W USA szczególna forma jednostki specjalnego przeznaczenia, która jest prawnie uregulowana (FIN 46). Bardziej szczegółowo jest to – prawnie autonomiczna jednostka gospodarcza, której dostawca kapitału – nie jest uważany za głównego nośnika ryzyka lub – nie może wywierać wpływu kontrolnego zgodnie z umową spółki, pomimo posiadania większości praw głosu. – Zgodnie z GAAP, banki nie są zobowiązane do utrzymywania kapitału własnego lub rezerw dla tych podmiotów. Nie mają również obowiązku ujawniania, jakie aktywa sprzedają swoim VIE, ani jakie ceny zostały za nie naliczone, ani czy ich wartość w międzyczasie spadła. – W trakcie kryzysu subprime spotkało się to z krytyką; konsolidacja VIE była również bardzo luźno uregulowana w MSSF przez SIC 12 “Konsolidacja – jednostki specjalnego przeznaczenia”. – Inwestorzy, którzy kupili papiery wartościowe wyemitowane przez VIE – Citigroup podał, że na koniec 2007 r. ich wartość wynosiła nieco ponad 35 mld USD, Swiss UBS – 20,1 mld USD – nie byli w stanie ustalić ich rzeczywistej wartości po załamaniu się rynków sekurytyzowanych papierów wartościowych w wyniku kryzysu na rynku subprime. – Zob. Nieobecny kapitalizm, państwowe fundusze majątkowe, spółki celowe.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *