Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Slovak

Vysvetlenie pojmov zo sveta financií všeobecne a z menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) osobitne, ako aj z oblasti práva dohľadu a riadenia verejného dlhu, doplnené na základe viacerých požiadaviek o niektoré základné bankové a burzové pojmy potrebné pre pochopenie politiky centrálnej banky, ako aj staršie a novšie výrazy, ktoré sa jazykovo vzťahujú na “peniaze”, opis niektorých orgánov a fór dôležitých pre spoluprácu v oblasti európskej a svetovej menovej politiky, ako aj odkazy na príslušné odborné články v Mesačnej správe Deutsche Bundesbank, Mesačnej správe Európskej centrálnej banky a Výročnej správe Spolkového úradu pre finančný dohľad a – v celom texte – na okolnosti a právne vzťahy v Spolkovej republike Nemecko. Abecedne usporiadané, s príslušnými anglickými odbornými termínmi a zostavené najmä na základe oficiálnych publikácií. Pomocou funkcie vyhľadávania v prehliadači možno nájsť aj mnohé výrazy, ktoré nemajú vlastné kľúčové slovo.

Kombinačné riziko

Portfólio alebo skupina obsahuje cenné papiere, na ktoré majú práva tretie strany (riziko, že sa jasné tituly zmiešajú s aktívami, ktoré legálne vlastní tretia strana). – To sa v mnohých prípadoch prejavilo v priebehu finančnej krízy, ktorá nasledovala po kríze hypotekárnych úverov. Keď chceli účelové spoločnosti a fondy vo finančných ťažkostiach predať cenné papiere zo… read more »

Sprostredkovateľ viazaný zmluvou

V jazyku orgánov dohľadu je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá pod neobmedzenou a nepodmienenou zodpovednosťou poskytuje jednému poskytovateľovi finančných služieb, pre každého z ktorých koná, – služby v oblasti cenných papierov spolu s vedľajšími službami klientom alebo potenciálnym klientom. prijíma a odovzdáva pokyny alebo príkazy od klienta v súvislosti s investičnými službami alebo finančnými… read more »

V staršej literatúre aj aktíva

Často používaný termín, ale s odlišným obsahom (denotát: súhrn vecí, na ktoré sa termín vzťahuje; predmety, ktoré sa rozumejú pod pojmom “majetok”). – Všetky statky vo vlastníctve – súkromných domácností, a potom v staršej literatúre aj domácností, – podnikov, a potom v súvislosti s nimi často aj podnikového kapitálu a v ekonomickom zmysle priemyselného majetku,… read more »

Sociálny režijný kapitál

Trvalé zariadenia v hospodárstve, ktoré poskytujú základné služby bez toho, aby sa primárne využívali na komerčné účely. Patria sem predovšetkým dopravné trasy (železničné trate, cesty, kanály, kanalizované rieky), vodné zariadenia (nádrže, hrádze), materské školy, školy, kostoly, domovy dôchodcov, hospice v zmysle posledných pobytov alebo nemocnice. – Pozri infraštruktúrny kapitál, fyzické aktíva, sociálny kapitál, aktíva, verejné…. read more »

Daň z nehnuteľností

Vo všeobecnosti ide o jednorazovú platbu uloženú vlastníkom majetku (majiteľom nehnuteľností). – Konkrétne ide o výber daní od bohatých občanov krachujúceho členského štátu eurozóny pred tým, ako sa od daňových poplatníkov ostatných členských štátov požaduje ich zaplatenie. “Malý človek” (obyčajný človek) v ostatných krajinách eurozóny by nemal platiť za zlé hospodárenie iného členského štátu, zatiaľ… read more »

Hodnotový fond

Hedžový fond, ktorý predáva najmä akcie a dlhopisy spoločností s momentálne vysokou cenou a nakupuje akcie a dlhopisy, ktorých cena sa považuje za podhodnotenú. Tým sa zabezpečuje, aby sa zjavné preháňanie cien (nepravidelné cenové odchýlky) na trhu vyhladilo. – Spoločnosť pre správu kapitálu, ktorá investuje do špičkových akcií s minimálnou volatilitou, nízkym rizikom, a teda… read more »

Príjmy (plat, zisk, zásluhy)

Pevná suma peňazí vyplácaná zamestnancovi, zvyčajne meraná na mesačnom alebo ročnom základe, nie na hodinu, ako mzda. – Zisk z podnikania, z transakcie (celkový príjem z transakcie mínus výdavky). – Uznanie, ktoré si osoba vyslúžila vynikajúcim výkonom nad rámec svojich povinností, a ktoré ju preto vyzdvihuje pri kariérnom postupe (relatívna vhodnosť zamestnanca na danú pozíciu… read more »

Potenciál straty (možnosť straty)

Riziko vzniku straty pri transakcii, a to najmä pri expozícii na finančnom trhu. – Pozri investičná odvaha, defaveur, ziskový potenciál, riziko, strata, očakávané. Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa:… read more »

Dátum valuty (cudzia mena; hodnota; dátum valuty, dátum dostupnosti)

Platobné prostriedky v cudzej mene. – Hodnota peňazí krajiny alebo menového spoločenstva, ako je eurozóna, vo vzťahu k hodnote peňazí iných krajín. – V banke dátum valuty, ku ktorému je pohyb zaúčtovaný na účte klienta banky. – Pozri dátum hodnoty. Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len… read more »

Zánik a povinné vylúčenie (lapse)

V prípade životného poistenia automatický zánik podľa podmienok poistnej zmluvy, ak sa vlastník poistky dostane do omeškania s platením poistného (zánik poistnej zmluvy z dôvodu, že vlastník poistky nezaplatil poistné v rámci odkladnej lehoty [zvyčajne do 30 dní od posledného požadovaného a nezaplateného bežného poistného]. Väčšinou je možné obnoviť poistné krytie s rovnakým poistným a… read more »

Sidebar