Ende 2011 von Finanzjournalisten eingeführte Bezeichnung in der weiten Bedeutung, dass es einer einmaligen, geballten Aktion mit aussergewöhnlicher Durchschlagskraft – gleich einer Panzerfaust (bazooka) – seitens der Mitglieder der EWU bedürfe, um die durch die Staatsschuldenkrise ausgelöste Vertrauenskrise in den EUR zu beenden (the arrangement of overwhelming financial resources by the EMU-institutions [central banks and/or governments] to bail out troubled banks and others in order to regain confidence, because lack of confidence becomes a self-fulfilling prophecy as creditors seek to move their money into safer places). – In engerem Sinne auf die EZB bezogen. Diese soll in sehr grossem Umfang Staatsanleihen von Krisenländern der EWU kaufen, um diese zu entlasten. – Siehe Angst, perverse, Anmassung, zentralbankliche, Bail-out, Bankenrettung, Euro-Anleihen, Euro-Bonds, Europäische Währungsunion, Grundfehler, Europäischer Stabilisierungsmechanismus, EZB-Sündenfall, Nuklearoption, Rettungspaket, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Tina, Umverteilung, zentralbankbewirkte, Vertragstreue, Vertrauensblase. – Vgl. Finanzstabilitätsbericht 2012, S. 20 ff. (Vertrauenskrise in der EWU und ihre Gründe), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Januar 2014, S. 41 ff. (Überwindung der Vertrauenskrise; viele Übersichten; Literaturverweise).

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Ett begrepp som introducerades av finansjournalister i slutet av 2011 med den breda innebörden att det skulle krävas en engångsåtgärd, koncentrerad åtgärd med extraordinär genomslagskraft – som en bazooka – från EMU-medlemmarnas sida, Att få slut på den förtroendekris för euron som utlöstes av statsskuldskrisen (EMU-institutionerna [centralbanker och/eller regeringar] måste ställa upp med överväldigande finansiella resurser för att rädda problemtyngda banker och andra för att återvinna förtroendet, eftersom bristande förtroende blir en självuppfyllande profetia när fordringsägare försöker flytta sina pengar till säkrare ställen). – I en snävare bemärkelse, med hänvisning till ECB. ECB ska köpa statsobligationer från krisländer i EMU i mycket stor skala för att hjälpa dem. – Se rädsla, pervers, antagande, centralbank, bail-out, bank bail-out, euroobligationer, euroobligationer, Europeiska monetära unionen, grundläggande fel, Europeiska stabiliseringsmekanismen, ECB synd, kärnvapenalternativ, räddningspaket, stabilitets- och tillväxtpakt, Tina, omfördelning, centralbanksinducerad, fördragsöverensstämmelse, förtroendebubbla. – Se Financial Stability Report 2012, s. 20 ff. (Crisis of confidence in the EMU and its causes), Monthly Report of the Deutsche Bundesbank of January 2014, s. 41 ff. (Overcoming the crisis of confidence; many overviews; literature references).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Termín zavedený finančnými novinármi koncom roka 2011 v širokom zmysle, že je potrebná jednorazová, koncentrovaná akcia s mimoriadnou prenikavou silou – ako bazuka – zo strany členov HMÚ, ukončiť krízu dôvery v EUR, ktorú vyvolala kríza štátneho dlhu (poskytnutie obrovských finančných zdrojov zo strany inštitúcií HMÚ [centrálnych bánk a/alebo vlád] na záchranu problémových bánk a iných subjektov s cieľom opätovne získať dôveru, pretože nedostatok dôvery sa stáva sebanapĺňajúcim sa proroctvom, keďže veritelia sa snažia presunúť svoje peniaze na bezpečnejšie miesta). – V užšom zmysle slova sa vzťahuje na ECB. ECB má vo veľmi veľkom rozsahu nakupovať štátne dlhopisy krízových krajín HMÚ, aby im uľavila. – Pozri strach, perverzný, predpoklad, centrálne bankovníctvo, bail-out, záchrana bánk, eurobondy, eurodlhopisy, Európska menová únia, základná chyba, Európsky stabilizačný mechanizmus, hriech ECB, jadrová opcia, záchranný balík, Pakt stability a rastu, Tina, prerozdeľovanie, centrálna banka, dodržiavanie zmlúv, bublina dôvery. – Porovnaj Správu o finančnej stabilite za rok 2012, s. 20 a ďalej (Kríza dôvery v HMÚ a jej príčiny), Mesačnú správu Deutsche Bundesbank z januára 2014, s. 41 a ďalej (Prekonanie krízy dôvery; mnohé prehľady; odkazy na literatúru).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Termen introdus de jurnaliștii financiari la sfârșitul anului 2011, cu sensul larg că ar fi nevoie de o acțiune unică, concentrată, cu o putere de penetrare extraordinară – ca o bazooka – din partea membrilor UEM, pentru a pune capăt crizei de încredere în euro declanșată de criza datoriilor suverane (alocarea de resurse financiare copleșitoare de către instituțiile UEM [bănci centrale și/sau guverne] pentru a salva băncile cu probleme și alte bănci pentru a recâștiga încrederea, deoarece lipsa de încredere devine o profeție care se autoîmplinește, deoarece creditorii caută să își mute banii în locuri mai sigure). – Într-un sens mai restrâns, cu referire la BCE. Se presupune că BCE ar trebui să cumpere pe scară foarte largă obligațiuni guvernamentale ale țărilor în criză din UEM pentru a le ușura situația. – A se vedea frică, pervers, prezumție, bancă centrală, bail-out, bail-out bancar, euroobligațiuni, euroobligațiuni, Uniunea Monetară Europeană, eroare fundamentală, Mecanismul European de Stabilizare, păcatul BCE, opțiune nucleară, pachet de salvare, Pactul de Stabilitate și Creștere, Tina, redistribuire, indusă de banca centrală, respectarea tratatului, bulă de încredere. – A se vedea Raportul privind stabilitatea financiară 2012, p. 20 și următoarele (Criza de încredere în UEM și cauzele acesteia), Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din ianuarie 2014, p. 41 și următoarele (Depășirea crizei de încredere; mai multe sinteze; referințe bibliografice).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Termin wprowadzony przez dziennikarzy finansowych pod koniec 2011 r. o szerokim znaczeniu, że potrzebne będzie jednorazowe, skoncentrowane działanie o niezwykłej sile przebicia – jak bazooka – ze strony członków EMU, zakończenie kryzysu zaufania do euro wywołanego kryzysem zadłużeniowym (przeznaczenie przez instytucje UGW [banki centralne lub rządy] ogromnych środków finansowych na ratowanie banków i innych podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji w celu odzyskania zaufania, ponieważ brak zaufania staje się samospełniającą się przepowiednią, gdyż wierzyciele starają się przenieść swoje pieniądze w bezpieczniejsze miejsca). – W węższym znaczeniu, odnoszącym się do EBC. EBC ma skupować na bardzo dużą skalę obligacje rządowe kryzysowych krajów UGW, aby im ulżyć. – Zob. strach, przewrotność, domniemanie, bankowość centralna, bail-out, bail-out banków, euroobligacje, Europejska Unia Monetarna, błąd podstawowy, Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, grzech EBC, opcja nuklearna, pakiet ratunkowy, Pakt Stabilności i Wzrostu, Tina, redystrybucja, bank centralny indukowany, przestrzeganie traktatów, bańka zaufania. – Por. Financial Stability Report 2012, s. 20 i nast. (Kryzys zaufania w UGW i jego przyczyny), Raport miesięczny Deutsche Bundesbank ze stycznia 2014 r., s. 41 i nast. (Przezwyciężenie kryzysu zaufania; wiele przeglądów; odniesienia do literatury).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Een term die eind 2011 door financiële journalisten werd geïntroduceerd met de ruime betekenis dat er een eenmalige, geconcentreerde actie met een buitengewoon doordringend vermogen – als een bazooka – van de kant van de EMU-leden voor nodig zou zijn, een einde maken aan de vertrouwenscrisis in de euro als gevolg van de staatsschuldencrisis (het regelen van overweldigende financiële middelen door de EMU-instellingen [centrale banken en/of regeringen] om noodlijdende banken en andere banken te redden en zo het vertrouwen te herstellen, omdat een gebrek aan vertrouwen een self-fulfilling prophecy wordt naarmate schuldeisers hun geld naar veiliger oorden proberen over te brengen). – In engere zin, verwijzend naar de ECB. De ECB wordt geacht op zeer grote schaal staatsobligaties van crisislanden in de EMU op te kopen om deze te ontlasten. – Zie angst, pervers, veronderstelling, centraal bankieren, bail-out, banken redden, euro-obligaties, Europese Monetaire Unie, fundamentele fout, Europees stabilisatiemechanisme, ECB-zonde, nucleaire optie, reddingspakket, stabiliteits- en groeipact, Tina, herverdeling, door centrale banken veroorzaakt, verdragstrouw, vertrouwenszeepbel. – Cf. Financial Stability Report 2012, blz. 20 e.v. (Vertrouwenscrisis in de EMU en de oorzaken daarvan), Maandbericht van de Deutsche Bundesbank van januari 2014, blz. 41 e.v. (Overwinnen van de vertrouwenscrisis; vele overzichten; literatuurverwijzingen).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *