Euro Over Night Indexed Average. Tagesgeldsatz für den EUR im InterbankenGeldhandel, der als Durchschnittsgrösse auf der Grundlage von Daten errechnet wird, die von einer repräsentativen Auswahl von Banken in der EU zur Verfügung gestellt werden (it is calculated as a weighted average of the interest rates on unsecured overnight lending transactions denominated in EUR, as reported by a panel of contributing banks). Der Zinssatz wird als gewichteter Durchschnitt der Sätze für unbesicherte Übernachtkredite berechnet und von der EZB täglich veröffentlicht; er ist auch im Anhang “Statistik des EuroWährungsgebiets” (Rubrik “Finanzmärkte”) in seinem Verlauf ausgewiesen. – Siehe Geldmarkt, Geldmarktoperationen, LIBOR, Mindestbietungssatz, Tagesgeldsatz, TIBOR. – Vgl. auch Monatsbericht der EZB vom Juni 2001, S. 31 ff. (über den Informationsgehalt dieses Zinssatzes), Monatsbericht der EZB vom Februar 2005, S. 69 ff. (zur Interdependenz der Sätze), Geschäftsbericht 2006 der Deutschen Bundesbank, S. 34 (EONIASpread), Monatsbericht der EZB vom Oktober 2013, S. 78 ff. (Bedeutung, Berechnung), Monatsbericht der EZB vom Januar 2014, S. 85 (Spread zwischen EONIA und Hauptrefinanierungssatz der EZB seit 2003; Übersicht).

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

середнє значення індексу євро за ніч. Ставка овернайт для євро в операціях на міжбанківському грошовому ринку, розрахована як середнє значення на основі даних, наданих репрезентативною вибіркою банків ЄС (розраховується як середньозважена процентна ставка за незабезпеченими кредитними операціями овернайт, номінованими в євро, за даними групи банків, що надали дані). Процентна ставка розраховується як середньозважене значення ставок за незабезпеченими кредитними операціями овернайт, вираженим у євро, за даними групи банків-донорів, та публікується ЄЦБ щодня; вона також зазначається у додатку “Статистика єврозони” (під заголовком “Фінансові ринки”). – Див. грошовий ринок, операції на грошовому ринку, LIBOR, мінімальна ставка пропозиції, ставка овернайт, TIBOR. – Порівн. також Щомісячний бюлетень ЄЦБ від червня 2001 року, стор 31 і далі (про інформаційний зміст цієї процентної ставки), Щомісячний бюлетень ЄЦБ від лютого 2005 року, стор 69 і далі (про взаємозалежність ставок), Річний звіт стор. 34 (EONIASpread), Щомісячний бюлетень ЄЦБ від жовтня 2013 року, стор. 78 і далі (значення, розрахунок), Щомісячний бюлетень ЄЦБ від січня 2014 року, стор. 85 (спред між EONIA та основною ставкою рефінансування ЄЦБ; огляд).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Euro Over Night Indexed Average. Az EUR egynapos kamatlába a bankközi pénzpiaci tranzakciókban, az EU bankjainak reprezentatív mintája által szolgáltatott adatok alapján átlagosan kiszámítva (az EUR-ban denominált, fedezetlen egynapos hitelügyletek kamatlábainak súlyozott átlagaként számítják ki, ahogyan azt a hozzájáruló bankok egy panelje jelentette). A kamatlábat az euróban denominált, fedezetlen egynapos hitelügyletek kamatlábainak súlyozott átlagaként számítják ki, ahogyan azt a hozzájáruló bankok egy panelje jelenti, és az EKB naponta közzéteszi; az “Euroövezeti statisztikák” című mellékletben is szerepel (a “Pénzpiacok” címszó alatt). – Lásd pénzpiac, pénzpiaci műveletek, LIBOR, minimális ajánlati kamatláb, egynapos kamatláb, TIBOR. – Vö. még: EKB Havi jelentés, 2001. június, 31. o. (e kamatláb információtartalmáról), EKB Havi jelentés, 2005. február, 69. o. (a kamatlábak kölcsönös függőségéről), Deutsche Bundesbank Annual Report 2006, 69. o. (a kamatlábak kölcsönös függőségéről). 34 (EONIASpread), EKB 2013. októberi havi jelentése, 78. o. ff. (jelentése, számítás), EKB 2014. januári havi jelentése, 85. o. (az EONIA és az EKB fő refinanszírozási kamatlába közötti különbözet 2003 óta; áttekintés).

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Euro Over Night Indexed Average. Räntan för euron vid transaktioner på interbankmarknaden, beräknad som ett genomsnitt baserat på uppgifter från ett representativt urval av banker i EU (den beräknas som ett vägt genomsnitt av räntorna på osäkrade transaktioner för utlåning över natten denominerade i euro, som rapporterats av en panel av bidragande banker). Räntesatsen beräknas som ett vägt genomsnitt av räntorna på osäkrade dagslån denominerade i euro, som rapporteras av en panel av bidragande banker, och offentliggörs dagligen av ECB; den visas också i bilagan “Statistik över euroområdet” (under rubriken “Finansmarknader”). – Se penningmarknad, penningmarknadstransaktioner, LIBOR, lägsta anbudsränta, dagslåneränta, TIBOR. – Jfr även ECB:s månadsrapport från juni 2001, s. 31 ff (om informationsinnehållet i denna ränta), ECB:s månadsrapport från februari 2005, s. 69 ff (om ränternas inbördes beroende), Deutsche Bundesbank årsrapport 2006, s. 34 (EONIASpread), ECB:s månadsrapport från oktober 2013, s. 78 ff. (innebörd, beräkning), ECB:s månadsrapport från januari 2014, s. 85 (spridning mellan EONIA och ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta sedan 2003; översikt).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Euro Over Night Indexed Average. Jednodňová úroková sadzba pre EUR v transakciách na medzibankovom peňažnom trhu, vypočítaná ako priemer na základe údajov poskytnutých reprezentatívnou vzorkou bánk v EÚ (vypočíta sa ako vážený priemer úrokových sadzieb nezabezpečených jednodňových úverových transakcií denominovaných v EUR, ktoré vykázal panel prispievajúcich bánk). Úroková sadzba sa vypočítava ako vážený priemer sadzieb nezabezpečených jednodňových úverových obchodov v eurách, ktoré vykazuje panel prispievajúcich bánk, a ECB ju zverejňuje denne; uvádza sa aj v prílohe s názvom “Štatistika eurozóny” (v časti “Finančné trhy”). – Pozri peňažný trh, operácie na peňažnom trhu, LIBOR, minimálna sadzba ponuky, jednodňová sadzba, TIBOR. – Porovnaj tiež Mesačný bulletin ECB z júna 2001, s. 31 a nasl. (o informačnom obsahu tejto úrokovej sadzby), Mesačný bulletin ECB z februára 2005, s. 69 a nasl. 34 (EONIASpread), Mesačný bulletin ECB z októbra 2013, s. 78 a nasl. (význam, výpočet), Mesačný bulletin ECB z januára 2014, s. 85 (spread medzi EONIA a hlavnou refinančnou sadzbou ECB od roku 2003; prehľad).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

indeksirano povprečje v evrih čez noč. Obrestna mera čez noč za EUR v transakcijah na medbančnem denarnem trgu, izračunana kot povprečje na podlagi podatkov reprezentativnega vzorca bank v EU (izračunana je kot tehtano povprečje obrestnih mer za nezavarovane posojilne transakcije čez noč v EUR, kot jih je sporočil panel sodelujočih bank). Obrestna mera se izračuna kot tehtano povprečje obrestnih mer za nezavarovane posojilne transakcije čez noč v eurih, ki jih poroča skupina sodelujočih bank, in jo dnevno objavlja ECB; prikazana je tudi v prilogi z naslovom “Statistika euroobmočja” (pod naslovom “Finančni trgi”). – Glej denarni trg, operacije denarnega trga, LIBOR, minimalna ponujena obrestna mera, obrestna mera čez noč, TIBOR. – Prim. tudi Mesečni bilten ECB iz junija 2001, str. 31 in naslednje (o informacijski vsebini te obrestne mere), Mesečni bilten ECB iz februarja 2005, str. 69 in naslednje (o soodvisnosti obrestnih mer), Letno poročilo Deutsche Bundesbank 2006, str. 34 (EONIASpread), Mesečni bilten ECB iz oktobra 2013, str. 78 in naslednje (pomen, izračun), Mesečni bilten ECB iz januarja 2014, str. 85 (razlika med EONIA in glavno obrestno mero refinanciranja ECB od leta 2003; pregled).

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

среднее значение индекса евро за ночь. Ставка овернайт для евро в операциях на межбанковском денежном рынке, рассчитанная как среднее значение на основе данных, предоставленных репрезентативной выборкой банков в ЕС (рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по необеспеченным кредитным операциям овернайт, номинированным в евро, по данным группы банков, предоставивших данные). Процентная ставка рассчитывается как средневзвешенное значение ставок по необеспеченным кредитным операциям овернайт, выраженным в евро, по данным группы банков-доноров, и публикуется ЕЦБ ежедневно; она также указывается в приложении “Статистика еврозоны” (под заголовком “Финансовые рынки”). – См. денежный рынок, операции на денежном рынке, LIBOR, минимальная ставка предложения, ставка овернайт, TIBOR. – Ср. также Ежемесячный бюллетень ЕЦБ от июня 2001 года, стр. 31 и далее (об информационном содержании этой процентной ставки), Ежемесячный бюллетень ЕЦБ от февраля 2005 года, стр. 69 и далее (о взаимозависимости ставок), Годовой отчет Дойче Бундесбанка за 2006 год, стр. 34 (EONIASpread), Ежемесячный бюллетень ЕЦБ от октября 2013 года, стр. 78 и далее (значение, расчет), Ежемесячный бюллетень ЕЦБ от января 2014 года, стр. 85 (спред между EONIA и основной ставкой рефинансирования ЕЦБ с 2003 года; обзор).

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media indexată a euro pe timp de noapte. Rata overnight pentru EUR în cadrul tranzacțiilor interbancare de pe piața monetară, calculată ca medie pe baza datelor furnizate de un eșantion reprezentativ de bănci din UE (este calculată ca medie ponderată a ratelor dobânzilor la tranzacțiile de creditare overnight negarantate denominate în EUR, raportate de un panel de bănci participante). Rata dobânzii este calculată ca medie ponderată a ratelor la tranzacțiile de creditare overnight negarantate denominate în EUR, raportate de un panel de bănci contribuitoare, și este publicată zilnic de BCE; aceasta este, de asemenea, prezentată în anexa intitulată “Statisticile zonei euro” (la rubrica “Piețe financiare”). – A se vedea piață monetară, operațiuni pe piața monetară, LIBOR, rata minimă de ofertă, rata overnight, TIBOR. – A se vedea, de asemenea, Buletinul lunar al BCE din iunie 2001, p. 31 și următoarele (cu privire la conținutul informațional al acestei rate a dobânzii), Buletinul lunar al BCE din februarie 2005, p. 69 și următoarele (cu privire la interdependența ratelor), Raportul anual 2006 al Deutsche Bundesbank, p. 34 (EONIASpread), Buletinul lunar al BCE din octombrie 2013, p. 78 și următoarele (semnificație, calcul), Buletinul lunar al BCE din ianuarie 2014, p. 85 (marja dintre EONIA și rata principală de refinanțare a BCE începând cu anul 2003; prezentare generală).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Euro Over Night Indexed Average. Stopa overnight dla EUR w transakcjach na międzybankowym rynku pieniężnym, obliczona jako średnia na podstawie danych dostarczonych przez reprezentatywną próbę banków w UE (jest ona obliczana jako średnia ważona stóp procentowych dla niezabezpieczonych transakcji kredytów overnight denominowanych w EUR, zgłoszonych przez panel banków wnoszących wkład). Stopa procentowa jest obliczana jako średnia ważona stóp procentowych dla niezabezpieczonych transakcji pożyczek jednodniowych denominowanych w EUR, zgłoszonych przez panel banków wnoszących wkład i jest publikowana codziennie przez EBC; jest również przedstawiona w załączniku zatytułowanym “Statystyka strefy euro” (pod nagłówkiem “Rynki finansowe”). – Zob. rynek pieniężny, operacje na rynku pieniężnym, LIBOR, minimalna stawka ofertowa, stawka overnight, TIBOR. – Por. także Biuletyn Miesięczny EBC z czerwca 2001 r., s. 31 i nast. (o zawartości informacyjnej tej stopy procentowej), Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2005 r., s. 69 i nast. (o współzależności stóp), Raport Roczny Deutsche Bundesbank 2006, s. 34 (EONIASpread), Biuletyn Miesięczny EBC z października 2013 r., s. 78 i następne (znaczenie, sposób obliczania), Biuletyn Miesięczny EBC ze stycznia 2014 r., s. 85 (spread między EONIA a główną stopą refinansową EBC od 2003 r.; przegląd).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Euro Over Night Indexed Average. De daggeldrente voor de euro in interbancaire geldmarkttransacties, berekend als gemiddelde op basis van gegevens die door een representatieve steekproef van banken in de EU zijn verstrekt (de rente wordt berekend als een gewogen gemiddelde van de rentetarieven voor in euro luidende daggeldleningen zonder onderpand, zoals meegedeeld door een panel van bijdragende banken). De rentevoet wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de rentevoeten voor in euro luidende daggeldleningen zonder onderpand, zoals meegedeeld door een panel van bijdragende banken, en wordt dagelijks gepubliceerd door de ECB; hij wordt ook vermeld in de bijlage “Eurogebiedstatistieken” (onder het kopje “Financiële markten”). – Zie geldmarkt, geldmarkttransacties, LIBOR, minimale inschrijvingsrente, daggeldrente, TIBOR. – Zie ook ECB Maandbericht juni 2001, blz. 31 e.v. (over het informatiegehalte van deze rentevoet), ECB Maandbericht februari 2005, blz. 69 e.v. (over de onderlinge afhankelijkheid van de rentetarieven), Deutsche Bundesbank Jaarverslag 2006, blz. 34 (EONIASpread), ECB Maandbericht van oktober 2013, blz. 78 e.v. (betekenis, berekening), ECB Maandbericht van januari 2014, blz. 85 (spread tussen EONIA en ECB basisherfinancieringsrente sinds 2003; overzicht).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

euro nakties indeksuotas vidurkis. Vienos nakties palūkanų norma už eurą tarpbankiniuose pinigų rinkos sandoriuose, apskaičiuota kaip vidurkis pagal reprezentatyvios ES bankų imties pateiktus duomenis (ji apskaičiuojama kaip neužtikrintų vienos nakties skolinimo sandorių eurais palūkanų normų svertinis vidurkis, apie kurį praneša grupę sudarę bankai). Palūkanų norma apskaičiuojama kaip neužtikrintų vienos nakties skolinimo sandorių eurais palūkanų normų svertinis vidurkis, apie kurį praneša įmokas teikiančių bankų grupė ir kurį kasdien skelbia ECB; jis taip pat pateikiamas priede “Euro zonos statistika” (antraštė “Finansų rinkos”). – Žr. pinigų rinką, pinigų rinkos operacijas, LIBOR, minimalią siūlomą palūkanų normą, vienos nakties palūkanų normą, TIBOR. – Taip pat plg. 2001 m. birželio mėn. ECB mėnesinį biuletenį, p. 31 ir toliau (apie šios palūkanų normos informacinį turinį), 2005 m. vasario mėn. 34 (EONIASpread), 2013 m. spalio mėn. ECB mėnesinis biuletenis, p. 78 ir toliau (reikšmė, apskaičiavimas), 2014 m. sausio mėn. ECB mėnesinis biuletenis, p. 85 (EONIA ir ECB pagrindinės refinansavimo normos skirtumas nuo 2003 m.; apžvalga).

Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Euro Over Night Indexed Average. Starpbanku naudas tirgus darījumos uz nakti EUR likme, ko aprēķina kā vidējo, pamatojoties uz reprezentatīvas ES banku izlases datiem (to aprēķina kā vidējo svērto procentu likmju vidējo lielumu nenodrošinātiem aizdevumu darījumiem uz nakti EUR, par kuriem ziņo iesaistīto banku grupa). Procentu likmi aprēķina kā nenodrošināto aizdevumu darījumu uz nakti euro vidējo svērto procentu likmju vidējo svērto rādītāju, ko ziņo iesaistīto banku grupa, un ECB to publicē katru dienu; tā norādīta arī pielikumā “Euro zonas statistika” (sadaļā “Finanšu tirgi”). – Sk. naudas tirgus, naudas tirgus operācijas, LIBOR, minimālā pieteikuma likme, vienas nakts likme, TIBOR. – Sk. arī ECB 2001. gada jūnija Mēneša Biļetenu, 31. lpp. un turpmāk (par šīs procentu likmes informācijas saturu), ECB 2005. gada februāra Mēneša Biļetenu, 69. lpp. un turpmāk (par likmju savstarpējo atkarību), Deutsche Bundesbank 2006. gada pārskatu, 1. lpp. 34 (EONIASpread), ECB 2013. gada oktobra Mēneša Biļetens, 78. lpp. un turpmāk (nozīme, aprēķins), ECB 2014. gada janvāra Mēneša Biļetens, 85. lpp. (EONIA un ECB galvenās refinansēšanas likmes starpība kopš 2003. gada; pārskats).

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

noční indexovaný průměr eura. Jednodenní sazba pro EUR v transakcích na mezibankovním peněžním trhu, vypočtená jako průměr na základě údajů poskytnutých reprezentativním vzorkem bank v EU (vypočítá se jako vážený průměr úrokových sazeb z nezajištěných jednodenních úvěrových transakcí v EUR, jak je vykázal panel přispívajících bank). Úroková sazba se vypočítává jako vážený průměr sazeb z nezajištěných jednodenních úvěrových transakcí v eurech, které vykazuje panel přispívajících bank, a je denně zveřejňována ECB; je také uvedena v příloze “Statistika eurozóny” (v části “Finanční trhy”). – Viz peněžní trh, operace na peněžním trhu, LIBOR, minimální nabídková sazba, jednodenní sazba, TIBOR. – Srov. také Měsíční bulletin ECB z června 2001, s. 31 a násl. (o informačním obsahu této úrokové sazby), Měsíční bulletin ECB z února 2005, s. 69 a násl. (o vzájemné závislosti sazeb), Výroční zpráva Deutsche Bundesbank za rok 2006, s. 31 a násl. 34 (EONIASpread), Měsíční bulletin ECB z října 2013, s. 78 a dále (význam, výpočet), Měsíční bulletin ECB z ledna 2014, s. 85 (rozpětí mezi EONIA a hlavní refinanční sazbou ECB od roku 2003; přehled).

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Euro Over Night Indexed Average. Taux de l’argent au jour le jour pour l’euro dans les opérations monétaires interbancaires, calculé en tant que moyenne sur la base de données fournies par un échantillon représentatif de banques de l’UE (it is calculated as a weighted average of the interest rates on unsecured overnight lending transactions denominated in EUR, as reported by a panel of contributing banks). Le taux d’intérêt est calculé comme la moyenne pondérée des taux des prêts à 24 heures non garantis et est publié quotidiennement par la BCE ; son évolution est également indiquée dans l’annexe “Statistiques de la zone euro” (rubrique “Marchés financiers”). – Voir Marché monétaire, Opérations sur le marché monétaire, LIBOR, taux de soumission minimal, taux au jour le jour, TIBOR. – Voir également le Bulletin mensuel de la BCE de juin 2001, p. 31 et suivantes (sur le contenu informatif de ce taux), le Bulletin mensuel de la BCE de février 2005, p. 69 et suivantes (sur l’interdépendance des taux), le rapport annuel 2006 de la Deutsche Bundesbank, p. 34 (spread EONIA), Bulletin mensuel de la BCE d’octobre 2013, p. 78 sqq. (signification, calcul), Bulletin mensuel de la BCE de janvier 2014, p. 85 (spread entre l’EONIA et le taux des opérations principales de refinancement de la BCE depuis 2003 ; aperçu).

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/