Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Bulgarian

Обяснения на термини от света на финансите като цяло и от паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) в частност, както и от областта на надзорното право и управлението на публичния дълг, допълнени по няколко искания с някои основни банкови и борсови термини, необходими за разбирането на политиката на централната банка, както и с по-стари и по-нови изрази, които се отнасят до “парите”, описание на някои от органите и форумите, които са важни за сътрудничеството в областта на европейската и световната парична политика, както и препратки към съответните технически статии в Месечния доклад на Дойче Бундесбанк, Месечния доклад на Европейската централна банка и Годишния доклад на Федералния орган за финансов надзор, както и – навсякъде – към обстоятелствата и правните отношения във Федерална република Германия. Подредени по азбучен ред, със съответните английски технически термини и съставени главно въз основа на официални публикации. С помощта на функцията за търсене в браузъра могат да бъдат намерени и много термини, които нямат собствена ключова дума.

Плащане (превишаване на разходите)

Във финансов смисъл – изтегляне на пари от касов апарат с цел плащане; съответно се говори за инкасо. – Терминът е осъден като misnomer (погрешен или неподходящ термин) още през XIX век. Въпреки това той се използва до известна степен и до днес заедно с разходите или приходите. – Икономическият субект (частно домакинство, дружество, по-рядко… read more »

Къса позиция

В контекста на договорите за опции, позицията след доставката на стоки или законно прехвърлени фючърсни договори, преди контрагентът да е направил кредитно записване или да е извършено компенсиращо приключване с фючърсен договор. Покриването на къса позиция е известно още като покриване на къси позиции. – Вижте Специализирана къса преднина, опция. Университетски професор д-р Герхард Мерк,… read more »

В по-стари документи също Impegno (задължение, задължения)

На финансов език – обикновено задължение за плащане на стопанска единица към трета страна (задължение, което правно обвързва физическо лице или дружество да уреди дълг). – Задължение е настоящо задължение на предприятието, произтичащо от минали действия, чието уреждане се очаква да доведе до изходящ паричен поток. Задължение е настоящо задължение на предприятието, произтичащо от минали… read more »

В миналото пътнотранспортните произшествия обикновено бяха пътни инциденти и автомобилни катастрофи

Събитие, при което в резултат на шофиране по обществените пътища са ранени или дори убити хора и/или е повредено имущество. – От гледна точка на националните сметки пътнотранспортните произшествия увеличават националния продукт, а оттам и благосъстоянието. Това е така, тъй като статистически услугите, свързани с произшествието, като например изпращането на пожарната, полицията, персонала на спешната… read more »

Тесни връзки

Съгласно член 1, № 26 от Директива 2000/12/ЕО на Парламента и на Съвета на Европейската общност от 20 март 2000 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции, “тясна връзка” е ситуация, при която две или повече физически или юридически лица са свързани чрез: – а) участие, т.е. притежание, пряко или чрез контрол,… read more »

Разходи за отстраняване

Освен ако не е определено друго, разходите, направени за инсталиране и демонтиране на даден елемент. – В банковото дело такива разходи се правят предимно при поставянето на банкови контейнери на големи събития като фестивали, църковни конгреси, спортни събития, концерти, панаири и търговски изложения. Особено за местните институти такова присъствие на място обикновено е необходимо. Най-малкото… read more »

Потребител, който желае да придобива

В психологията на парите – частно домакинство, което веднага харчи спечелените пари (потребител, който иска да похарчи спечелените пари наведнъж). – Вж. ефекта на богатството. Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Претърпени загуби

Съгласно МСС 39 кредитно салдо в отчета за приходите и разходите или излишък на пасивите над активите в счетоводния баланс трябва да бъдат показани само ако това действително се е случило, т.е. ако са се материализирали. Събитието, което предизвиква загубата (задействащо събитие), може да бъде изчакано. В хода на финансовата криза, последвала кризата с високорисковите… read more »

Форум за защита на потребителите

във връзка с финансовия пазар, организирана за първи път от Федералния орган за финансов надзор през октомври 2009 г., в която участваха около 200 експерти по въпросите на нормативната уредба за защита на потребителите в областта на финансовите услуги. – Виж Консултативен съвет за потребителите, Жалби на потребителите. – Вж. Годишния доклад за 2009 г…. read more »

Очаквана загуба

Съгласно МСФО 9 вероятността от настъпване на всички видове рискове трябва да се признае за целия срок. Новият регламент се прилага не само за банките, но и за обезценките на всички финансови инструменти, които се признават по цена на придобиване, независимо от отрасъла. Това налага бързото създаване на провизии за риск, тъй като очакваният паричен… read more »

Sidebar