Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Assignats (assignats)

Paper money put into circulation in France in 1789, the year of the Revolution; it was supposed to be covered by the sale of the church’s expropriated properties or to certify claims to them. – The purchasing power of the assignats was reduced by reckless reissuance (from the original 400 million to 12 billion livres) to fifty percent by 1793, and even to eight percent by 1795. The workers, paid in assignats according to the law, became impoverished. – Meanwhile, the price increases in all areas, which were the fault of the revolutionary rulers, were laid at the feet of the peasants and tradesmen; the people’s anger, which was already blazing in revolutionary fashion, was now directed against them. Many were robbed and even beaten to death. In May 1797, the government declared the assignats invalid. Previously, an attempt to replace them with new paper money (mandats territoriaux) had failed. – Derogatory term for money without purchasing power. – See aftermoney, value of money, stability of value of money, inflation, lie-and-deceive thesis, securitization, securitization papers, compulsory currency.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Assignats (assignats)

Papperspengar som sattes i omlopp i Frankrike 1789, revolutionsåret; de skulle täckas av försäljningen av kyrkans exproprierade egendomar eller intyga anspråk på dem. – Assignaternas köpkraft minskade genom vårdslös återutgivning (från de ursprungliga 400 miljoner till 12 miljarder livres) till femtio procent 1793 och till och med till åtta procent 1795. Arbetarna, som enligt lagen fick betalt i assignat, blev utarmade. – Under tiden skylldes prisökningarna på alla områden, som var de revolutionära härskarnas fel, på bönderna och handelsmännen; folkets redan revolutionära vrede riktades nu mot dem. Många blev rånade och till och med slagna till döds. I maj 1797 förklarade regeringen assignaten ogiltiga. Tidigare hade ett försök att ersätta dem med nya papperspengar (mandats territoriaux) misslyckats. – Spottbegrepp för pengar utan köpkraft. – Se aftermoney, monetärt värde, monetär stabilitet, inflation, lögn och bedrägeri-tesen, värdepapperisering, värdepapperiseringspapper, obligatorisk valuta.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Assignats (assignats)

Papierové peniaze, ktoré boli uvedené do obehu vo Francúzsku v roku 1789, v roku revolúcie; mali byť kryté predajom vyvlastnených majetkov cirkvi alebo potvrdzovať nároky na ne. – Kúpna sila asignátov sa neuváženou reemisiou (z pôvodných 400 miliónov na 12 miliárd livrov) znížila do roku 1793 na päťdesiat percent a do roku 1795 dokonca na osem percent. Pracovníci, ktorí boli podľa zákona platení v asignátoch, schudobneli. – Medzitým sa zvyšovanie cien vo všetkých oblastiach, ktoré zavinili revoluční vládcovia, pripísalo na vrub roľníkom a živnostníkom; už aj tak revolučný hnev ľudu sa teraz obrátil proti nim. Mnohí z nich boli okradnutí a dokonca ubití na smrť. V máji 1797 vláda vyhlásila asignáty za neplatné. Predtým zlyhal pokus nahradiť ich novými papierovými peniazmi (mandats territoriaux). – Posmešný výraz pre peniaze bez kúpnej sily. – Pozri aftermoney, peňažná hodnota, peňažná stabilita, inflácia, téza o lži a klamstve, sekuritizácia, sekuritizačné dokumenty, povinná mena.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Assignats (assignats)

Monedă de hârtie care a fost pusă în circulație în Franța în 1789, anul revoluției; trebuia să fie acoperită din vânzarea proprietăților expropriate ale bisericii sau să certifice creanțele asupra acestora. – Puterea de cumpărare a asignatelor a fost redusă prin reemiterea nesăbuită (de la 400 de milioane la 12 miliarde de lire) la 50% până în 1793, și chiar la 8% până în 1795. Muncitorii, plătiți în cesiuni conform legii, au sărăcit. – Între timp, creșterile de prețuri din toate domeniile, care erau din vina conducătorilor revoluționari, au fost puse pe seama țăranilor și a comercianților; furia deja revoluționară a poporului era acum îndreptată împotriva lor. Mulți au fost jefuiți și chiar bătuți până la moarte. În mai 1797, guvernul a declarat nulitatea cesionarilor. Anterior, o încercare de înlocuire a acestora cu noi bani de hârtie (mandats territoriaux) a eșuat. – Termen depreciativ pentru banii fără putere de cumpărare. – A se vedea aftermoney, valoare monetară, stabilitate monetară, inflație, teza minciunii și a înșelăciunii, securitizare, documente de securitizare, monedă obligatorie.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Assignats (assignats)

Papiergeld dat in Frankrijk in omloop werd gebracht in 1789, het jaar van de revolutie; het werd geacht te worden gedekt door de verkoop van de onteigende bezittingen van de kerk of om aanspraken op die bezittingen te certificeren. – De koopkracht van de assignaten werd door roekeloze heruitgiften (van de oorspronkelijke 400 miljoen tot 12 miljard livres) teruggebracht tot vijftig procent in 1793, en zelfs tot acht procent in 1795. De arbeiders, die volgens de wet in assignaten werden betaald, verarmden. – Intussen werden de prijsstijgingen op alle gebieden, die de schuld waren van de revolutionaire heersers, bij de boeren en de handelaars gelegd; de reeds revolutionaire woede van het volk werd nu tegen hen gericht. Velen werden beroofd en zelfs doodgeslagen. In mei 1797 verklaarde de regering de assignaten ongeldig. Eerder was een poging om ze te vervangen door nieuw papiergeld (mandats territoriaux) mislukt. – Derogatoire term voor geld zonder koopkracht. – Zie na-geld, monetaire waarde, monetaire stabiliteit, inflatie, leugen-en-bedrog-these, securitisatie, securitisatiedocumenten, verplichte munt.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Assignats (assignats)

Papīra nauda, kas tika laista apgrozībā Francijā 1789. gadā, revolūcijas gadā; to bija paredzēts segt, pārdodot ekspropriētos baznīcas īpašumus, vai apliecināt prasījumus uz tiem. – Asignātu pirktspēja neapdomīgas atkārtotas emisijas rezultātā (no sākotnējiem 400 miljoniem līdz 12 miljardiem livru) līdz 1793. gadam samazinājās līdz piecdesmit procentiem, bet līdz 1795. gadam – pat līdz astoņiem procentiem. Strādnieki, kuriem saskaņā ar likumu maksāja algu algā, nonāca nabadzībā. – Tikmēr cenu kāpums visās jomās, kas bija revolucionāro valdnieku vaina, tika uzvelts zemniekiem un tirgotājiem; jau tā revolucionārais tautas niknums tagad tika vērsts pret viņiem. Daudzi tika aplaupīti un pat līdz nāvei piekauti. 1797. gada maijā valdība pasludināja cesionārus par spēkā neesošiem. Iepriekšējais mēģinājums aizstāt tos ar jaunu papīra naudu (mandats territoriaux) cieta neveiksmi. – Apvainojošs apzīmējums naudai bez pirktspējas. – Skatīt aftermoney, monetārā vērtība, monetārā stabilitāte, inflācija, melu un melu tēze, vērtspapīrošana, vērtspapīrošanas dokumenti, obligātā valūta.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Assignats (assignats)

Papírové peníze, které byly uvedeny do oběhu ve Francii v roce 1789, v roce revoluce; měly být kryty prodejem vyvlastněného majetku církve nebo potvrzením nároků na něj. – Kupní síla asignátů se neuváženou reemisí (z původních 400 milionů na 12 miliard livrů) snížila do roku 1793 na padesát procent a do roku 1795 dokonce na osm procent. Dělníci, kteří byli podle zákona placeni v asignátech, zchudli. – Mezitím byl růst cen ve všech oblastech, který zavinili revoluční vládci, připsán na vrub rolníkům a živnostníkům; již tak revoluční hněv lidu se nyní obrátil proti nim. Mnozí byli okradeni a dokonce ubiti k smrti. V květnu 1797 vláda prohlásila asignáty za neplatné. Předtím ztroskotal pokus nahradit je novými papírovými penězi (mandats territoriaux). – Posměšný výraz pro peníze bez kupní síly. – Viz aftermoney, peněžní hodnota, měnová stabilita, inflace, teze o lži a podvodu, sekuritizace, sekuritizační dokumenty, povinná měna.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Assignats (assignats)

Papier-monnaie mis en circulation en France pendant l’année révolutionnaire 1789 ; il devait être couvert par la vente des biens immobiliers expropriés de l’Eglise ou représenter des droits sur ces biens. – Le pouvoir d’achat des assignats s’est réduit à cinquante pour cent en 1793 et même à huit pour cent en 1795 en raison d’une nouvelle émission inconsidérée (de 400 millions à l’origine à 12 milliards de livres). Les ouvriers payés en assignats, conformément à la loi, s’appauvrissaient. – Pendant ce temps, la hausse des prix dans tous les domaines, dont les dirigeants révolutionnaires étaient responsables, était imputée aux paysans et aux artisans ; la colère populaire, qui flambait déjà de manière révolutionnaire, se dirigeait maintenant contre eux. Nombre d’entre eux furent dévalisés et même battus à mort. En mai 1797, le gouvernement déclare les assignats invalides. Auparavant, une tentative de les remplacer par du nouveau papier-monnaie (mandats territoriaux) avait échoué. – Terme péjoratif désignant une monnaie sans pouvoir d’achat. – Voir aftergeld, valeur monétaire, stabilité de la valeur monétaire, inflation, thèse du mensonge et de la tromperie, titrisation, titres de titrisation, monnaie forcée.

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Sidebar