Ein von der Deutschen Bundesbank 2007 eingeführtes Verfahren zum elektronischen Austausch von Daten im Rahmen des Bargeldverkehrs. Es umfasst die Einreichung von Einzahlungs-Avisen und die Bargeldbestellung bei der Bundesbank. – Vgl. Geschäftsbericht 2007 der Deutschen Bundesbank, S. 107 (Vorstellung des Verfahrens).

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

процедура, введена Німецьким Бундесбанком у 2007 році для електронного обміну даними в рамках операцій з готівкою. Вона включає подачу депозитних авізо і касових ордерів до Бундесбанку. – Порівн. Річний звіт Дойче Бундесбанку за 2007 рік, стор. 107 (подання процедури).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

A Deutsche Bundesbank által 2007-ben bevezetett eljárás a készpénzes tranzakciók keretében történő elektronikus adatcserére. Ez magában foglalja a betéti értesítések és készpénzfelvételi megbízások benyújtását a Bundesbankhoz. – Vö. a Deutsche Bundesbank 2007. évi éves jelentése, 107. o. (az eljárás bemutatása).

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ett förfarande som infördes av Deutsche Bundesbank 2007 för elektroniskt utbyte av data inom ramen för kontanttransaktioner. Det omfattar inlämning av inlåningsbesked och kontantorder till Bundesbank. – Jfr Deutsche Bundesbanks årsrapport 2007, s. 107 (presentation av förfarandet).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Postup zavedený Nemeckou spolkovou bankou v roku 2007 na elektronickú výmenu údajov v rámci hotovostných transakcií. Zahŕňa predkladanie avíz o vklade a príkazov na úhradu Bundesbanke. – Porovnaj Výročnú správu Deutsche Bundesbank za rok 2007, s. 107 (prezentácia postupu).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

postopek, ki ga je leta 2007 uvedla Deutsche Bundesbank za elektronsko izmenjavo podatkov v okviru gotovinskih transakcij. Vključuje predložitev obvestil o vlogah in gotovinskih nalogov Bundesbanki. – Glej Letno poročilo Deutsche Bundesbank za leto 2007, str. 107 (predstavitev postopka).

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

процедура, введенная Немецким Бундесбанком в 2007 году для электронного обмена данными в рамках операций с наличными. Она включает в себя подачу депозитных авизо и кассовых ордеров в Бундесбанк. – Ср. Годовой отчет Дойче Бундесбанка за 2007 год, стр. 107 (представление процедуры).

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Procedura wprowadzona przez Deutsche Bundesbank w 2007 roku do elektronicznej wymiany danych w ramach transakcji gotówkowych. Obejmuje ona przekazywanie do Bundesbanku awizo depozytów i zleceń wypłaty gotówki. – Por. Raport roczny 2007 Deutsche Bundesbank, s. 107 (prezentacja procedury).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Een door de Deutsche Bundesbank in 2007 ingevoerde procedure voor de elektronische uitwisseling van gegevens in het kader van contante transacties. Het omvat de indiening van depositoadviezen en kasopdrachten bij de Bundesbank. – Zie Jaarverslag 2007 van de Deutsche Bundesbank, blz. 107 (presentatie van de procedure).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Postup zavedený Deutsche Bundesbank v roce 2007 pro elektronickou výměnu dat v rámci hotovostních transakcí. Zahrnuje předkládání avíz o vkladech a příkazů k úhradě Bundesbance. – Srov. výroční zprávu Deutsche Bundesbank za rok 2007, s. 107 (představení postupu).

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

procédure introduite par la Deutsche Bundesbank en 2007 pour l’échange électronique de données dans le cadre des transactions en espèces. Il comprend le dépôt d’avis de versement et la commande d’espèces auprès de la Bundesbank. – Cf. rapport annuel 2007 de la Deutsche Bundesbank, p. 107 (présentation de la procédure).

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/