Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

V staršej literatúre aj aktíva

Často používaný termín, ale s odlišným obsahom (denotát: súhrn vecí, na ktoré sa termín vzťahuje; predmety, ktoré sa rozumejú pod pojmom “majetok”). – Všetky statky vo vlastníctve – súkromných domácností, a potom v staršej literatúre aj domácností, – podnikov, a potom v súvislosti s nimi často aj podnikového kapitálu a v ekonomickom zmysle priemyselného majetku, ako aj – štátu. Súčet týchto troch položiek sa nazýva reálny majetok. – Reálne aktíva plus všetky okolnosti, ktoré slúžia trvalému rozvoju ekonomických síl v ekonomike (= národné bohatstvo). – Podľa IFRS – všetok hmotný a nehmotný majetok (nehmotný majetok; nehmotný majetok), – ktorý je vo vlastníctve spoločnosti a – ktorý poskytuje možnosť generovať prílev peňažných prostriedkov. – Peniaze investované do cenných papierov prinášajúcich výnos, ako sú akcie, dlhopisy alebo nehnuteľnosti. – Peniaze uložené v spoločnostiach pre správu kapitálu za vydanie podielových listov a majetok za ne obstaraný (oddelený majetok: osobitný majetok podľa § 6 ods. 1 KAGG). – Peniaze investované do fondov a aktív na obsluhu dôchodkových alebo poistných zmlúv (viazané aktíva). – Vo finančnom zmysle majetok podnikateľského subjektu, ktorý možno v krátkom čase premeniť na hotovosť (= finančné aktíva). – V štatistike ECB tvorba hrubého fixného kapitálu znížená o odpisy, zohľadňujúca zmeny stavu zásob a nevyrobených aktív (hmotný majetok); porovnaj výpočet a hodnoty stanovené v časti “Finančné a nefinančné účty” v časti “Štatistika eurozóny” v príslušnom Mesačnom bulletine ECB. – Pozri zásoby drahých kovov, fondy, obchodný kapitál, tovar dlhodobej spotreby, pozemkový majetok, aktíva, investície, kapitál, kapitálová správcovská spoločnosť, kapitálový pomer, kapitálový tovar, kapitálové zásoby, fondy, hnuteľné bohatstvo, penzijné fondy, plutokracia, súkromné bohatstvo, register kvalifikovaných investorov, čistá hodnota, reálne bohatstvo, spoločenský kapitál, efekt bohatstva, majetok, bohatstvo. – Porovnaj príslušnú mesačnú správu Deutsche Bundesbank z decembra každého roka s podrobnými informáciami o majetku definovanom nemeckými spoločnosťami v členení podľa hospodárskych sektorov a rozdelenom na jednotlivé položky aktív, Mesačnú správu ECB z mája 2006, s. 49 a nasl. (stav kapitálu v eurozóne a jeho zložky s mnohými prehľadmi), Výročnú správu BaFin 2005, s. 143 (požiadavka na prospekt pre investície do aktív), Mesačnú správu Deutsche Bundesbank z júna 2005, s. 17 (prehľad tvorby kapitálu od roku 1991), Mesačná správa ECB z októbra 2006, s. 71 a nasl. (dôležité vysvetlenia k zaznamenávaniu kapitálovej pozície; prehľady), Mesačná správa ECB z decembra 2006, s. 53 a nasl. (výpočet čistého bohatstva domácností), Mesačná správa Deutsche Bundesbank z januára 2008, s. 33 a nasl. (kapitálový účet; národné bohatstvo), Mesačná správa ECB z mája 2013, s. 53 (vývoj kapitálového účtu od roku 2000).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar