Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

EURO1

Major large-value payment system operated by the Euro Banking Association. EURO1’s customers are European banks. In spring 2013, EURO1 processed around 230,000 payments per day with a total value of over EUR 245 billion. The end-of-day positions of EURO1 participants are settled in central bank money via TARGET. The ECB participates in this process as a payment settlement agent, and the ECB is also responsible for the oversight of this payment system. – See Clearinghouse, automatic. – See ECB Annual Report 2012, p. 142 (recent developments in EURO1; oversight issues) and the respective ECB Annual Report, chapter “Oversight of payment systems and market infrastructures.”

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

Wichtiges Zahlungssystem für Grossgeldbeträge, das vom Euro-Bankenverband betrieben wird. Kunden von EURO1 sind europäische Banken. Im Frühjahr 2013 verarbeitete EURO1 täglich um die 230’000 Zahlungen mit einem Gesamtwert von über 245 Milliarden EUR. Die Tagesabschlusspositionen der EURO1-Teilnehmer werden in Zentralbankgeld über TARGET abgewickelt. Die EZB wirkt dabei als Zahlungsausgleichsagent mit, und der EZB obliegt auch die Aufsicht über dieses Zahlungssystem. – Siehe ClearingHaus, automatisches. – Vgl. Jahresbericht 2012 der EZB, S. 142 (neuere Entwicklung bei EURO1; Fragen der Überwachung) sowie den jeweiligen Jahresbericht der EZB, Kapital “Überwachung der Zahlungssysteme und Marktinfrastrukturen”.

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

Важлива платіжна система для великих грошових сум, керована Євробанківською асоціацією. Клієнтами EURO1 є європейські банки. Навесні 2013 року EURO1 обробляв близько 230 000 платежів на день на загальну суму понад 245 млрд євро. Розрахунки за позиціями учасників ЄВРО1 на кінець дня здійснюються у грошах центрального банку через TARGET. ЄЦБ виступає як розрахунковий агент, а також відповідає за нагляд за цією платіжною системою. – Див. “Клірингова палата”, автомат. – Див. Щорічний звіт ЄЦБ за 2012 рік, стор. 142 (останні зміни до ЄВРО1; питання нагляду) та відповідний Щорічний звіт ЄЦБ, розділ “Нагляд за платіжними системами та ринковими інфраструктурами”.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

Az Euro Bankszövetség által működtetett fontos fizetési rendszer nagy összegek számára. Az EURO1 ügyfelei európai bankok. 2013 tavaszán az EURO1 naponta mintegy 230 000 fizetést dolgozott fel, amelyek összértéke meghaladta a 245 milliárd eurót. Az EURO1-résztvevők nap végi pozícióit a TARGET-en keresztül központi banki pénzben számolják el. Az EKB elszámoló ügynökként jár el, és felelős ennek a fizetési rendszernek a felügyeletéért is. – Lásd Clearing House, automata. – Lásd az EKB 2012. évi éves jelentését, 142. o. (az EURO1 legújabb fejleményei; felügyeleti kérdések) és a vonatkozó EKB éves jelentés “A fizetési rendszerek és piaci infrastruktúrák felügyelete” című fejezetét.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

Viktigt betalningssystem för stora belopp som drivs av Euro Banking Association. EURO1:s kunder är europeiska banker. Under våren 2013 behandlade EURO1 cirka 230 000 betalningar per dag med ett totalt värde på över 245 miljarder euro. EURO1-deltagarnas positioner vid dagens slut avvecklas i centralbankspengar via Target. ECB fungerar som avvecklingsagent och ansvarar också för övervakningen av detta betalningssystem. – Se Clearing House, automatisk. – Se ECB:s årsrapport 2012, s. 142 (den senaste utvecklingen i EURO1; tillsynsfrågor) och respektive ECB:s årsrapport, kapitlet “Oversight of payment systems and market infrastructures”.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

Dôležitý platobný systém pre veľké sumy peňazí, ktorý prevádzkuje Euro Banking Association. Zákazníkmi EURO1 sú európske banky. Na jar 2013 spracoval EURO1 denne približne 230 000 platieb v celkovej hodnote viac ako 245 miliárd EUR. Pozície účastníkov EURO1 na konci dňa sa vyrovnávajú v peniazoch centrálnej banky prostredníctvom systému TARGET. ECB pôsobí ako zúčtovací agent a je zodpovedná aj za dohľad nad týmto platobným systémom. – Pozri Clearing House, automatický. – Pozri Výročnú správu ECB za rok 2012, s. 142 (nedávny vývoj v EURO1; otázky dohľadu) a príslušnú Výročnú správu ECB, kapitolu “Dohľad nad platobnými systémami a trhovými infraštruktúrami”.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

pomemben plačilni sistem za velike denarne zneske, ki ga upravlja Združenje bank evra. Stranke EURO1 so evropske banke. Spomladi 2013 je EURO1 obdelal približno 230.000 plačil na dan v skupni vrednosti več kot 245 milijard EUR. Pozicije udeležencev EURO1 ob koncu dneva se poravnajo v centralnobančnem denarju prek sistema TARGET. ECB deluje kot posrednik za poravnavo in je odgovorna tudi za nadzor tega plačilnega sistema. – Glej Clearing House, avtomatsko. – Glej Letno poročilo ECB 2012, str. 142 (nedavni dogodki v sistemu EURO1; vprašanja nadzora) in ustrezno letno poročilo ECB, poglavje “Nadzor nad plačilnimi sistemi in tržnimi infrastrukturami”.

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

Важная платежная система для крупных денежных сумм, управляемая Евробанковской ассоциацией. Клиентами EURO1 являются европейские банки. Весной 2013 года EURO1 обрабатывал около 230 000 платежей в день на общую сумму более 245 млрд. евро. Расчеты по позициям участников ЕВРО1 на конец дня производятся в деньгах центрального банка через TARGET. ЕЦБ выступает в качестве расчетного агента, а также отвечает за надзор за этой платежной системой. – См. “Клиринговая палата”, автомат. – См. Ежегодный отчет ЕЦБ за 2012 год, стр. 142 (последние изменения в ЕВРО1; вопросы надзора) и соответствующий Ежегодный отчет ЕЦБ, глава “Надзор за платежными системами и рыночными инфраструктурами”.

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

sistem important de plăți pentru sume mari de bani gestionat de Asociația bancară Euro. Clienții EURO1 sunt băncile europene. În primăvara anului 2013, EURO1 a procesat aproximativ 230 000 de plăți pe zi, cu o valoare totală de peste 245 de miliarde de euro. Pozițiile de sfârșit de zi ale participanților la EURO1 sunt decontate în banii băncii centrale prin intermediul TARGET. BCE acționează în calitate de agent de decontare și este, de asemenea, responsabilă de supravegherea acestui sistem de plăți. – A se vedea Clearing House, automat. – A se vedea Raportul anual al BCE 2012, p. 142 (evoluții recente în EURO1; aspecte legate de supraveghere) și respectivul Raport anual al BCE, capitolul “Supravegherea sistemelor de plăți și a infrastructurilor de piață”.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

Ważny system płatności dla dużych sum pieniężnych obsługiwany przez Euro Banking Association. Klientami EURO1 są banki europejskie. Wiosną 2013 roku EURO1 przetwarzało około 230 000 płatności dziennie o łącznej wartości ponad 245 mld euro. Pozycje uczestników EURO1 na koniec dnia są rozliczane w pieniądzu banku centralnego poprzez system TARGET. EBC działa jako agent rozrachunkowy i jest również odpowiedzialny za nadzór nad tym systemem płatności. – Zob. Izba rozrachunkowa, automatyczna. – Zob. Raport roczny EBC za 2012 r., s. 142 (ostatnie zmiany w EURO1; kwestie nadzoru) oraz odpowiedni Raport roczny EBC, rozdział “Nadzór nad systemami płatności i infrastrukturą rynkową”.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

Belangrijk betalingssysteem voor grote sommen geld, beheerd door de Euro Banking Association. De klanten van EURO1 zijn Europese banken. In het voorjaar van 2013 verwerkte EURO1 ongeveer 230.000 betalingen per dag met een totale waarde van meer dan 245 miljard euro. De eindedagposities van de EURO1-deelnemers worden verrekend in centrale-bankgeld via TARGET. De ECB treedt op als vereffeningsinstelling en is tevens verantwoordelijk voor het toezicht op dit betalingssysteem. – Zie Clearing House, automatisch. – Zie het ECB-Jaarverslag 2012, blz. 142 (recente ontwikkelingen in EURO1; toezichtsvraagstukken) en het respectieve ECB-Jaarverslag, hoofdstuk “Oversight op betalingssystemen en marktinfrastructuren”.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

svarbi didelių pinigų sumų mokėjimo sistema, kurią valdo Euro bankų asociacija. EURO1 klientai yra Europos bankai. 2013 m. pavasarį EURO1 per dieną apdorojo apie 230 000 mokėjimų, kurių bendra vertė viršijo 245 mlrd. eurų. Už EURO1 dalyvių dienos pabaigos pozicijas atsiskaitoma centrinio banko pinigais per sistemą TARGET. ECB veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas ir yra atsakingas už šios mokėjimo sistemos priežiūrą. – Žr. “Clearing House”, automatinis. – Žr. 2012 m. ECB metinės ataskaitos 142 p. (naujausi EURO1 pokyčiai; priežiūros klausimai) ir atitinkamos ECB metinės ataskaitos skyrių “Mokėjimo sistemų ir rinkos infrastruktūrų priežiūra”.

Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

Euro banku asociācijas pārvaldīta nozīmīga maksājumu sistēma lielām naudas summām. EURO1 klienti ir Eiropas bankas. 2013. gada pavasarī EURO1 apstrādāja aptuveni 230 000 maksājumu dienā, kuru kopējā vērtība pārsniedza 245 miljardus eiro. Par EURO1 dalībnieku dienas beigu pozīcijām norēķini notiek centrālās bankas naudā, izmantojot TARGET. ECB darbojas kā norēķinu iestāde un ir atbildīga arī par šīs maksājumu sistēmas uzraudzību. – Skatīt Clearing House, automātiskā. – Sk. ECB 2012. gada pārskata 142. lpp. (nesenie notikumi EURO1; pārraudzības jautājumi) un attiecīgā ECB gada pārskata nodaļas “Maksājumu sistēmu un tirgus infrastruktūru pārraudzība” sadaļu.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

Důležitý platební systém pro velké peněžní částky provozovaný bankovní asociací Euro. Zákazníky EURO1 jsou evropské banky. Na jaře 2013 zpracovával systém EURO1 přibližně 230 000 plateb denně v celkové hodnotě přes 245 miliard EUR. Pozice účastníků EURO1 na konci dne se vypořádávají v penězích centrální banky prostřednictvím systému TARGET. ECB působí jako zúčtovací agent a je rovněž odpovědná za dohled nad tímto platebním systémem. – Viz Clearing House, automatický. – Viz Výroční zpráva ECB 2012, s. 142 (nedávný vývoj v EURO1; otázky dohledu) a příslušná výroční zpráva ECB, kapitola “Dohled nad platebními systémy a tržními infrastrukturami”.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

EURO1

important système de paiement pour les gros montants, géré par l’Association des banques de la zone euro. Les clients d’EURO1 sont des banques européennes. Au printemps 2013, EURO1 a traité environ 230 000 paiements par jour, pour une valeur totale de plus de 245 milliards d’euros. Les positions de fin de journée des participants à EURO1 sont réglées en monnaie de banque centrale via TARGET. La BCE y participe en tant qu’agent de règlement des paiements et c’est également à la BCE qu’incombe la surveillance de ce système de paiement. – Voir Chambre de compensation automatique. – Voir le Rapport annuel 2012 de la BCE, p. 142 (évolution récente d’EURO1 ; questions de surveillance) ainsi que le Rapport annuel de la BCE, chapitre “Surveillance des systèmes de paiement et des infrastructures de marché”.

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Sidebar