Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Big Mac index

Since 1986, the British business magazine “The Economist” has been calculating the ratio of the values of the most important currencies to each other. This involves determining – how much a standard product, the Big Mac, costs in the respective monetary unit in the internationally active McDonald’s restaurant chain. Then – the price of a Big Mac in one country in its currency is divided by the price of the Big Mac in another country with the currency there. – The value thus obtained is compared with the current exchange rate. – From this, conclusions are drawn as to whether a currency is undervalued or overvalued on the stock exchanges (the Big Mac Index between two countries is obtained by dividing the cost of a Big Mac in one country [in its currency] by the cost of a Big Mac in another country [in its currency]. This value is then compared with the actual exchange rate. If it is lower, then the first currency is under-valued compared with the second; and conversely, if it is higher, then the first currency is over-valued). – The Big Mac index is still rejected by many as an “inadmissible miniaturization”. Over the decades, however, it has become clear that this index can indeed be considered reliable. At the time, business journalists rightly assumed that the goods used to make a Big Mac were all produced domestically. In addition, the preparation and sale of the Big Mac mainly involve domestic services and taxes. The index is therefore based on the fact that the production and sale of a Big Mac involves numerous sectors of the domestic economy. Roughly seen, these represent a cross-section. – See Cross Rate, Purchasing Power Parity, Exchange Rate.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Big Mac index

1986 óta a legfontosabb valuták egymáshoz viszonyított értékarányát a “The Economist” brit üzleti magazin határozza meg. Meghatározzák, hogy a nemzetközileg működő McDonalds étteremláncban egy standard termék, a Big Mac mennyibe kerül az adott pénzegységben. Ezután – az egyik országban a Big Mac árát a saját pénznemében elosztjuk a Big Mac árával egy másik országban, az ottani pénznemben. – Az így kapott értéket az aktuális árfolyammal hasonlítják össze. – Ebből következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy egy valuta alul- vagy túlértékelt-e a tőzsdéken (a két ország közötti Big Mac-indexet úgy kapjuk meg, hogy az egyik országban [annak valutájában] egy Big Mac árát elosztjuk egy másik országban [annak valutájában] egy Big Mac árával. Ezt az értéket ezután összehasonlítják a tényleges árfolyammal. Ha alacsonyabb, akkor az első valuta alulértékelt a másodikhoz képest; és fordítva, ha magasabb, akkor az első valuta túlértékelt). – A Big Mac indexet sokan még mindig elutasítják, mint “megengedhetetlen miniatürizálást”. Az évtizedek során azonban világossá vált, hogy ez a mutató valóban megbízhatónak tekinthető. Akkoriban a gazdasági újságírók joggal feltételezték, hogy a Big Mac elkészítéséhez felhasznált áruk mind hazai termelésűek. Ezenkívül a Big Mac elkészítése és értékesítése főként belföldi szolgáltatásokat és adókat foglal magában. Az index tehát azon a tényen alapul, hogy a Big Mac előállítása és értékesítése az adott hazai gazdaság számos ágazatát érinti. Nagyjából nézve ezek egy keresztmetszetet jelentenek. – Lásd keresztárfolyam, vásárlóerő-paritás, árfolyam.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Big Mac-index

Sedan 1986 har de viktigaste valutornas värdeförhållande till varandra fastställts av den brittiska affärstidningen “The Economist”. Det bestäms – hur mycket en standardprodukt, Big Mac, kostar i respektive monetär enhet i den internationellt verksamma restaurangkedjan McDonalds. Sedan – priset på en Big Mac i ett land i dess valuta divideras med priset på en Big Mac i ett annat land med den valuta som gäller där. – Det värde som erhålls på detta sätt jämförs med den aktuella växelkursen. – På grundval av detta kan man dra slutsatser om huruvida en valuta är undervärderad eller övervärderad på aktiemarknaden (Big Mac-indexet mellan två länder erhålls genom att dela kostnaden för en Big Mac i ett land [i dess valuta] med kostnaden för en Big Mac i ett annat land [i dess valuta]. Detta värde jämförs sedan med den faktiska växelkursen. Om den är lägre är den första valutan undervärderad jämfört med den andra, och omvänt, om den är högre är den första valutan övervärderad.) – Big Mac-indexet förkastas fortfarande av många som en “otillåten miniatyrisering”. Under årtiondenas lopp har det dock blivit tydligt att detta index verkligen kan anses vara tillförlitligt. På den tiden antog ekonomijournalister med rätta att alla varor som används för att göra en Big Mac producerades inom landet. Dessutom innebär beredningen och försäljningen av Big Mac huvudsakligen inhemska tjänster och skatter. Indexet bygger därför på det faktum att produktionen och försäljningen av en Big Mac involverar många sektorer i den inhemska ekonomin. Grovt sett utgör dessa ett tvärsnitt. – Se korskvot, köpkraftsparitet, växelkurs.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Big Mac index

Od roku 1986 určuje pomer hodnoty najdôležitejších mien navzájom britský ekonomický časopis “The Economist”. Zisťuje sa, koľko stojí štandardný výrobok Big Mac v príslušnej peňažnej jednotke v medzinárodne pôsobiacej sieti reštaurácií McDonalds. Potom – cena Big Macu v jednej krajine v jej mene sa vydelí cenou Big Macu v inej krajine s tamojšou menou. – Takto získaná hodnota sa porovná s aktuálnym výmenným kurzom. – Z toho sa vyvodzujú závery, či je mena na akciových trhoch podhodnotená alebo nadhodnotená (Big Mac index medzi dvoma krajinami sa získa vydelením ceny Big Macu v jednej krajine [v jej mene] cenou Big Macu v inej krajine [v jej mene]. Táto hodnota sa potom porovná so skutočným výmenným kurzom. Ak je nižšia, potom je prvá mena v porovnaní s druhou podhodnotená, a naopak, ak je vyššia, potom je prvá mena nadhodnotená.) – Index Big Mac mnohí stále odmietajú ako “neprípustnú miniaturizáciu”. V priebehu desaťročí sa však ukázalo, že tento index možno skutočne považovať za spoľahlivý. Ekonomickí novinári vtedy správne predpokladali, že všetky tovary použité na výrobu Big Macu sa vyrábajú na domácom trhu. Okrem toho príprava a predaj Big Macu zahŕňajú najmä domáce služby a dane. Index je preto založený na skutočnosti, že výroba a predaj Big Macu zahŕňa mnohé odvetvia príslušného domáceho hospodárstva. V hrubých rysoch predstavujú prierez. – Pozri krížový kurz, parita kúpnej sily, výmenný kurz.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Big Mac index

Sinds 1986 wordt de waardeverhouding van de belangrijkste valuta’s ten opzichte van elkaar vastgesteld door het Britse zakenblad “The Economist”. Er wordt bepaald – hoeveel een standaardprodukt, de Big Mac, in de desbetreffende monetaire eenheid kost in de internationaal actieve restaurantketen McDonalds. Dan – de prijs van een Big Mac in een land in zijn munteenheid wordt gedeeld door de prijs van de Big Mac in een ander land met de munteenheid aldaar. – De aldus verkregen waarde wordt vergeleken met de huidige wisselkoers. – Hieruit worden conclusies getrokken over de vraag of een valuta ondergewaardeerd of overgewaardeerd is op de aandelenmarkten (de Big Mac Index tussen twee landen wordt verkregen door de kosten van een Big Mac in het ene land [in zijn valuta] te delen door de kosten van een Big Mac in een ander land [in zijn valuta]. Deze waarde wordt vervolgens vergeleken met de werkelijke wisselkoers. Is zij lager, dan is de eerste munt ondergewaardeerd ten opzichte van de tweede; en omgekeerd, is zij hoger, dan is de eerste munt overgewaardeerd). – De Big Mac index wordt door velen nog steeds verworpen als een “ontoelaatbare miniaturisatie”. In de loop van de decennia is echter duidelijk geworden dat deze index wel degelijk als betrouwbaar kan worden beschouwd. In die tijd gingen economische journalisten er terecht van uit dat de goederen die worden gebruikt om een Big Mac te maken allemaal in het binnenland werden geproduceerd. Bovendien zijn met de bereiding en de verkoop van de Big Mac hoofdzakelijk binnenlandse diensten en belastingen gemoeid. De index is derhalve gebaseerd op het feit dat bij de productie en verkoop van een Big Mac talrijke sectoren van de respectieve binnenlandse economie betrokken zijn. Ruwweg gezien, geven deze een doorsnede weer. – Zie kruiskoers, koopkrachtpariteit, wisselkoers.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Big Mac index

Poměr hodnoty nejdůležitějších měn k sobě navzájem určuje od roku 1986 britský ekonomický časopis “The Economist”. Určuje se, kolik stojí standardní výrobek, Big Mac, v příslušné peněžní jednotce v mezinárodně působícím řetězci restaurací McDonalds. Pak – cena Big Macu v jedné zemi v její měně se vydělí cenou Big Macu v jiné zemi s tamní měnou. – Takto získaná hodnota se porovná s aktuálním směnným kurzem. – Z toho se vyvozují závěry, zda je měna na akciových trzích podhodnocená nebo nadhodnocená (Big Mac Index mezi dvěma zeměmi se získá vydělením ceny Big Macu v jedné zemi [v její měně] cenou Big Macu v jiné zemi [v její měně]. Tato hodnota se pak porovná se skutečným směnným kurzem. Pokud je nižší, pak je první měna ve srovnání s druhou podhodnocená, a naopak, pokud je vyšší, pak je první měna nadhodnocená). – Index Big Mac je stále mnohými odmítán jako “nepřípustná miniaturizace”. V průběhu desetiletí se však ukázalo, že tento index lze skutečně považovat za spolehlivý. Ekonomičtí novináři tehdy správně předpokládali, že všechno zboží, z něhož se Big Mac vyrábí, se vyrábí v tuzemsku. Kromě toho příprava a prodej Big Macu zahrnují především domácí služby a daně. Index je tedy založen na skutečnosti, že výroba a prodej Big Macu zahrnuje řadu odvětví příslušného domácího hospodářství. Ty představují zhruba průřez. – Viz křížový kurz, parita kupní síly, směnný kurz.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar