Diese Bank mit Hauptsitz in München wurde im Juni 2005 von der italienischen UniCredit Banca S.p.A. mit Hauptsitz in Mailand auf dem Wege des Aktientauschs übernommen. Die Transaktion löste grosse Beachtung aus und warf auch eine Reihe aufsichtsrechtlicher Grundsatz- und Spezialfragen auf. – Siehe Aktientausch-Übernahme, Allianzen, grenzüberschreitende, Bankbetriebsgrösse, optimale, Bankfusionen, Bieter, Europa-AG, Gigabank, Gibrat-Regel, Grössen-Effekte, Grössenvertrauen, Korrespondenzbank-Beziehung, Megamanie, Megamergers, Subsidiaritätsprinzip, Synergiepotentiale, Transaktionsbonus, Übernahme-Angebot. – Vgl. im einzelnen Jahresbericht 2005 der BaFin, S. 173 ff. (hier auch zum Ausschluss des Übernahme-Angebots der ausländischen Aktionäre nach § 24 WpÜG).

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Цей банк зі штаб-квартирою в Мюнхені був поглинений італійським UniCredit Banca SpA зі штаб-квартирою в Мілані в червні 2005 шляхом обміну акціями. Угода викликала велику увагу і підняла низку фундаментальних та спеціальних питань нагляду. – Див. поглинання шляхом обміну акціями, альянси, транскордонні, розмір банку, оптимальний, злиття банків, учасники торгів, Europa-AG, Gigabank, правило Гібрату, ефект розміру, впевненість у розмірі, відносини банків-кореспондентів, мегаманія, мегазлиття, принцип субсидіарності , потенціал синергії, бонус за угоду, пропозиція про поглинання – Див. докладніше Річний звіт BaFin за 2005 рік, с. 173 і далі (тут також йдеться про виключення пропозиції про поглинання з боку іноземних акціонерів відповідно до § 24 WpÜG).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ezt a müncheni székhelyű bankot 2005 júniusában részvénycsere útján a milánói székhelyű olasz UniCredit Banca S.p.A. vette át. Az ügylet nagy figyelmet váltott ki, és számos alapvető és különleges felügyeleti kérdést is felvetett. – Lásd: részvénycsere-felvásárlás, szövetségek, határokon átnyúló, bankméret, optimális, bankfúziók, ajánlattevők, Europa-AG, Gigabank, Gibrat-szabály, mérethatások, méretbizalom, levelező banki kapcsolat, megamánia, megafúziók, szubszidiaritás elve, szinergiapotenciál, tranzakciós bónusz, felvásárlási ajánlat. – Vö. részletesen BaFin 2005. évi éves jelentés, 173. o. (itt is a külföldi részvényesek vételi ajánlatának a WpÜG 24. §-a szerinti kizárásáról).

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna bank med huvudkontor i München övertogs i juni 2005 av italienska UniCredit Banca S.p.A. med huvudkontor i Milano genom ett aktieutbyte. Transaktionen väckte stor uppmärksamhet och gav upphov till ett antal grundläggande och särskilda tillsynsfrågor. – Se aktieutbyte, allianser, gränsöverskridande, bankstorlek, optimalt, banksammanslagningar, budgivare, Europa-AG, Gigabank, Gibrat-regeln, storlekseffekter, storleksförtroende, korrespondentbanksförhållande, megamania, megafusioner, subsidiaritetsprincipen, synergiepotential, transaktionsbonus, uppköpserbjudande. – Se närmare BaFins årsrapport 2005, s. 173 ff. (även här om uteslutning av utländska aktieägares uppköpserbjudanden enligt § 24 WpÜG).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Túto banku so sídlom v Mníchove prevzala v júni 2005 talianska UniCredit Banca S.p.A. so sídlom v Miláne prostredníctvom výmeny akcií. Táto transakcia vyvolala veľkú pozornosť a zároveň priniesla niekoľko zásadných a osobitných otázok v oblasti dohľadu. – Pozri prevzatie výmenou akcií, aliancie, cezhraničné, veľkosť banky, optimálne, zlúčenie bánk, uchádzači, Europa-AG, Gigabank, Gibratovo pravidlo, účinky veľkosti, dôvera vo veľkosť, vzťah korešpondenčných bánk, megamánia, megamorfózy, zásada subsidiarity, synergický potenciál, transakčný bonus, ponuka na prevzatie. – Porovnaj podrobne Výročnú správu BaFin za rok 2005, s. 173 a nasl. (tu aj o vylúčení ponuky na prevzatie zahraničnými akcionármi podľa § 24 WpÜG).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To banko s sedežem v Münchnu je junija 2005 z zamenjavo delnic prevzela italijanska UniCredit Banca S.p.A. s sedežem v Milanu. Transakcija je sprožila veliko pozornosti ter odprla številna temeljna in posebna nadzorniška vprašanja. – Glej prevzem z zamenjavo delnic, zavezništva, čezmejna, velikost banke, optimalna, združitve bank, ponudniki, Europa-AG, Gigabank, Gibratovo pravilo, učinki velikosti, zaupanje v velikost, korespondenčni bančni odnos, megamanija, megamergers, načelo subsidiarnosti, sinergijski potencial, transakcijski bonus, prevzemna ponudba. – Glej podrobno letno poročilo BaFin za leto 2005, str. 173 in naslednje (tu tudi o izključitvi prevzemne ponudbe tujih delničarjev v skladu s členom 24 WpÜG).

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Этот банк со штаб-квартирой в Мюнхене был поглощен итальянским UniCredit Banca S.p.A. со штаб-квартирой в Милане в июне 2005 года путем обмена акциями. Сделка вызвала большое внимание и подняла ряд фундаментальных и специальных вопросов надзора. – См. поглощение путем обмена акциями, альянсы, трансграничные, размер банка, оптимальный, слияние банков, участники торгов, Europa-AG, Gigabank, правило Гибрата, эффект размера, уверенность в размере, отношения банков-корреспондентов, мегамания, мегаслияния, принцип субсидиарности, потенциал синергии, бонус за сделку, предложение о поглощении. – См. подробнее Годовой отчет BaFin за 2005 год, с. 173 и далее (здесь также говорится об исключении предложения о поглощении со стороны иностранных акционеров в соответствии с § 24 WpÜG).

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această bancă, cu sediul la München, a fost preluată de banca italiană UniCredit Banca S.p.A., cu sediul la Milano, în iunie 2005, prin intermediul unui schimb de acțiuni. Tranzacția a stârnit o atenție deosebită și a ridicat, de asemenea, o serie de probleme fundamentale și speciale de supraveghere. – A se vedea preluare prin schimb de acțiuni, alianțe, transfrontalier, mărimea băncii, optim, fuziuni bancare, ofertanți, Europa-AG, Gigabank, regula Gibrat, efecte de mărime, încredere în mărime, relația cu banca corespondentă, megamania, megamergeri, principiul subsidiarității, potențial de sinergie, bonus de tranzacție, ofertă publică de preluare. – A se vedea în detaliu Raportul anual BaFin 2005, p. 173 și următoarele (aici, de asemenea, cu privire la excluderea ofertei de preluare de către acționarii străini în conformitate cu articolul 24 WpÜG).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bank ten, z siedzibą w Monachium, został w czerwcu 2005 roku przejęty przez włoski UniCredit Banca S.p.A. z siedzibą w Mediolanie w drodze wymiany akcji. Transakcja ta wywołała duże zainteresowanie, a także poruszyła szereg podstawowych i szczególnych kwestii związanych z nadzorem. – Zob. przejęcie przez zamianę akcji, alianse, transgraniczne, wielkość banku, optymalne, fuzje banków, oferenci, Europa-AG, Gigabank, reguła Gibrata, efekty wielkości, zaufanie do wielkości, relacja bank korespondent, megamania, megamergery, zasada pomocniczości, potencjał synergii, premia transakcyjna, oferta przejęcia. – Por. szczegółowo BaFin Annual Report 2005, s. 173 i nast. (tu także o wykluczeniu oferty przejęcia przez zagranicznych akcjonariuszy zgodnie z § 24 WpÜG).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze bank, met hoofdzetel in München, is in juni 2005 door middel van een aandelenruil overgenomen door de Italiaanse UniCredit Banca S.p.A., met hoofdzetel in Milaan. De transactie heeft veel aandacht getrokken en ook een aantal fundamentele en bijzondere toezichtkwesties aan de orde gesteld. – Zie aandelenswap-overname, allianties, grensoverschrijdend, bankomvang, optimaal, bankfusies, bieders, Europa-AG, Gigabank, Gibrat-regel, omvangseffecten, omvangsvertrouwen, correspondentbankrelatie, megamania, megamergers, subsidiariteitsbeginsel, synergiepotentieel, transactiebonus, overnamebod. – Zie in detail BaFin Annual Report 2005, blz. 173 e.v. (hier ook over de uitsluiting van het overnamebod door buitenlandse aandeelhouders op grond van § 24 WpÜG).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Šį Miunchene įsikūrusį banką 2005 m. birželio mėn. perėmė Italijos UniCredit Banca S.p.A., kurio pagrindinė būstinė yra Milane, apsikeičiant akcijomis. Šis sandoris sulaukė didelio dėmesio ir iškėlė nemažai esminių ir specialių priežiūros klausimų. – Žr. akcijų apsikeitimo perėmimas, aljansai, tarpvalstybiniai, banko dydis, optimalus, bankų susijungimai, siūlytojai, Europa-AG, “Gigabank”, Gibrat taisyklė, dydžio poveikis, pasitikėjimas dydžiu, banko korespondentų santykiai, megamanija, megamergijos, subsidiarumo principas, sinergijos potencialas, sandorio premija, perėmimo pasiūlymas. – Plg. išsamiai BaFin 2005 m. metinę ataskaitą, p. 173 ir toliau (čia taip pat kalbama apie užsienio akcininkų perėmimo pasiūlymo neįtraukimą pagal WpÜG 24 straipsnį).

Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Šo banku, kuras galvenais birojs atrodas Minhenē, 2005. gada jūnijā, veicot akciju maiņu, pārņēma Itālijas UniCredit Banca S.p.A., kuras galvenais birojs atrodas Milānā. Darījums izraisīja lielu uzmanību un aktualizēja vairākus būtiskus un īpašus uzraudzības jautājumus. – Sk. akciju mijmaiņas pārņemšana, alianses, pārrobežu, bankas lielums, optimālais, banku apvienošanās, pretendenti, Europa-AG, Gigabank, Gibrat noteikums, lieluma ietekme, uzticēšanās lielumam, korespondentbanku attiecības, megamānija, megamergers, subsidiaritātes princips, sinerģijas potenciāls, darījumu prēmija, pārņemšanas piedāvājums. – Sk. sīkāk BaFin 2005. gada pārskatu, 173. lpp. un turpmāk (šeit arī par ārvalstu akcionāru pārņemšanas piedāvājuma izslēgšanu saskaņā ar WpÜG 24. pantu).

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tuto banku se sídlem v Mnichově převzala v červnu 2005 italská UniCredit Banca S.p.A. se sídlem v Miláně prostřednictvím výměny akcií. Tato transakce vyvolala velkou pozornost a také řadu zásadních a zvláštních otázek v oblasti dohledu. – Viz převzetí výměnou akcií, aliance, přeshraniční, velikost banky, optimální, fúze bank, uchazeči, Europa-AG, Gigabank, Gibratovo pravidlo, efekty velikosti, důvěra ve velikost, vztah korespondenčních bank, megamánie, megamergers, princip subsidiarity, synergický potenciál, transakční bonus, nabídka převzetí. – Srov. podrobně Výroční zprávu BaFin za rok 2005, str. 173 a násl. (zde také o vyloučení nabídky převzetí zahraničními akcionáři podle § 24 WpÜG).

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *