Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Externality

The costs of a private good are generally paid by the buyer through the price. If, however, the action of a provider has advantages or disadvantages – also for others – and if these effects are not included in the market price, this is called an externality: a shift to the outside. – A positive externality is one in which benefits accrue to others from the activity, such as to the financial community from the activities of regulators. A negative externality is when the activity results in disadvantages for others, as was the case in the subprime crisis of 2007, when banks in the U.S. lent recklessly and affected institutions worldwide. – For externalities with a strong spill-over effect on other areas, the term spill-over is also used (also in German; sometimes in one word, i.e.: spillover). – See spill-over effect.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Externality

Náklady na súkromný tovar vo všeobecnosti hradí kupujúci prostredníctvom ceny. Ak však konanie poskytovateľa prináša výhody alebo nevýhody – aj pre ostatných – a ak tieto účinky nie sú zahrnuté v trhovej cene, nazýva sa to externalita: posun smerom von. – Externý vplyv je pozitívny, ak z danej činnosti majú prospech iní, napríklad finančný svet prostredníctvom činnosti orgánov dohľadu. Negatívna externalita sa prejavuje vtedy, keď sú v dôsledku danej činnosti znevýhodnení iní, ako to bolo v prípade hypotekárnej krízy v roku 2007, keď banky v USA poskytovali neuvážené úvery a postihlo to inštitúcie na celom svete. – Pre externé vplyvy so silným účinkom prelievania na iné oblasti sa používa aj termín spill-over (aj v nemčine; niekedy v jednom slove, t. j.: prelievanie). – Pozri efekt prelievania.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Externality

Náklady na soukromé zboží zpravidla hradí kupující prostřednictvím ceny. Pokud však jednání poskytovatele přináší výhody nebo nevýhody – i pro ostatní – a pokud tyto účinky nejsou zahrnuty do tržní ceny, jedná se o tzv. externalitu: posun směrem ven. – Externí efekt je pozitivní, pokud z dané činnosti mají prospěch ostatní, například finanční svět prostřednictvím činnosti orgánů dohledu. O negativní externalitě hovoříme tehdy, když jsou v důsledku dané činnosti znevýhodněni ostatní, jako tomu bylo v případě krize rizikových hypoték v roce 2007, kdy byly banky v USA postiženy neuváženými úvěry. – Pro externality se silným vedlejším účinkem na jiné oblasti se používá také termín spill-over (také v němčině; někdy jedním slovem, tj.: přelévání). – Viz efekt přelévání.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar