Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Bulgarian

Обяснения на термини от света на финансите като цяло и от паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) в частност, както и от областта на надзорното право и управлението на публичния дълг, допълнени по няколко искания с някои основни банкови и борсови термини, необходими за разбирането на политиката на централната банка, както и с по-стари и по-нови изрази, които се отнасят до “парите”, описание на някои от органите и форумите, които са важни за сътрудничеството в областта на европейската и световната парична политика, както и препратки към съответните технически статии в Месечния доклад на Дойче Бундесбанк, Месечния доклад на Европейската централна банка и Годишния доклад на Федералния орган за финансов надзор, както и – навсякъде – към обстоятелствата и правните отношения във Федерална република Германия. Подредени по азбучен ред, със съответните английски технически термини и съставени главно въз основа на официални публикации. С помощта на функцията за търсене в браузъра могат да бъдат намерени и много термини, които нямат собствена ключова дума.

Структура на секюритизацията

Банката и в този контекст често наричана инициатор или банка инициатор – свързва голям брой кредитни отношения в пул (портфейл), – разделя кредитния риск чрез кредитни деривати, преди да го прехвърли на инвеститорите – в по-големи пакети (пулове; пакети). Преди това – банката инициатор прехвърля кредитните рискове на независимо дружество със специална цел (SPV, също:… read more »

Нематериални активи

Термин, използван за описание на нефинансовите активи, притежавани от дадено дружество. Те включват собствената репутация на дружеството, патенти, права на индустриална собственост, концесии – в случай на институции и разрешението на надзорния орган -, лицензи, търговски марки, марки, отношения с клиенти, знания на служителите, статут на изследователска дейност и др. – Поради структурните промени, които… read more »

Меморандум за разбирателство (МР)

Декларации за намерения между надзорните органи, които дават възможност за трансгранично сътрудничество в рамките на административната помощ. Надзорните органи се задължават да изпълняват искания за уведомяване в случай на разследване на злоупотреба с вътрешна информация, манипулиране на пазара или други нарушения в рамките на националното им законодателство. – Вж. Многостранен меморандум за разбирателство, Номиниран, Побратимяване,… read more »

Социален режиен капитал

Постоянни обекти в икономиката, които предоставят основни услуги, без да се използват основно за търговски цели. Те включват преди всичко транспортни маршрути (железопътни линии, пътища, канали, канализирани реки), водни съоръжения (язовири, диги), детски градини, училища, църкви, домове за стари хора, хосписи в смисъл на последни жилища или болници. – Вж. инфраструктурен капитал, физически активи, социален… read more »

Изтичане на срока и задължително изключване (изтичане на срока)

В случай на животозастрахователна полица, автоматичното прекратяване на действието на полицата, ако собственикът на полицата не плати премията (прекратяване на застрахователна полица поради това, че собственикът на полицата не е платил премията в рамките на гратисния период [обикновено в рамките на 30 дни след последната изискуема и неплатена редовна премия]. В повечето случаи е възможно… read more »

Данък върху недвижимите имоти

Обикновено еднократно плащане, налагано на собствениците на богатство (собственици на имоти). – По-специално, събирането на средства от богатите граждани на фалирала държава членка на еврозоната, преди да се поиска от данъкоплатците на другите държави членки да платят. “Малкият човек” (обикновеният човек) в другите страни от еврозоната не трябва да плаща за лошото управление на друга… read more »

С изтекъл срок на годност и с изтекъл срок на годност (невъзможни за активиране)

Изплатени на борсата всички поръчки, които не са могли да бъдат изпълнени до края на търговията, освен ако други инструкции за обратното не дават валидност на поръчката след края на търговията (всички поръчки, които не са изпълнени до края на търговския ден, се считат за невалидни, освен ако не са обозначени като GTC [Good Until… read more »

Наличност

В една институция – способността да се предоставят бизнес услуги и информация на клиентите в определена рамка. – Вижте процент на отпадане на клиенти, достъпност, лекота на използване, управление на взаимоотношенията, кол център, контейнерно банкиране, отдалечен достъп, автоматична каса, клон, напълно автоматизиран, добре управляван, интензивно отделение, услуга за защита на клиентите, задържане на клиенти, обслужване… read more »

Схема за компенсация

Във финансовия сектор заплащането на служителите. След финансовата криза, последвана от кризата с високорисковите ипотечни кредити, се появи призив възнаграждението да се основава на поетия риск и на устойчивия бизнес успех. Освен това трябва да се вземат предвид и неуспехите в бизнеса. – През април 2009 г. Съветът за финансова стабилност (СФС) публикува подробни насоки… read more »

Плащане (превишаване на разходите)

Във финансов смисъл – изтегляне на пари от касов апарат с цел плащане; съответно се говори за инкасо. – Терминът е осъден като misnomer (погрешен или неподходящ термин) още през XIX век. Въпреки това той се използва до известна степен и до днес заедно с разходите или приходите. – Икономическият субект (частно домакинство, дружество, по-рядко… read more »

Sidebar