Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Contract

In the financial market, often used for any binding legal agreement that is enforceable in a court of law or by binding arbitration. – Basic term used on commodity futures exchanges. It is more specifically – a legally binding agreement between two or more parties to – perform or refrain from performing a service. This is associated with – a precisely defined contract content in all details, e.g. the delivery of a specific quantity (lot) of goods – such as crude oil, grain – of a specific grade at a specific delivery date, place of delivery and price. – The written form (writtenness) is not absolutely necessary and is generally not customary on exchanges. – See attachment, European Master Agreement, contract, transferable, legal opinion, non-deliverable forwards, option, commodity forward, futures contract, futures speculator, transaction.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Contract

Adesea utilizat pe piața financiară pentru a se referi la orice acord juridic obligatoriu care poate fi aplicat în instanță sau prin arbitraj obligatoriu. – Termen de bază la bursele futures pe mărfuri. Este mai exact – un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între două sau mai multe părți pentru a – presta sau a se abține de la prestarea unui serviciu. Acest lucru este legat de – un conținut contractual definit cu precizie în toate detaliile, de exemplu, livrarea unei anumite cantități (lot) de mărfuri – de exemplu, țiței, cereale – de o anumită calitate, la o anumită dată de livrare, la un anumit loc de livrare și la un anumit preț. – Forma scrisă (scrisul) nu este absolut necesară și, de obicei, nu este obișnuită în cadrul schimburilor. – A se vedea anexa, Contractul-cadru european, contract, transferabil, aviz juridic, contracte la termen fără livrare, opțiune, contract la termen pe mărfuri, contract futures, speculator futures, tranzacție.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Contract

Vaak gebruikt op de financiële markt om te verwijzen naar een bindende juridische overeenkomst die afdwingbaar is in een rechtbank of door bindende arbitrage. – Basisterm op commodity futures beurzen. Het is meer precies – een juridisch bindende overeenkomst tussen twee of meer partijen om – een dienst uit te voeren of niet uit te voeren. Dit houdt verband met – een tot in alle details nauwkeurig omschreven inhoud van het contract, b.v. de levering van een bepaalde hoeveelheid (partij) goederen – b.v. ruwe olie, graan – van een bepaalde kwaliteit op een bepaalde leveringsdatum, plaats van levering en prijs. – De schriftelijke vorm (schriftelijkheid) is niet absoluut noodzakelijk en is gewoonlijk niet gebruikelijk bij uitwisselingen. – Zie bijlage, Europese Masterovereenkomst, contract, overdraagbaar, juridisch advies, niet-leverbare termijncontracten, optie, goederentermijncontract, futurescontract, futurespeculant, transactie.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar