Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Collateral[s]

In banking practice: recognized collateral for loans granted (an asset or third-party commitment that is accepted by the collateral taker to secure an obligation of the collateral provider vis-à-vis the collateral taker); in this sense, roughly speaking, the multiple form of collateral. – Assets that credit institutions deposit with the central bank as collateral for short-term liquidity loans and assets that the ECB purchases from credit institutions in the course of liquidity-providing repurchase agreements (assets which can be used as collateral in order to obtain credit from the ECB), also referred to as eligible collateral, eligible assets. – At the beginning of 2007, a single collateral register was introduced at the ECB, replacing the two categories previously consisting of tier one and tier two collateral. – As a rule, the ECB uses its own procedure, the Eurosystem credit assessment framework, to assess the credit quality of the collateral submitted to it. – At the beginning of 2013, the list of eligible collateral at the ECB comprised around 40,000 items. Given difficult-to-understand features, hardly anyone seems to keep track of exactly how safe these securities are in each case, and whether they are rated in a way that reflects their default risk. – See lendability, blank, covenant, covered bonds, financial collateral, general collateral repos, real estate collateral, IRB approach, Category 1 collateral, central bank eligibility, collateral, credit assessment framework, rating, repo market, Short-Term European Papers, collateral, marketable, collateral schedule, uniform, redistribution, central bank-influenced, sub-collateral. – Cf. Monthly Report of the Deutsche Bundesbank of April 2001, p. 22 (listing of collateral under Basel II), Monthly Report of the ECB of April 2001, p. 55 ff. (overview p. 60, presentation of policies also of other central banks p. 68 f.), Monthly Report of the ECB of May 2004, p. 81 f. (exclusion provision: p. 82), Monthly Report of the Deutsche Bundesbank of July 2004, p. 40 f. (EU Directive on Financial Collateral Arrangements), ECB Monthly Report of February 2006, p. 92 (use of sovereign debt instruments as collateral for ECB credit operations), Deutsche Bundesbank Monthly Report of April 2006, p. 31 ff. (creation of a single list of eligible collateral in the euro area), p. 36: Eligibility criteria (overview), p. 39: Credit quality categories (overview), and p. 81 ff, textbook presentation), BaFin’s Annual Report 2006, p. 39 (recent supervisory developments regarding insurance), ECB Monthly Report of October 2007, p. 93 ff. (comparison of collateral regimes at the ECB with U.S. and Japan; many overviews), ECB Annual Report 2008, pp. 117 f., pp. 121 ff. (expansion of the list of eligible collateral during the financial crisis; overviews), ECB Annual Report 2009, pp. 113 f. (purchase of covered bonds by the ECB), ECB Annual Report 2011, p. 92 (breakdown of collateral deposited at the ECB since 2006; expanded list of collateral), ECB Monthly Report of February 2012, pp. 33 f. (expansion of the list of eligible collateral pushed through the Governing Council).

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Collateral[s]

W praktyce bankowej: uznane zabezpieczenie udzielonych kredytów (aktywa lub zobowiązania osób trzecich, które są przyjmowane przez przyjmującego zabezpieczenie w celu zabezpieczenia zobowiązania dającego zabezpieczenie wobec przyjmującego zabezpieczenie); w tym znaczeniu, w przybliżeniu, wieloraka forma zabezpieczenia. – Aktywa, które instytucje kredytowe deponują w banku centralnym jako zabezpieczenie krótkoterminowych pożyczek na utrzymanie płynności oraz aktywa, które EBC nabywa od instytucji kredytowych w ramach zapewniających płynność umów z przyrzeczeniem odkupu (aktywa, które mogą być wykorzystane jako zabezpieczenie w celu uzyskania kredytu z EBC), zwane również kwalifikowanym zabezpieczeniem, kwalifikowanymi aktywami. – Na początku 2007 r. w EBC wprowadzono jednolity rejestr zabezpieczeń, zastępujący dwie kategorie, które wcześniej obejmowały zabezpieczenia z listy pierwszej i drugiej. – Co do zasady, EBC stosuje własną procedurę – system oceny kredytowej Eurosystemu (Eurosystem credit assessment framework) – do oceny jakości kredytowej przedstawianych mu zabezpieczeń. – Na początku 2013 roku lista kwalifikowanych zabezpieczeń w EBC obejmowała około 40 000 pozycji. Ze względu na trudne do zrozumienia cechy, mało kto zdaje się mieć jasny obraz tego, jak bezpieczne są te papiery wartościowe i czy są one oceniane według ryzyka niewykonania zobowiązań. – Zob. zdolność kredytowa, blankiet, kowenant, obligacje zabezpieczone, zabezpieczenie finansowe, repo z zabezpieczeniem ogólnym, zabezpieczenie na nieruchomościach, podejście IRB, zabezpieczenie z listy pierwszej, dopuszczalność banku centralnego, zabezpieczenie, ramy oceny kredytowej, rating, rynek repo, Short-Term European Papers, zabezpieczenie, rynkowe, lista zabezpieczeń, jednolite, redystrybucja, pod wpływem banku centralnego, subzabezpieczenie. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z kwietnia 2001 r., s. 22 (wykaz zabezpieczeń w ramach Basel II), Raport miesięczny EBC z kwietnia 2001 r., s. 55 i nast. (przegląd s. 60, prezentacja polityki również innych banków centralnych s. 68 i nast.), Raport miesięczny EBC z maja 2004 r., s. 81 i nast. (przepis o wyłączeniu: s. 82), Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z lipca 2004 r., s. 40 i nast. (Dyrektywa UE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych), Raport miesięczny EBC z lutego 2006 r., str. 92 (wykorzystanie instrumentów długu państwowego jako zabezpieczenia operacji kredytowych EBC), Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z kwietnia 2006 r., str. 31 i nast. (stworzenie jednolitej listy kwalifikowanych zabezpieczeń w strefie euro), str. 36: kryteria kwalifikacji (przegląd), str. 39: klasy jakości kredytowej (przegląd) oraz str. 81 i nast, prezentacja podręcznikowa), BaFin’s Annual Report 2006, s. 39 (ostatnie zmiany w zakresie nadzoru w odniesieniu do ubezpieczeń), EBC Monthly Report z października 2007 r., s. 93 i nast. (porównanie regulacji dotyczących zabezpieczeń w EBC z USA i Japonią; liczne zestawienia), EBC Annual Report 2008, s. 117 i nast, s. 121 i nast. (rozszerzenie listy kwalifikowanych zabezpieczeń w czasie kryzysu finansowego; przeglądy), Raport Roczny EBC 2009, s. 113 i nast. (zakup listów zastawnych przez EBC), Raport Roczny EBC 2011, s. 92 (zestawienie zabezpieczeń zdeponowanych w EBC od 2006 r.; rozszerzony katalog zabezpieczeń), Raport Miesięczny EBC z lutego 2012 r., s. 33 i nast. (rozszerzenie listy kwalifikowanych zabezpieczeń przeforsowane przez Radę Prezesów).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar