyczenie pieniędzy przez firmę jednemu z jej klientów, aby kupujący mógł nabyć od niej produkty. Robiąc to, firma zwiększa swoją sprzedaż, mimo że ostatecznie kupuje własne produkty). – W przypadku zakupu udziałów w spółce – czasem także udziałów w pakiecie […]

Read More