Плащане (превишаване на разходите)

Във финансов смисъл – изтегляне на пари от касов апарат с цел плащане; съответно се говори за инкасо. – Терминът е осъден като misnomer (погрешен или неподходящ термин) още през XIX век. Въпреки това той се използва до известна степен и до днес заедно с разходите или приходите. – Икономическият субект (частно домакинство, дружество, по-рядко […]

Read More

Къса позиция

В контекста на договорите за опции, позицията след доставката на стоки или законно прехвърлени фючърсни договори, преди контрагентът да е направил кредитно записване или да е извършено компенсиращо приключване с фючърсен договор. Покриването на къса позиция е известно още като покриване на къси позиции. – Вижте Специализирана къса преднина, опция. Университетски професор д-р Герхард Мерк, […]

Read More

В по-стари документи също Impegno (задължение, задължения)

На финансов език – обикновено задължение за плащане на стопанска единица към трета страна (задължение, което правно обвързва физическо лице или дружество да уреди дълг). – Задължение е настоящо задължение на предприятието, произтичащо от минали действия, чието уреждане се очаква да доведе до изходящ паричен поток. Задължение е настоящо задължение на предприятието, произтичащо от минали […]

Read More

В миналото пътнотранспортните произшествия обикновено бяха пътни инциденти и автомобилни катастрофи

Събитие, при което в резултат на шофиране по обществените пътища са ранени или дори убити хора и/или е повредено имущество. – От гледна точка на националните сметки пътнотранспортните произшествия увеличават националния продукт, а оттам и благосъстоянието. Това е така, тъй като статистически услугите, свързани с произшествието, като например изпращането на пожарната, полицията, персонала на спешната […]

Read More

Тесни връзки

Съгласно член 1, № 26 от Директива 2000/12/ЕО на Парламента и на Съвета на Европейската общност от 20 март 2000 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции, “тясна връзка” е ситуация, при която две или повече физически или юридически лица са свързани чрез: – а) участие, т.е. притежание, пряко или чрез контрол, […]

Read More

Разходи за отстраняване

Освен ако не е определено друго, разходите, направени за инсталиране и демонтиране на даден елемент. – В банковото дело такива разходи се правят предимно при поставянето на банкови контейнери на големи събития като фестивали, църковни конгреси, спортни събития, концерти, панаири и търговски изложения. Особено за местните институти такова присъствие на място обикновено е необходимо. Най-малкото […]

Read More

Потребител, който желае да придобива

В психологията на парите – частно домакинство, което веднага харчи спечелените пари (потребител, който иска да похарчи спечелените пари наведнъж). – Вж. ефекта на богатството. Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Адрес на електронна поща: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Read More

Претърпени загуби

Съгласно МСС 39 кредитно салдо в отчета за приходите и разходите или излишък на пасивите над активите в счетоводния баланс трябва да бъдат показани само ако това действително се е случило, т.е. ако са се материализирали. Събитието, което предизвиква загубата (задействащо събитие), може да бъде изчакано. В хода на финансовата криза, последвала кризата с високорисковите […]

Read More

Форум за защита на потребителите

във връзка с финансовия пазар, организирана за първи път от Федералния орган за финансов надзор през октомври 2009 г., в която участваха около 200 експерти по въпросите на нормативната уредба за защита на потребителите в областта на финансовите услуги. – Виж Консултативен съвет за потребителите, Жалби на потребителите. – Вж. Годишния доклад за 2009 г. […]

Read More

Очаквана загуба

Съгласно МСФО 9 вероятността от настъпване на всички видове рискове трябва да се признае за целия срок. Новият регламент се прилага не само за банките, но и за обезценките на всички финансови инструменти, които се признават по цена на придобиване, независимо от отрасъла. Това налага бързото създаване на провизии за риск, тъй като очакваният паричен […]

Read More