Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Canslim

Acronym (= short word from the first letters of several words) as a designation for an investment policy, which is said to have brought the highest profit in the past, at least on the stock market. Thereby means: c = current earnings growth (increase in period profits), a = annual earnings growth (increase in annual profits), n = new products, new services, new management, new price highs (innovations in all areas), s = supply and demand (the current conditions on the market in which the company operates as a buyer and seller), l = leader and laggard (is the company a pioneer, a laggard or even a laggard in its industry), i = institutional sponsorship (does the company receive orders from the government or does it receive subsidies in any form) and m = market (what are the long-term prospects in the market in which the company operates). – Several of the above characteristics are difficult for even experienced investors to assess. For example, the long-term market prospects for a product (substitute!) are usually difficult to fathom reliably.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Akronym (= Kurzwort aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter) als Bezeichnung für eine Anlagepolitik, die zumindest auf dem Aktienmarkt in der Vergangenheit den höchsten Gewinn gebracht haben soll. Dabei bedeutet: c = current earnings growth (Anstieg der Periodengewinne), a = annual earnings growth (Anstieg des Jahresgewinns), n = new products, new services, new management, new price highs (Neuerungen auf allen Gebieten), s = supply and demand (die aktuellen Verhältnisse auf dem Markt, in dem die Gesellschaft als Käufer und Verkäufer tätig ist), l = leader and laggard (ist das Unternehmen Pionier, Nachzügler oder gar Schlusslicht in seiner Branche), i = institutional sponsorship (bezieht das Unternehmen Aufträge seitens des Staates oder fliessen ihm Fördergelder irgend einer Form zu) sowie m = market (wie sind die langfristigen Aussichten auf dem Markt, in dem das Unternehmen tätig ist). – Mehrere der genannten Merkmale können selbst erfahrene Anleger nur schwer zu einschätzen. So sind beispielsweise die langfristigen Marktaussichten für ein Produkt (Substitute!) in der Regel kaum verlässlich zu ergründen.

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Абревіатура (= коротке слово з перших літер кількох слів) як позначення інвестиційної політики, яка , як кажуть, принесла найбільший прибуток у минулому принаймні на фондовому ринку. Таким чином: c = зростання поточного прибутку (збільшення прибутку за період), a = зростання річного прибутку (збільшення річного прибутку), n = нові продукти, нові послуги, нове управління, нові цінові максимуми (інновації у всіх галузях), s = попит і пропозиція (поточні умови на ринку, на якому компанія працює як покупець і продавець), l = лідер і відстаючий (чи є піонером, що відстає або навіть передовиком у своїй галузі), i = інституційне спонсорство (чи отримує компанія замовлення від держави або отримує вона субсидії у будь-якій формі) і m = ринок (які довгострокові перспективи над ринком , у якому працює компанія ). – Деякі з цих характеристик важко оцінити навіть досвідченим інвесторам. Наприклад, довгострокові ринкові перспективи продукту (замінника!) зазвичай важко оцінити достовірно.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Akronim (= több szó első betűiből álló rövid szó) egy olyan befektetési politika megnevezésére, amely állítólag a múltban a legnagyobb nyereséget hozta, legalábbis a tőzsdén. Ez azt jelenti: c = folyó eredménynövekedés (az időszaki nyereség növekedése), a = éves eredménynövekedés (az éves nyereség növekedése), n = új termékek, új szolgáltatások, új menedzsment, új árszintek (innovációk minden területen), s = kereslet és kínálat (a jelenlegi piaci feltételek, amelyek között a vállalat vevőként és eladóként működik), l = vezető és lemaradó (a vállalat úttörő, lemaradó vagy éppen lemaradó az iparágában), i = intézményi támogatás (kap-e a vállalat megrendeléseket az államtól, vagy kap-e valamilyen formában támogatást) és m = piac (milyenek a hosszú távú kilátások azon a piacon, ahol a vállalat működik). – E jellemzők közül többet még a tapasztalt befektetők is nehezen tudnak felmérni. Például egy termék (helyettesítő termék!) hosszú távú piaci kilátásait általában nehéz megbízhatóan felmérni.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Akronym (=kortord av de första bokstäverna i flera ord) som beteckning för en investeringspolitik som sägs ha gett den högsta vinsten tidigare, åtminstone på aktiemarknaden. Detta innebär att: c = tillväxt av den löpande vinsten (ökning av vinsten under perioden), a = tillväxt av den årliga vinsten (ökning av den årliga vinsten), n = nya produkter, nya tjänster, ny ledning, nya prisnivåer (innovationer på alla områden), s = tillgång och efterfrågan (de aktuella förhållandena på den marknad på vilken företaget är verksamt som köpare och säljare), l = ledare och eftersläntrare (är företaget en pionjär, en eftersläntrare eller till och med en eftersläntrare i sin bransch), i = institutionellt stöd (får företaget order från staten eller får det stöd i någon form) och m = marknad (vilka är de långsiktiga utsikterna på den marknad där företaget är verksamt). – Flera av dessa egenskaper är svåra att bedöma även för erfarna investerare. Exempelvis är det ofta svårt att på ett tillförlitligt sätt bedöma de långsiktiga marknadsutsikterna för en produkt (substitut!).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Akronym (= skratka z prvých písmen niekoľkých slov) ako označenie pre investičnú politiku, ktorá údajne priniesla v minulosti najvyšší zisk, aspoň na burze. To znamená: c = bežný rast zisku (nárast zisku v danom období), a = ročný rast zisku (nárast ročného zisku), n = nové výrobky, nové služby, nový manažment, nové vysoké ceny (inovácie vo všetkých oblastiach), s = ponuka a dopyt (aktuálne podmienky na trhu, na ktorom podnik pôsobí ako kupujúci a predávajúci), l = líder a zaostalý (či je podnik vo svojom odvetví priekopníkom, zaostalým alebo dokonca zaostalým), i = inštitucionálny sponzoring (či podnik dostáva objednávky od štátu alebo či dostáva dotácie v akejkoľvek forme) a m = trh (aké sú dlhodobé vyhliadky na trhu, na ktorom podnik pôsobí). – Viaceré z týchto charakteristík je ťažké posúdiť aj pre skúsených investorov. Napríklad dlhodobé trhové vyhliadky výrobku (náhrady!) je zvyčajne ťažké spoľahlivo odhadnúť.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Akronim (= kratica iz prvih črk več besed) kot oznaka za naložbeno politiko, ki naj bi v preteklosti prinesla največji dobiček, vsaj na borzi. To pomeni: c = tekoča rast dobička (povečanje dobička v obdobju), a = letna rast dobička (povečanje letnega dobička), n = novi izdelki, nove storitve, novo upravljanje, nove visoke cene (inovacije na vseh področjih), s = ponudba in povpraševanje (trenutni pogoji na trgu, na katerem podjetje deluje kot kupec in prodajalec), l = vodilni in zaostali (ali je podjetje pionir, zaostanek ali celo zaostanek v svoji panogi), i = institucionalno sponzorstvo (ali podjetje prejema naročila od države ali prejema kakršne koli subvencije) in m = trg (kakšni so dolgoročni obeti na trgu, na katerem podjetje deluje). – Več teh značilnosti težko ocenijo tudi izkušeni vlagatelji. Na primer, dolgoročne tržne možnosti za izdelek (nadomestek!) je običajno težko zanesljivo oceniti.

