Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

I den äldre litteraturen även tillgångar

Ofta använd term, men med annat innehåll (denotation: alla de saker som en term är tillämplig på; de objekt som avses med “tillgångar”). – Alla varor som ägs av – privata hushåll, och sedan i den äldre litteraturen även kallade hushåll, – företag, och sedan i förhållande till dessa även ofta kallade företagskapital och i ekonomisk mening industriella tillgångar, samt – staten. Summan av dessa tre poster kallas realtillgångar. – De verkliga tillgångarna plus alla omständigheter som tjänar till en permanent utveckling av de ekonomiska krafterna i en ekonomi (= nationalförmögenhet). – Enligt IFRS – alla materiella och immateriella tillgångar (immateriella tillgångar; immateriella tillgångar), – som ägs av ett företag och – som ger möjlighet att generera ett inflöde av likvida medel. – Pengar som investeras i inkomstbringande värdepapper som aktier, obligationer eller fastigheter. – Pengar som deponerats hos kapitalförvaltningsbolag i utbyte mot utfärdande av andelsbevis och tillgångar som anskaffats med dessa (separat egendom: särskilda tillgångar enligt 6 § 1 KAGG). – Pengar som investeras i fonder och tillgångar för att betala pensioner eller försäkringsavtal (bundna tillgångar). – I finansiella termer, den egendom som tillhör en affärsenhet och som kan omvandlas till kontanter med kort varsel (= finansiella tillgångar). – I ECB:s statistik, fasta bruttoinvesteringar, minus avskrivningar, med hänsyn tagen till förändringar i lager och icke-producerade tillgångar (materiella tillgångar); se beräkningen och de värden som fastställs under rubriken “Finansiella och icke-finansiella konton” i avsnittet “Statistik för euroområdet” i respektive ECB månadsrapport. – Se ädelmetallskatt, fonder, kommersiellt kapital, varaktiga konsumtionsvaror, markegendom, tillgångar, investering, kapital, kapitalförvaltningsbolag, kapitalkvot, kapitalgods, kapitalstock, fonder, ägodelar, pensionsfonder, plutokrati, privat förmögenhet, register för kvalificerade investerare, nettoförmögenhet, verklig förmögenhet, socialt kapital, förmögenhetseffekt, tillgång, förmögenhet. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från december varje år med detaljerad information om förmögenhet enligt tyska företags definition, uppdelad efter ekonomisk sektor och indelad i enskilda tillgångsposter, ECB:s månadsrapport från maj 2006, s. 49 ff (kapitalstocken i euroområdet och dess komponenter med många översikter), BaFin:s årsrapport från 2005, s. 143 (krav på prospekt för investeringar i tillgångar), Deutsche Bundesbanks månadsrapport från juni 2005, s. 17 (översikt över kapitalbildningen sedan 1991), ECB:s månadsrapport från oktober 2006, s. 71 ff. (viktiga förklaringar om redovisningen av kapitalställningen; översikter), ECB:s månadsrapport från december 2006, s. 53 f. (beräkning av de privata hushållens nettoförmögenhet), Deutsche Bundesbank månadsrapport från januari 2008, s. 33 ff. (kapitalräkning; nationell förmögenhet), ECB:s månadsrapport från maj 2013, s. 53 (utvecklingen av kapitalräkningen sedan 2000).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar