Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Pośrednik związany umową

W języku organów nadzoru – osoba fizyczna lub prawna, która w ramach nieograniczonej i bezwarunkowej odpowiedzialności świadczy na rzecz jednego podmiotu świadczącego usługi finansowe, na rzecz każdego z nich działa, – usługi w zakresie papierów wartościowych, wraz z usługami dodatkowymi, na rzecz klientów lub potencjalnych klientów. przyjmuje i przekazuje instrukcje lub zlecenia od klienta w odniesieniu do usług inwestycyjnych lub instrumentów finansowych, – lokuje instrumenty finansowe i/lub – doradza klientom lub potencjalnym klientom w odniesieniu do tych instrumentów finansowych lub usług. – Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych wprowadziła obszerne wymogi dotyczące ujawniania informacji przez takich usługodawców w całej Europie. – Zobacz Parasol OC, Zarządzenie o pośrednikach KWG, Pośrednicy ubezpieczeniowi. – Por. sprawozdanie roczne BaFin z 2007 r., s. 147 (badania fokusowe), s. 208 (kwestie związane z udzielaniem zezwoleń), sprawozdanie roczne BaFin z 2008 r., s. 136 i nast. (zalecane badanie predyspozycji zawodowych; publiczny rejestr pośredników związanych umową na stronie głównej BaFin), sprawozdanie roczne BaFin z 2009 r., s. 136 i nast. 156 f. (pośrednicy związani umową muszą ujawnić swoje stanowisko wobec klienta), Raport roczny 2010 BaFin, s. 111 (zewnętrzne siły sprzedaży zakładów ubezpieczeń badane przez BaFin z naciskiem), s. 172 f. (BaFin może słusznie zakazać zaangażowania pośredników związanych umową w przypadku stwierdzenia braków w zakresie monitorowania), sprawozdanie roczne BaFin z 2011 r., s. 173 (zastrzeżenia nadzorcze; wątpliwe modele biznesowe), sprawozdanie roczne BaFin z 2012 r., s. 157 (BaFin jest uprawniony do zakazania instytucji zaangażowania pośredników związanych umową bez wyjątku w przypadku oczywistych braków organizacyjnych), jak również odpowiednie sprawozdanie roczne BaFin, rozdział “Nadzór nad bankami, dostawcami usług finansowych i instytucjami płatniczymi”.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar