Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Bollinger bands (Bollinger bands)

Calculation method to detect trend changes on the financial market. The calculated bands wrap around the price trend of the underlying asset such as a share, index or option with an alternating distance. – Above and below a moving average – a line is drawn in each case, – whose distance to the average line in the basic setting – is twice the standard deviation of the observed period. The distance of the bands from each other – and from the moving average – thus depends on the current fluctuation range of the underlying. – Statistically, more than three quarters of all prices are within the Bollinger bands and at the single and double standard deviation, respectively. It can be observed that the prices move from one band to the other. In trends, prices usually do not reach the other band, but only fluctuate between the moving average line – from which they are calculated – and the upper band (entry band: in uptrends) or lower band (exit band: in downtrends). Thus, entry opportunities and price targets can be derived. A breakout of the price from the envelope created by the bands, on the other hand, suggests a continuation of the trend in the direction of the breakout. – To what extent the Bollinger bands may be seen as start or exit signals into an engagement is highly controversial. Nonetheless, in practice, this method has proven to be a fairly reliable means of illustrating volatility. – See stock market volatility, analysis, technical, baseline, stock market outlier, charts, Fibonacci sequence, advance-retrace number, money market volatility, bull market, bull market feeds the bull market, high flyer, histogram, mapping, price range, traded, price breakout, model uncertainty, random walk hypothesis, runup, dash chart, support line, resistance line.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Bollinger bands (Bollinger bands)

Berekeningsmethode voor het herkennen van trendwijzigingen op de financiële markt. De berekende banden omcirkelen het koersverloop van de onderliggende waarde, zoals een aandeel, index of optie, met een alternerende afstand. – Boven en onder een voortschrijdend gemiddelde – wordt telkens een lijn getrokken, – waarvan de afstand tot de gemiddelde lijn in de basisinstelling – tweemaal de standaardafwijking van de waargenomen periode bedraagt. De afstand van de banden tot elkaar – en tot het voortschrijdend gemiddelde – hangt dus af van het huidige fluctuatiebereik van het onderliggende instrument. – Statistisch gezien ligt meer dan driekwart van alle koersen binnen de Bollinger-banden en op de enkele of dubbele standaardafwijking. Er kan worden vastgesteld dat de prijzen van de ene band naar de andere gaan. In trends bereiken de prijzen gewoonlijk niet de andere band, maar schommelen zij alleen tussen de voortschrijdende-gemiddelde-lijn – van waaruit zij worden berekend – en de bovenste band (entry band: bij opwaartse trends) of de onderste band (exit band: bij neerwaartse trends). Zo kunnen instapkansen en koersdoelen worden afgeleid. Een prijsdoorbraak uit de door de banden gecreëerde enveloppe daarentegen, suggereert een voortzetting van de trend in de richting van de doorbraak. – De mate waarin de Bollinger banden kunnen worden gezien als start- of uitstapsignalen voor een verrichting is zeer omstreden. Niettemin is deze methode in de praktijk een vrij betrouwbaar middel gebleken om de volatiliteit te illustreren. – Zie beursvolatiliteit, analyse, technisch, basislijn, uitbijter op de beurs, grafieken, Fibonacci-reeks, advance-decline getal, geldmarktvolatiliteit, bull market, bull market voedt de bull market, hoogvlieger, histogram, in kaart brengen, prijsbereik, verhandeld, prijsdoorbraak, modelonzekerheid, random walk hypothese, runup, staafdiagram, steunlijn, weerstandslijn.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar