Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Hush money (tut money)

Payment to an individual or group of individuals, such as newspaper editors, public or self-appointed consumer protectors, or extra-parliamentary pressure groups (a self-directed organization without public control that endeavors to influence public policy; those groups usually seek to exert influence in a number of ways, including arranging boycotts of products, creating adverse publicity for the business, hidden or public threats [that is to say: terrorisations], holding public demonstrations, and ‘lobbying’ democratically elected representatives and policy-makers) such as Attac, Greenpeace or Robin Hood, above all – in order to prevent their silence with regard to negative statements – for example about faults in their own product – or positive statements – for example, about the good qualities of a competitor’s product – or – to prevent the recipient of the payment from reporting the matter to the authorities. – Often, the payer of hush money is forced to pay by threatening or even initiating adverse publications about the company, the manufactured product or other areas of interest (extortion). – See avanie, begging money, brandy money, bunga bunga premium, money payment gesture, cannibalism effect, phantom risks, bribe money, protection money.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Hush money (tut money)

Płatność na rzecz osoby lub grupy osób, takich jak redaktorzy gazet, publiczni lub samozwańczy obrońcy konsumentów lub pozaparlamentarne grupy nacisku (samodzielnie kierowana organizacja bez kontroli publicznej, która stara się wpływać na politykę publiczną; grupy te zwykle starają się wywierać wpływ na wiele sposobów, w tym organizując bojkot produktów, tworząc niekorzystny rozgłos dla przedsiębiorstwa, ukryte lub publiczne groźby [czyli: terroryzowanie], organizowanie publicznych demonstracji oraz “lobbowanie” demokratycznie wybranych przedstawicieli i decydentów politycznych), takich jak Attac, Greenpeace czy Robin Hood, przede wszystkim – aby uniemożliwić im milczenie w odniesieniu do negatywnych wypowiedzi – na przykład o wadach ich własnego produktu – lub pozytywnych wypowiedzi – na przykład o pozytywne wypowiedzi – np. o dobrych cechach produktu konkurenta – lub – uniemożliwienie odbiorcy płatności zgłoszenia sprawy władzom. – Często płatnik hush money jest zmuszany do zapłaty poprzez groźby lub nawet inicjowanie niekorzystnych publikacji na temat firmy, wytwarzanego produktu lub innych obszarów zainteresowania (wymuszenie). – Zob. Avanie, Begging money, Brandy money, Bunga bunga premium, Money payment gesture, Cannibalism effect, Phantom risks, Kickback, Protection money.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Hush money (tut money)

Maksu yksittäiselle henkilölle tai henkilöryhmälle, kuten sanomalehtien päätoimittajille, julkisille tai itseoikeutetuille kuluttajansuojelijoille tai ulkoparlamentaarisille painostusryhmille (itseohjautuva organisaatio, joka ei ole julkisen valvonnan alainen ja joka pyrkii vaikuttamaan julkiseen politiikkaan; tällaiset ryhmät pyrkivät yleensä vaikuttamaan monin eri tavoin, kuten järjestämällä tuoteboikotteja, luomalla yritykselle epäedullista julkisuutta, piilotettuja tai julkisia uhkauksia [toisin sanoen: terrorisointi], julkiset mielenosoitukset ja demokraattisesti valittujen edustajien ja poliittisten päättäjien “lobbaaminen”), kuten Attac, Greenpeace tai Robin Hood, ennen kaikkea – jotta ne eivät vaikenisi kielteisistä lausunnoista – esimerkiksi oman tuotteensa puutteista – tai myönteisistä lausunnoista – esimerkiksi seuraavista asioista myönteiset lausunnot – esimerkiksi kilpailijan tuotteen hyvistä ominaisuuksista – tai – estää maksun saajaa ilmoittamasta asiasta viranomaisille. – Usein vaitiolorahojen maksaja pakotetaan maksamaan uhkaamalla tai jopa käynnistämällä yritystä, valmistettua tuotetta tai muita kiinnostuksen kohteita koskevia kielteisiä julkaisuja (kiristys). – Ks. Avanie, Kerjäämisraha, Brandy-rahaa, Bunga bunga -palkkio, Rahanmaksun ele, Kannibalismi-ilmiö, Fantomiriskit, Kickback, Suojeluraha.

Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar