Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

V starejši literaturi tudi sredstva

Pogosto uporabljen izraz, vendar z drugačno vsebino (denotacija: celota stvari, za katere se izraz uporablja; predmeti, ki so mišljeni s “sredstvi”). – Vse dobrine v lasti – zasebnih gospodinjstev, v starejši literaturi tudi gospodinjstev, – podjetij, v povezavi z njimi pa pogosto tudi podjetniškega kapitala in v ekonomskem smislu industrijskih sredstev, pa tudi – države. Vsota teh treh postavk se imenuje realno premoženje. – Realno premoženje in vse okoliščine, ki služijo stalnemu razvoju gospodarskih sil v gospodarstvu (= nacionalno bogastvo). – V skladu z MSRP – vsa opredmetena in neopredmetena sredstva (neopredmetena sredstva; neopredmetena sredstva), – ki so v lasti podjetja in – ki nudijo možnost ustvarjanja denarnega priliva. – Denar, naložen v vrednostne papirje, ki prinašajo dohodek, kot so delnice, obveznice ali nepremičnine. – Denar, deponiran pri družbah za upravljanje kapitala v zameno za izdajo potrdil o lastništvu, in sredstva, ki so bila z njimi nabavljena (ločeno premoženje: posebno premoženje v skladu s členom 6(1) KAGG). – Denar, naložen v sklade in sredstva za izplačilo starostnih pokojnin ali zavarovalnih pogodb (prevzeta sredstva). – V finančnem smislu lastnina poslovnega subjekta, ki jo je mogoče v kratkem času pretvoriti v denar (= finančna sredstva). – V statistiki ECB bruto investicije v osnovna sredstva, zmanjšane za amortizacijo, ob upoštevanju sprememb zalog in neproizvedenih sredstev (opredmetenih osnovnih sredstev); glej izračun in vrednosti, določene pod naslovom “Finančni in nefinančni računi” v razdelku “Statistika euroobmočja” v ustreznem Mesečnem biltenu ECB. – Glej zakladnica plemenitih kovin, skladi, komercialni kapital, trajno potrošniško premoženje, nepremičnine, sredstva, naložbe, kapital, družba za upravljanje kapitala, kapitalski delež, kapitalsko blago, kapitalski delež, skladi, premično premoženje, pokojninski skladi, plutokracija, zasebno premoženje, register kvalificiranih vlagateljev, neto vrednost, resnično premoženje, družbeni kapital, učinek bogastva, sredstvo, bogastvo. – Prim. ustrezno mesečno poročilo Deutsche Bundesbank iz decembra vsakega leta s podrobnimi informacijami o premoženju, kot so ga opredelila nemška podjetja, razčlenjeno po gospodarskih sektorjih in razdeljeno na posamezne postavke sredstev, Mesečno poročilo ECB iz maja 2006, str. 49 in naslednje (stanje kapitala v euroobmočju in njegove sestavine s številnimi pregledi), Letno poročilo BaFin 2005, str. 143 (zahteva po prospektu za naložbe v sredstva), Mesečno poročilo Deutsche Bundesbank iz junija 2005, str. 17 (pregled oblikovanja kapitala od leta 1991), Mesečno poročilo ECB za oktober 2006, str. 71 in naslednje (pomembna pojasnila o evidentiranju kapitalskega stanja; pregledi), Mesečno poročilo ECB za december 2006, str. 53 in naslednje (izračun neto premoženja gospodinjstev), Mesečno poročilo Deutsche Bundesbank za januar 2008, str. 33 in naslednje (kapitalski račun; nacionalno premoženje), Mesečno poročilo ECB za maj 2013, str. 53 (razvoj kapitalskega računa od leta 2000).

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar