Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Securitisatie

In het algemeen, de omzetting van niet-verhandelbare activa van welke aard dan ook in verhandelbare effecten (het proces waarbij niet-verhandelbare activa worden omgezet in verhandelbare effecten.). – Banken bundelen vorderingen uit verstrekte leningen tot schuldbewijzen die aan beleggers worden verkocht. – Banken geven certificaten uit voor buitenlandse aandelen die niet aan de binnenlandse beurs zijn genoteerd, waardoor deze op de binnenlandse markt en in de nationale valuta verhandelbaar worden (aandeelbewijs). – Effecten op vorderingen of schulden worden buiten de banken om uitgegeven en verhandeld. Op die manier voorzien ondernemingen en overheidsbegrotingen minder in hun behoefte aan schuldkapitaal door bij de banken te lenen. – Banken en, in deze functie, initiators dragen vorderingen op kredietnemers over aan een special purpose vehicle (tue-sale securitisatie) of wentelen het volledige risico af op de kopers door de uitgifte van credit-linked notes (synthetische securitisatie). Omdat dit resulteert in – deelnemers die risico’s verkopen en verwerven, zelfs op internationale schaal, en – de banken geen eigen vermogen hoefden aan te houden voor de uitbestede vorderingen, staat deze vorm van securitisatie in het bijzonder in de belangstelling van de toezichthoudende autoriteiten. – Anderzijds zorgt de betrokkenheid van een special purpose vehicle ervoor dat bij insolventie van de initiator de door het special purpose vehicle aangehouden activa beschikbaar blijven en dat de betalingen ongewijzigd worden uitgevoerd, zodat de houders van de securitisatie-effecten naar behoren worden bediend. De kredietkwaliteit van de door de SPV uitgegeven effecten is dus niet afhankelijk van de liquiditeit van de initiator, hetgeen in principe een risicoverlagend effect heeft op de securitisatie-effecten (de verkoop van een grote pool van vorderingen door een entiteit [initiator] – die deze vorderingen in het kader van zijn bedrijfsuitoefening overdraagt aan een special purpose entity [SPE] die op afstand van een faillissement staat – op een wijze die als een echte verkoop kan worden aangemerkt [vs. de uitgifte van schuldbewijzen en verkoop door de SPE [uitgevende instelling], hetzij via onderhandse plaatsing, hetzij via een openbare aanbieding, – die vervolgens worden voldaan uit de opbrengsten van – en gedekt door – de vorderingen; – wanneer de securitisatie is afgesloten, vloeien de gelden van de kopers van de effecten [beleggers: gewoonlijk banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen] naar de uitgevende instelling en – van de uitgevende instelling naar de initiator. Al deze transacties vinden vrijwel gelijktijdig plaats). – Zie absentie kapitalisme, aandeelbewijs, American Depositary Receipts, Asset-Backed Securities, Asset-Backed Effecten – Obligaties tegen onderpand, Assignats, Buitenbeurs, Kredietverbetering, Buy-and-hold praktijk, Claw-back clausule, Collateralised debt obligations, Kredietverzuimswap, Kredietverzuimswap in het kwadraat, Leningverkoop, loan-for-paper, defeasance, diamond thesis, equity kicker, ontwikkelingsproces, iteratief, first-loss tranche, gezamenlijke securitisatiegroep, effectisering van leningen, leningderivaat, leningverlenging, kredietkaartfiasco, KVV-strategie, liquiditeitsfaciliteit, mezzaninetranche, niet-banken, originate-to-distribute-strategie, PayGreen-initiatief, herbemiddeling, herverpakking, door woninghypotheken gedekte waardepapieren, portefeuilleverzekering, repatriëringsoptie, terugslageffect, senior tranche, single master liquidity conduit, true sales initiative, submarine-effect, ondersteuning, stilzwijgend, securitisatie, traditioneel, securitisatiemarkt, behoud van securitisatiepapier, securitisatiestructuur, verpakkingskunst, bevriezing van de rente, special purpose vehicle. – Vgl. maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2004, blz. 84 e.v. (blz. 86: tabel met risicogewichten voor securitisaties onder Bazel II), maandverslag van de ECB van september 2005, blz. 20 e.v. (daar ook [taalkundig onaantrekkelijke] toelichtingen en schema’s over de securitisatie van leningen), maandverslag van de Deutsche Bundesbank van maart 2006, blz. 38 e.v.; blz. 56 e.v. (met betrekking tot Bazel II), Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van december 2006, blz. 82 e.v. (verplichte kapitaaldekking van securitisatieposities, blz. 84: overzicht van het bepalen van het securitisatie-risicogewicht), Maandverslag van de ECB van februari 2008, blz. 90 (overzicht van de bij een securitisatie betrokken partijen), Jaarverslag 2008 van de BaFin, blz. 55 (aanhoudingsvereisten), Jaarverslag 2009 van de BaFin, blz. 154 e.v. (boekwaarde van 213 miljard EUR aan securitisatieposities van Duitse banken per ultimo 2009; overzicht per activaklasse), BaFin Jaarverslag 2010, blz. 124 e.v. (nieuwe regelgeving in het kielzog van de Richtlijn Kapitaaltoereikendheid), BaFin Jaarverslag 2011, blz. 170 e.v. (afnemend securitisatievolume: blz. 171: overzicht van securitisatieportefeuilles per type onderpand, blz. 172: naar regionale verdeling van de onderliggende waarden), BaFin Jaarverslag 2012, blz. 154 e.v. (overzichten, ook onderverdeeld naar type onderpand), alsook het respectieve jaarverslag van BaFin, hoofdstuk “Toezicht op banken, financiële dienstverleners en betalingsinstellingen”, Maandverslag van de ECB van oktober 2011, blz. 79 e.v. (securitisaties en uitgiften van schuldbewijzen door banken sinds 2000), Maandverslag van de ECB van januari 2012, blz. 73 e.v. (statistische dekking en monetaire-beleidsclassificatie van securitisaties).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar