Maddi olmayan varlıklar

Bir şirketin sahip olduğu finansal olmayan varlıkları tanımlamak için kullanılan terim. Bunlar arasında şirketin kendi iyi niyeti, patentler, sınai mülkiyet hakları, imtiyazlar – kurumlar söz konusu olduğunda denetim makamının izni de vardır -, lisanslar, ticari markalar, markalar, müşteri ilişkileri, çalışan bilgisi, araştırma durumu vb. yer alır. – Sanayileşmiş ülkelerde üçüncül sektörün öneminin artmasına yönelik yapısal […]

Read More

Varlıklar, endüstriyel (endüstriyel varlıklar)

Finansal muhasebenin belirli kurallarına göre belirlenen finansal olmayan işletmelerdeki değerlerin para miktarı. – Bkz. sermaye oranı. – Deutsche Bundesbank’ın Haziran 2006 tarihli Aylık Raporu, s. 20 (1991’den bu yana Alman işletmelerinin sermaye oluşumu ve finansmanına ilişkin tablo), s. 58 f. (istatistiklere ilişkin çekinceler; sektörler arası kredi ilişkilerinin dikkate alınmaması). Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile […]

Read More

Varlıklar, kamu (kamu sermayesi)

Aksi belirtilmedikçe, devlet tarafından sahip olunan ve – kalıcı bir değere sahip olan ve – genel kamu için fayda sağlayan tüm varlıklar bu kapsama girer. – Bkz. varlıklar, fiziksel varlıklar, sosyal sermaye. Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir! Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. […]

Read More

Sosyal genel sermaye

Bir ekonomide, öncelikli olarak ticari amaçlarla kullanılmadan temel hizmetleri sağlayan kalıcı tesisler. Bunlar arasında her şeyden önce ulaşım yolları (demiryolu hatları, yollar, kanallar, kanalize nehirler), su tesisleri (rezervuarlar, bentler), anaokulları, okullar, kiliseler, yaşlılar evleri, son ikametgahlar veya hastaneler anlamında darülacezeler yer almaktadır. – Bkz. altyapı sermayesi, fiziksel varlıklar, sosyal sermaye, varlıklar, kamu. Dikkat: Finansal ansiklopedi […]

Read More

Emlak vergisi

Genellikle servet sahiplerine (mülk sahipleri) uygulanan bir defaya mahsus bir ödeme. – Özellikle de, diğer üyelerin vergi mükelleflerinden ödeme yapmaları istenmeden önce, başarısız bir Avro Bölgesi üye ülkesinin varlıklı vatandaşlarından tahsilat yapılması. Diğer Avro Bölgesi ülkelerindeki “küçük adam” (sıradan adam), kriz ülkesindeki kendi varlıklarına dokunulmazken, başka bir üye ülkenin kötü yönetiminin bedelini ödemek zorunda kalmamalıdır. […]

Read More

Ödeme (fazla harcama)

Finansal anlamda, bir kasadan ödeme amacıyla para çekilmesi; buna karşılık olarak tahsilattan söz edilir. – Bu terim daha 19. yüzyılda bir misnomer (yanlış veya uygun olmayan terim) olarak kınanmıştı. Bununla birlikte, günümüze kadar harcama veya gelirle birlikte bir dereceye kadar kullanılmıştır. – Bir ekonomik aktör (özel hane halkı, şirket, daha nadiren bir kamu kurumu ile […]

Read More

Seküritizasyon, geleneksel (geleneksel seküritizasyon)

Temel bir kredi setinden yapılan ödemeler, farklı kredi riski derecelerine sahip en az iki kademeli risk pozisyonuna veya dilimine hizmet etmek için kullanılır. İhraççı için bir yükümlülük oluşturan bir tahvilin aksine, yatırımcılara yapılan ödemeler, ilgili temel alacakların servisine bağlıdır. Bir menkul kıymetleştirmenin ayırt edici özelliği olan dilimlere ayrılmış düzenlemeler, kıdemli veya sermaye benzeri bir borçlanma […]

Read More

Anayasal madde bir

“Kazanılmış menfaatlerin dokunulmaz olduğu” gerçeğini ifade eden acı bir terim. Yasa koyucular, sosyal refah, kültürel tanıtım, eğitim, savunma gibi herhangi bir alanda hükümet harcamalarını biraz bile kısmayı son derece zor buluyor. Para politikası bunu dikkate almak zorundadır. – Bkz. uyum enflasyonu, parasal farkındalık, bütçe ön oylaması, Avrupa, sömestr, Avrupa, kamu borcu, kamu borcunun azaltılması, İstikrar […]

Read More

Kilitlenme süreleri

Özellikle büyük paketler halindeki hisse senetleri söz konusu olduğunda, hisse senetlerinin veya diğer pazarlanabilir kağıtların (ilk) alıcıları ile bunların borsada satılamayacağı tarihe kadar özel hukuk kapsamında yapılan anlaşmalar. – Böyle bir kilitleme süresinin amacı, öncelikle yeni kurulduğunda hissedarların şirkete güven duymasını sağlamaktır. – Almanya’da 2002’den bu yana, bu tür kilitleme sürelerinin kotasyon izahnamesinde (resmi piyasa; […]

Read More

Kayıp emme kapasitesi

Genelde bir ekonomik varlığın, özelde ise bir bankanın kendi varlığını tehlikeye atmadan kayıpları absorbe etme kabiliyeti. Bankacılık sektöründe kayıpları karşılama kabiliyeti kavramının ana hatlarını çizmek kolay değildir. Bu kavramı yöneten temel fikir, uygun araçların sadece ihraççılarının bir stres durumunda iflastan kaçmasına izin vermekle kalmayıp aynı zamanda yeniden sermayelendirmeyi de desteklemesi gerektiğidir. – Bakınız temerrüt, Basel […]

Read More