Enligt artikel 1 nr 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut är en “nära förbindelse” en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förbundna med varandra genom: – a) ägarintresse, dvs. ägande, direkt eller genom kontroll, av 20 % eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag, eller – b) kontroll, dvs. en förbindelse mellan ett moder- och ett dotterföretag, i alla de fall som avses i artikel I.2 i direktiv 83/349/EEG, eller en liknande förbindelse mellan två eller flera fysiska eller juridiska personer. (b) kontroll, vilket innebär förhållandet mellan ett moderföretag och ett dotterföretag, i alla de fall som avses i artikel I.1 och I.2 i direktiv 83/349/EEG, eller ett liknande förhållande mellan en fysisk eller juridisk person och ett företag; varje dotterföretag till ett dotterföretag ska också betraktas som ett dotterföretag till det moderföretag som står i spetsen för dessa företag. En situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är permanent knutna till en och samma person genom ett kontrollförhållande ska också anses utgöra en nära koppling mellan dessa personer”. – Se allianser, gränsöverskridande, aktieägarkontroll, finansiellt konglomerat, holdingbolag, kontroll, grupp, korrespondentbankrelation, rösträttsupplysning, rösträttskriterium.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *