Podaż i popyt na wszelkiego rodzaju instrumenty sekurytyzacyjne. W zasadzie sekurytyzacji może podlegać wszystko, co daje obietnicę stałego strumienia płatności, od należności z tytułu kart kredytowych, przez kredyty studenckie, po przychody ze stadionu piłkarskiego lub sali koncertowej. – Problemem każdej sekurytyzacji jest pokusa nadużycia. Dzieje się tak dlatego, że motywacja banku sekurytyzacyjnego do monitorowania dłużnika jest mniejsza, ponieważ nabywcy sekurytyzowanych papierów wartościowych ponoszą ryzyko niewykonania zobowiązania. – W czasie kryzysu finansowego, który nastąpił po kryzysie kredytów hipotecznych typu subprime, rynek sekurytyzacji wyschnął niemal całkowicie, ponieważ ważni nabywcy ryzyka kredytowego nie wywiązali się ze swoich zobowiązań w trakcie kryzysu. Należały do nich przede wszystkim pozabilansowe spółki specjalnego przeznaczenia i firmy ubezpieczeniowe w USA. Dla obu wprowadzono ostrzejsze regulacje nadzorcze. Ponadto zmniejszyło się zaufanie nabywców do wiarygodności zewnętrznych ratingów, a wymagania dotyczące jakości takich papierów wartościowych znacznie wzrosły. Ponadto regulatorzy zwiększyli również udział kredytów, które same banki muszą utrzymywać w portfelu handlowym. – W USA bank centralny i rząd wzmocniły rynek sekurytyzacji poprzez rozbudowane programy zakupu, ponieważ uważa się, że ten kanał refinansowania odgrywa tam daleko idącą i decydującą rolę. – Zob. kapitalizm absencyjny, Aktywa, niepłynne, Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, Defeasance, Diamentowa teza, Pozabankowe, Efekt podmorski, Sekurytyzacja, Zatrzymanie papierów wartościowych w ramach sekurytyzacji, Skargi konsumentów, Struktura sekurytyzacji. – Por. raport miesięczny niemieckiego Bundesbanku z marca 2006 r., s. 38 i nast. (z przeglądem poszczególnych segmentów), s. 40 (porównanie głównych rodzajów sekurytyzacji będących przedmiotem obrotu), raport roczny BaFin z 2007 r., s. 18 (wyprzedaż na rynku sekurytyzacji w następstwie kryzysu na rynku kredytów hipotecznych), raport roczny BaFin z 2009 r., s. 131 (kryzys w zakresie papierów wartościowych opartych na sekurytyzacji ma również wpływ na listy zastawne), raport roczny BaFin z 2010 r., s. 170 i nast. (tutaj również przegląd pakietów sekurytyzacyjnych), jak również odpowiednie sprawozdanie roczne BaFin, rozdział “Nadzór nad bankami, dostawcami usług finansowych i instytucjami płatniczymi”, Financial Stability Report 2012, s. 75 (rynek sekurytyzacyjny w Niemczech od 2000 r. w ujęciu ogólnym i w podziale), Annual Report 2012 of BaFin, s. 54 f. (środki nadzorcze), Financial Stability Report 2013, s. 64 f. (pakiety sekurytyzacyjne są konsekwentnie zmniejszane przez banki; szczegółowy przegląd 2009-2013).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *