Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Contingent convertible (CoCo)

A bond that an issuer contractually repays with shares (bonds that have to be converted into shares of the issuing company). In this case, only the interest payable on an ongoing basis is paid in cash. – The losers of such a bond are in any case the existing shareholders of a company. This is because repayment with the company’s own shares has the same effect as a capital increase and causes a dilution of the capital. – Another term for a mandatory convertible bond as the bond issued by an institution that is then forcibly converted into shares if the institution’s core capital ratio falls below a threshold contractually specified in the bond terms. – See GSifi, Minimum Requirements for the Design of Recovery Plans, death spiral, exchange bond, asset levy, convertible bond, convertible premium, forced expropriation. – Cf. Financial Stability Report 2012, pp. 56 f. (basic information; issue volume [in notes]; references).

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Contingent convertible (CoCo)

Obligacja, którą emitent umownie spłaca akcjami (obligacje, które muszą być zamienione na akcje spółki emitującej). W tym przypadku gotówką płacone są tylko odsetki płatne na bieżąco. – Przegranymi takiej obligacji są w każdym przypadku dotychczasowi akcjonariusze spółki. Spłata akcjami własnymi spółki ma bowiem skutek podwyższenia kapitału i powoduje jego rozwodnienie. – Inny termin określający obowiązkową obligację zamienną jako obligację emitowaną przez instytucję, która jest następnie przymusowo zamieniana na akcje, jeżeli współczynnik kapitału podstawowego instytucji spadnie poniżej progu określonego umownie w warunkach obligacji. – Zob. GSifi, Minimalne wymogi dotyczące projektowania planów naprawczych, spirala śmierci, obligacja giełdowa, opłata za aktywa, obligacja zamienna, premia za konwersję, przymusowe wywłaszczenie. – Por. Financial Stability Report 2012, s. 56 f. (informacje podstawowe; wielkość emisji [w notach]; referencje).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar