Kombinačné riziko

Portfólio alebo skupina obsahuje cenné papiere, na ktoré majú práva tretie strany (riziko, že sa jasné tituly zmiešajú s aktívami, ktoré legálne vlastní tretia strana). – To sa v mnohých prípadoch prejavilo v priebehu finančnej krízy, ktorá nasledovala po kríze hypotekárnych úverov. Keď chceli účelové spoločnosti a fondy vo finančných ťažkostiach predať cenné papiere zo […]

Read More

Sprostredkovateľ viazaný zmluvou

V jazyku orgánov dohľadu je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá pod neobmedzenou a nepodmienenou zodpovednosťou poskytuje jednému poskytovateľovi finančných služieb, pre každého z ktorých koná, – služby v oblasti cenných papierov spolu s vedľajšími službami klientom alebo potenciálnym klientom. prijíma a odovzdáva pokyny alebo príkazy od klienta v súvislosti s investičnými službami alebo finančnými […]

Read More

V staršej literatúre aj aktíva

Často používaný termín, ale s odlišným obsahom (denotát: súhrn vecí, na ktoré sa termín vzťahuje; predmety, ktoré sa rozumejú pod pojmom “majetok”). – Všetky statky vo vlastníctve – súkromných domácností, a potom v staršej literatúre aj domácností, – podnikov, a potom v súvislosti s nimi často aj podnikového kapitálu a v ekonomickom zmysle priemyselného majetku, […]

Read More

Sociálny režijný kapitál

Trvalé zariadenia v hospodárstve, ktoré poskytujú základné služby bez toho, aby sa primárne využívali na komerčné účely. Patria sem predovšetkým dopravné trasy (železničné trate, cesty, kanály, kanalizované rieky), vodné zariadenia (nádrže, hrádze), materské školy, školy, kostoly, domovy dôchodcov, hospice v zmysle posledných pobytov alebo nemocnice. – Pozri infraštruktúrny kapitál, fyzické aktíva, sociálny kapitál, aktíva, verejné. […]

Read More

Daň z nehnuteľností

Vo všeobecnosti ide o jednorazovú platbu uloženú vlastníkom majetku (majiteľom nehnuteľností). – Konkrétne ide o výber daní od bohatých občanov krachujúceho členského štátu eurozóny pred tým, ako sa od daňových poplatníkov ostatných členských štátov požaduje ich zaplatenie. “Malý človek” (obyčajný človek) v ostatných krajinách eurozóny by nemal platiť za zlé hospodárenie iného členského štátu, zatiaľ […]

Read More

Financovanie predajcu (často sa používa aj v nemčine; zriedkavejšie financovanie predaja)

Predajca poskytne kupujúcemu pôžičku, aby mohol tieto peniaze použiť na nákup tovaru od predajcu (požičanie peňazí spoločnosťou jednému z jej zákazníkov, aby si kupujúci mohol od nej kúpiť výrobky. Týmto spôsobom spoločnosť zvyšuje svoje tržby, aj keď v konečnom dôsledku nakupuje svoje vlastné výrobky). – V prípade kúpy akcií spoločnosti – niekedy aj akcií v […]

Read More

Etický kódex

Súbor pravidiel stanovených individuálne pre každú spoločnosť, najmä v USA, ktorý stanovuje určité pravidlá správania sa členov predstavenstva a dozornej rady. Podľa tohto kódexu musia manažéri a členovia dozornej rady v určitých intervaloch podávať vyhlásenia, napríklad o (predaji) kúpe akcií. Môže byť ťažké alebo nemožné zastaviť vedúcich pracovníkov, ktorí zakladajú spoločnosti pod cudzím menom (“street […]

Read More

Úver na udalosti (tiež realizačný úver)

Krátkodobý úver poskytnutý bankou organizátorovi slávnosti, napríklad koncertu, divadelnej hry alebo podobného predstavenia. Pôžička je určená na to, aby organizátor mohol uhradiť výdavky spojené s prípravou slávnosti. Pôžička sa zvyčajne spláca z výnosov z predaja vstupeniek. – Úvery na podujatia poskytujú najmä sporiteľne, pretože sú schopné posúdiť dopyt po plánovanom podujatí priamo na mieste. Nezriedka […]

Read More

Verinteressieren, chápaný ako sloveso alebo slovesné podstatné meno [= gerundium

menný tvar slovesa premenený na podstatné meno] (výkon, výnos): V staršej finančnej literatúre sa často používa vo význame prinášať výnosy, byť užitočný, prinášať niečo, zarábať na úrokoch, dosahovať zisk, poskytovať výnos. Toto slovo však bolo už v dnešnej dobe pokarhané ako nepekný výraz. Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa […]

Read More

Množstvo a priepustnosť spracovania

Ak nie je definované inak – a tiež v štatistike – celková hotová a predaná produkcia závodu počas určitého obdobia. – Pozri pracovný potenciál, miera využitia, infraštruktúra, zásoby kapitálu, využitie kapacít, potenciálny rast, výroba, produkčná medzera, Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný […]

Read More