Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Glass-Steagall Act

Regulation introduced in the USA in 1933, according to which all banks operating in the USA may either engage in the deposit business (commercial banks) or in the securities business (investment banks, also known as broker banks). Under this law, a bank is prohibited from engaging in both business activities at the same time. The purpose of the law, which was in force until 1999, was to protect customers’ deposits with a bank from speculative investments. – In the course of the financial crisis that followed the subprime crisis, the reintroduction of the separation of commercial and investment banks was discussed in detail in the USA. However, in view of the complexity of modern banking and the multi-layered nature of some financial products, a revival of the GlassSteagall Act would hardly make sense in the opinion of the majority of experts. The same goal can be achieved through stricter capital requirements. – See banking, limited, deregulation, specialized banking system, investment banking, separation banking system, universal banking.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Glass-Steagall Act

Reglering som infördes i USA 1933 och enligt vilken alla banker som är verksamma i USA antingen får ägna sig åt inlåningsverksamhet (affärsbanker) eller åt värdepappersverksamhet (investeringsbanker, även kallade mäklarbanker). Enligt denna lag är det förbjudet för en bank att bedriva båda affärsverksamheterna samtidigt. Syftet med lagen, som gällde fram till 1999, var att skydda kundernas insättningar i en bank från spekulativa investeringar. – Under finanskrisen till följd av subprime-krisen diskuterades i detalj i USA ett återinförande av en uppdelning av affärsbanker och investeringsbanker. Med tanke på den moderna bankverksamhetens komplexitet och vissa finansiella produkters flerskiktade karaktär skulle ett återupplivande av Glass-Steagall-lagen dock knappast vara meningsfullt enligt majoriteten av experterna. Samma mål kan uppnås genom strängare kapitalkrav. – Se bankverksamhet, begränsad, avreglering, specialiserat banksystem, investeringsbank, separationsbanksystem, universalbank.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Glass-Steagall Act

Regulacja wprowadzona w USA w 1933 r., zgodnie z którą wszystkie banki działające w USA mogą – albo zajmować się działalnością depozytową (banki komercyjne) – albo poświęcić się działalności w zakresie papierów wartościowych (banki inwestycyjne, zwane też brokerskimi). Zgodnie z tą ustawą, bank ma zakaz prowadzenia obu działalności jednocześnie. Celem ustawy, która obowiązywała do 1999 roku, była ochrona depozytów klientów w banku przed inwestycjami spekulacyjnymi. – W trakcie kryzysu finansowego po kryzysie subprime w USA szczegółowo dyskutowano nad ponownym wprowadzeniem rozdziału banków komercyjnych i inwestycyjnych. Jednak w obliczu złożoności współczesnej bankowości i wielowarstwowego charakteru niektórych produktów finansowych przywrócenie ustawy Glass-Steagall nie miałoby zdaniem większości ekspertów sensu. Ten sam cel można osiągnąć poprzez surowsze wymogi kapitałowe. – Zob. bankowość, ograniczona, deregulacja, system bankowości specjalistycznej, bank inwestycyjny, system bankowości rozdzielczej, bank uniwersalny.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Glass-Steagall Act

In 1933 in de VS ingevoerde regeling volgens welke alle in de VS opererende banken – hetzij zich mogen toeleggen op de depositobranche (handelsbanken) – hetzij zich mogen toeleggen op de effectenhandel (investeringsbanken, ook wel brokerbanken genoemd). Volgens deze wet is het een bank verboden beide bedrijfsactiviteiten tegelijkertijd uit te oefenen. Het doel van de wet, die tot 1999 van kracht was, was de deposito’s van cliënten bij een bank te beschermen tegen speculatieve beleggingen. – Tijdens de financiële crisis die volgde op de subprime-crisis, werd in de VS uitvoerig gesproken over een herinvoering van de scheiding tussen commerciële en investeringsbanken. Gezien de complexiteit van het moderne bankwezen en de gelaagde aard van sommige financiële producten zou een herleving van de Glass-Steagall Act volgens de meeste deskundigen echter nauwelijks zin hebben. Hetzelfde doel kan worden bereikt door strengere kapitaalvereisten. – Zie bankwezen, beperkt, deregulering, gespecialiseerd banksysteem, investeringsbank, gescheiden banksysteem, universele bank.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Glass-Steagall Act

Regulering indført i USA i 1933, hvorefter alle banker, der opererer i USA, kan – enten beskæftige sig med indlånsvirksomhed (forretningsbanker) – eller beskæftige sig med værdipapirhandel (investeringsbanker, også kaldet brokerbanker). I henhold til denne lov er det forbudt for en bank at udføre begge forretningsaktiviteter på samme tid. Formålet med loven, som var gældende indtil 1999, var at beskytte kundernes indskud i en bank mod spekulative investeringer. – I løbet af finanskrisen efter subprime-krisen blev en genindførelse af adskillelsen af handels- og investeringsbanker drøftet indgående i USA. I lyset af den moderne banks kompleksitet og de mange lag i visse finansielle produkter ville en genoplivning af Glass-Steagall Act imidlertid næppe give mening ifølge flertallet af eksperter. Det samme mål kan nås ved hjælp af strengere kapitalkrav. – Se bankvæsen, begrænset, deregulering, specialiseret banksystem, investeringsbank, separationsbanksystem, universalbank.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar