Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Hush money (tut money)

Payment to an individual or group of individuals, such as newspaper editors, public or self-appointed consumer protectors, or extra-parliamentary pressure groups (a self-directed organization without public control that endeavors to influence public policy; those groups usually seek to exert influence in a number of ways, including arranging boycotts of products, creating adverse publicity for the business, hidden or public threats [that is to say: terrorisations], holding public demonstrations, and ‘lobbying’ democratically elected representatives and policy-makers) such as Attac, Greenpeace or Robin Hood, above all – in order to prevent their silence with regard to negative statements – for example about faults in their own product – or positive statements – for example, about the good qualities of a competitor’s product – or – to prevent the recipient of the payment from reporting the matter to the authorities. – Often, the payer of hush money is forced to pay by threatening or even initiating adverse publications about the company, the manufactured product or other areas of interest (extortion). – See avanie, begging money, brandy money, bunga bunga premium, money payment gesture, cannibalism effect, phantom risks, bribe money, protection money.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Hush money (tut money)

Виплата приватній особі або групі осіб, наприклад, редакторам газет, громадським чи самозваним захисникам споживачів або позапарламентським групам тиску ( саморегульована організація без державного контролю, що прагне вплинути на державну політику; ці групи зазвичай намагаються вплинути різними способами, включаючи організацію бойкоту продукції, створення несприятливої реклами для бізнесу, приховані чи публічні загрози [тобто: терористичні акти], проведення публічних демонстрацій та “лобіювання” демократично обраних представників та політиків), таких як Attac, Greenpeace або Robin Hood, насамперед – для того, щоб запобігти їхньому мовчанню щодо негативних заяв – наприклад, про дефекти їх власного продукту – або позитивних заяв – наприклад, про позитивні заяви – наприклад, про хороші якості продукту конкурента – або – щоб завадити одержувачу платежу повідомити про це владу. – Часто платника “прихованих грошей” змушують платити, погрожуючи або навіть ініціюючи негативні публікації про компанію , вироблений продукт або інші галузі, що становлять інтерес (вимагання). – Див Аване, Випрошування грошей, Бренді-гроші, Бунга-бунга-премія, Жест виплати грошей, Ефект канібалізму, Примарні ризики, Відкіт, Гроші за захист.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Hush money (tut money)

Выплата частному лицу или группе лиц, например, редакторам газет, общественным или самозваным защитникам потребителей или внепарламентским группам давления (саморегулируемая организация без государственного контроля, стремящаяся повлиять на государственную политику; эти группы обычно пытаются оказать влияние различными способами, включая организацию бойкота продукции, создание неблагоприятной рекламы для бизнеса, скрытые или публичные угрозы [т.е: террористические акты], проведение публичных демонстраций и “лоббирование” демократически избранных представителей и политиков), таких как Attac, Greenpeace или Robin Hood, прежде всего – для того, чтобы предотвратить их молчание в отношении негативных заявлений – например, о дефектах их собственного продукта – или позитивных заявлений – например, о положительные заявления – например, о хороших качествах продукта конкурента – или – чтобы помешать получателю платежа сообщить об этом властям. – Часто плательщика “скрытых денег” заставляют платить, угрожая или даже инициируя негативные публикации о компании, производимом продукте или других областях, представляющих интерес (вымогательство). – См. Аване, Выпрашивание денег, Бренди-деньги, Бунга-бунга-премия, Жест выплаты денег, Эффект каннибализма, Призрачные риски, Откат, Деньги за защиту.

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Hush money (tut money)

Płatność na rzecz osoby lub grupy osób, takich jak redaktorzy gazet, publiczni lub samozwańczy obrońcy konsumentów lub pozaparlamentarne grupy nacisku (samodzielnie kierowana organizacja bez kontroli publicznej, która stara się wpływać na politykę publiczną; grupy te zwykle starają się wywierać wpływ na wiele sposobów, w tym organizując bojkoty produktów, tworząc niekorzystny rozgłos dla przedsiębiorstwa, ukryte lub publiczne groźby [czyli: terroryzowanie], organizowanie publicznych demonstracji oraz “lobbowanie” demokratycznie wybranych przedstawicieli i decydentów politycznych), takich jak Attac, Greenpeace czy Robin Hood, przede wszystkim – aby uniemożliwić im milczenie w odniesieniu do negatywnych wypowiedzi – na przykład o wadach ich własnego produktu – lub pozytywnych wypowiedzi – na przykład o pozytywne wypowiedzi – np. o dobrych cechach produktu konkurenta – lub – uniemożliwienie odbiorcy płatności zgłoszenia sprawy władzom. – Często płatnik hush money jest zmuszany do zapłaty poprzez groźby lub nawet inicjowanie niekorzystnych publikacji na temat firmy, wytwarzanego produktu lub innych obszarów zainteresowania (wymuszenie). – Zob. Avanie, Begging money, Brandy money, Bunga bunga premium, Money payment gesture, Cannibalism effect, Phantom risks, Kickback, Protection money.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Hush money (tut money)

Maksu yksittäiselle henkilölle tai henkilöryhmälle, kuten sanomalehtien päätoimittajille, julkisille tai itseoikeutetuille kuluttajansuojelijoille tai ulkoparlamentaarisille painostusryhmille (itseohjautuva organisaatio, joka ei ole julkisen valvonnan alainen ja joka pyrkii vaikuttamaan julkiseen politiikkaan; tällaiset ryhmät pyrkivät yleensä vaikuttamaan monin eri tavoin, kuten järjestämällä tuotteiden boikotteja, luomalla yritykselle epäedullista julkisuutta, piilotettuja tai julkisia uhkauksia [toisin sanoen: terrorisoinnit], julkiset mielenosoitukset ja demokraattisesti valittujen edustajien ja poliittisten päättäjien “lobbaaminen”), kuten Attac, Greenpeace tai Robin Hood, ennen kaikkea – jotta ne eivät vaikenisi kielteisistä lausunnoista – esimerkiksi oman tuotteensa puutteista – tai myönteisistä lausunnoista – esimerkiksi seuraavista asioista myönteiset lausunnot – esimerkiksi kilpailijan tuotteen hyvistä ominaisuuksista – tai – estää maksun saajaa ilmoittamasta asiasta viranomaisille. – Usein vaitiolorahojen maksaja pakotetaan maksamaan uhkaamalla tai jopa käynnistämällä yritystä, valmistettua tuotetta tai muita kiinnostuksen kohteita koskevia kielteisiä julkaisuja (kiristys). – Ks. Avanie, Kerjäämisraha, Brandy-rahaa, Bunga bunga -palkkio, Rahanmaksun ele, Kannibalismi-ilmiö, Fantomiriskit, Kickback, Suojeluraha.

Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar