Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Dutch

Uitleg van termen uit de financiële wereld in het algemeen en uit het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) in het bijzonder, alsmede uit het gebied van het toezichtrecht en het beheer van de overheidsschuld, op verschillende verzoeken aangevuld met enkele fundamentele bank- en beurstermen die nodig zijn voor een goed begrip van het beleid van de centrale bank, alsmede oudere en meer recente uitdrukkingen die in taalkundig opzicht naar “geld” verwijzen, een beschrijving van enkele organen en fora die belangrijk zijn voor de Europese en mondiale samenwerking op het gebied van het monetaire beleid, alsmede verwijzingen naar overeenkomstige technische artikelen in het Maandverslag van de Deutsche Bundesbank, het Maandverslag van de Europese Centrale Bank en het Jaarverslag van de Bundesanstalt für Finanzaufsicht, en – overal – naar de omstandigheden en juridische betrekkingen in de Bondsrepubliek Duitsland. Alfabetisch gerangschikt, met de respectieve Engelse technische termen, en voornamelijk samengesteld op basis van officiële publicaties. Met de zoekfunctie van de browser kunnen ook veel termen worden gevonden die geen eigen trefwoord hebben.

VAR-model (vector autoregressief model)

Econometrische simulatie van alle effecten van renteveranderingen, eerst op de geldmarkt en vervolgens op andere economische variabelen. Het doel is betrouwbare impuls-respons functies te verkrijgen waaruit het waarschijnlijke effect van een beleidsmaatregel van een centrale bank vooraf kan worden afgeleid. – Zie boek krediet, kerngegevens, macro-economische, evenwichtsmodellen, dynamisch-stochastische, modellen, monetair beleid, spaarregel. Spectrale analyse .-… read more »

Variantie

In verband met de financiële markt, een statistische maatstaf voor het risico van een specifieke individuele belegging of portefeuille. Het wordt ruwweg berekend uit de afwijking van het individuele respectieve rendement van het gemiddelde rendement – berekend volgens verschillende benaderingen – binnen een bepaalde periode. Hoge variantie betekent hoog risico (een statistisch instrument dat de… read more »

Betaling (overbesteding)

In financiële zin, het opnemen van geld voor betalingsdoeleinden uit een kassa; dienovereenkomstig spreekt men van inning. – De term werd reeds in de 19e eeuw veroordeeld als een misnomer (een verkeerde of ongeschikte term). Tot op de dag van vandaag wordt het echter in zekere mate gebruikt naast uitgaven of inkomsten. – Een economisch… read more »

Consumentenklachten

Klachten over wangedrag in de financiële sector kunnen door iedereen worden gemeld bij het klachtenbureau van de toezichthoudende autoriteit. – De Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit is echter alleen actief in het algemeen belang. Zij kan derhalve niet ingrijpen in de particuliere juridische belangen van individuele klagers of bindende beslissingen nemen over individuele geschillen zoals een… read more »

Consumentenprijzen

De monetaire uitgaven van particuliere huishoudens zoals vastgesteld door officiële statistieken en uitgesplitst naar goederengroepen in het prijsindexcijfer van de levensstandaard. – Zie inkoopverschuivingen, geharmoniseerde index van de consumptieprijzen, inflatiemeting, samenstellingseffect, kwaliteitswijzigingen. – Zie de bijlage “Eurogebied statistieken” van het desbetreffende ECB Maandbericht, kopje “Prijzen, productie, vraag en arbeidsmarkten”, subkopje “HICP, overige maatstaven inzake prijzen… read more »

Securitisatie

In het algemeen, de omzetting van niet-verhandelbare activa van welke aard dan ook in verhandelbare effecten (het proces waarbij niet-verhandelbare activa worden omgezet in verhandelbare effecten.). – Banken bundelen vorderingen uit verstrekte leningen tot schuldbewijzen die aan beleggers worden verkocht. – Banken geven certificaten uit voor buitenlandse aandelen die niet aan de binnenlandse beurs zijn… read more »

Asset-backed [commercial] papers

In het algemeen, alle verhandelbare handelspapieren die worden gedekt door activa van de emittent. – Met name schuldinstrumenten die gedekt worden door betalingen uit een portefeuille waarin vele individuele vorderingen zijn samengebracht. Eind 2007, nog voordat de subprime-crisis uitgroeide tot een financiële crisis, bevond zich voor ongeveer 450 miljard euro aan effecten van dit type… read more »

Securitisatiestructuur

Een bank en in deze context vaak originator of originating bank genoemd – bindt een groot aantal kredietrelaties in een pool (portefeuille), – scheidt het kredietrisico door middel van kredietderivaten alvorens het aan beleggers door te geven – in grotere pakketten (pools; bundels). Voorafgaand daaraan, – draagt de initiërende bank de kredietrisico’s over aan een… read more »

Impliciete steun

In het kader van een securitisatie staat iemand – gewoonlijk een bank, maar in zeldzamere gevallen ook een hedgefonds – in voor de gesecuritiseerde effecten buiten de contractueel overeengekomen verplichtingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld doordat de instelling de securitisatiepapieren zo nodig koopt en in haar eigen portefeuille opneemt. Dergelijke aankopen werden vaak waargenomen in de loop… read more »

Clubrekening ook clubrekening en speciale spaarrekening (clubrekening)

Een rekening die voor een bepaald doel wordt geopend en door regelmatige stortingen wordt gefinancierd (spaarrekening die door een financiële instelling wordt aangeboden aan beleggers die voor een bepaald doel willen sparen). Hieronder valt ook – wat de naam in eerste instantie niet suggereert – een rekening die door een particulier voor dit doel is… read more »

Sidebar