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Аббревиатура (= короткое слово из первых букв нескольких слов) как обозначение инвестиционной политики, которая, как говорят, принесла наибольшую прибыль в прошлом, по крайней мере, на фондовом рынке. Таким образом: c = рост текущей прибыли (увеличение прибыли за период), a = рост годовой прибыли (увеличение годовой прибыли), n = новые продукты, новые услуги, новое управление, новые ценовые максимумы (инновации во всех областях), s = спрос и предложение (текущие условия на рынке, на котором компания работает как покупатель и продавец), l = лидер и отстающий (является ли компания пионером, отстающим или даже передовиком в своей отрасли), i = институциональное спонсорство (получает ли компания заказы от государства или получает ли она субсидии в какой-либо форме) и m = рынок (каковы долгосрочные перспективы на рынке, на котором работает компания). – Некоторые из этих характеристик трудно оценить даже опытным инвесторам. Например, долгосрочные рыночные перспективы продукта (заменителя!) обычно трудно оценить достоверно.

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Acronim (= cuvânt prescurtat din primele litere ale mai multor cuvinte) ca denumire pentru o politică de investiții despre care se spune că a adus cel mai mare profit în trecut, cel puțin pe piața bursieră. Prin aceasta se înțelege: c = creșterea câștigurilor curente (creșterea profiturilor din perioada respectivă), a = creșterea câștigurilor anuale (creșterea profiturilor anuale), n = produse noi, servicii noi, management nou, prețuri noi (inovații în toate domeniile), s = cerere și ofertă (condițiile actuale de pe piața pe care întreprinderea operează ca vânzător și cumpărător), l = lider și întârziat (este compania un pionier, un întârziat sau chiar un întârziat în industria sa), i = sponsorizare instituțională (compania primește comenzi de la stat sau primește subvenții sub orice formă) și m = piață (care sunt perspectivele pe termen lung pe piața pe care operează compania). – Câteva dintre aceste caracteristici sunt dificil de evaluat chiar și pentru investitorii experimentați. De exemplu, perspectivele de piață pe termen lung pentru un produs (substitut!) sunt, de obicei, greu de estimat cu certitudine.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Akronim (= krótkie słowo z pierwszych liter kilku słów) jako oznaczenie polityki inwestycyjnej, która podobno przyniosła największy zysk w przeszłości, przynajmniej na giełdzie. Tym samym oznacza: c = bieżący wzrost zysków (wzrost zysków z okresu), a = roczny wzrost zysków (wzrost zysków rocznych), n = nowe produkty, nowe usługi, nowe zarządzanie, nowe maksima cenowe (innowacje we wszystkich dziedzinach), s = podaż i popyt (aktualne warunki na rynku, na którym firma działa jako kupujący i sprzedający), l = lider i laggard (czy firma jest pionierem, laggardem czy wręcz zapóźnionym w swojej branży), i = sponsoring instytucjonalny (czy firma otrzymuje zlecenia od państwa lub czy otrzymuje dotacje w jakiejkolwiek formie) oraz m = rynek (jakie są długoterminowe perspektywy na rynku, na którym działa firma). – Kilka z tych cech jest trudnych do oceny nawet dla doświadczonych inwestorów. Na przykład, długoterminowe perspektywy rynkowe dla produktu (substytutu!) są zwykle trudne do wiarygodnego zbadania.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Acroniem (= kort woord uit de eerste letters van verschillende woorden) als aanduiding voor een beleggingsbeleid dat in het verleden de hoogste winst zou hebben opgeleverd, althans op de aandelenmarkt. Dat betekent: c = huidige winstgroei (toename van de periodewinst), a = jaarlijkse winstgroei (toename van de jaarwinst), n = nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuw management, nieuwe prijshoogten (innovaties op alle gebieden), s = vraag en aanbod (de huidige omstandigheden op de markt waarop de onderneming als koper en verkoper opereert), l = leider en achterblijver (is de onderneming een pionier, een achterblijver of zelfs een achterblijver in haar bedrijfstak), i = institutionele sponsoring (ontvangt de onderneming orders van de overheid of ontvangt zij subsidies in enigerlei vorm) en m = markt (wat zijn de langetermijnvooruitzichten op de markt waarop de onderneming actief is). – Verscheidene van deze kenmerken zijn zelfs voor ervaren beleggers moeilijk te beoordelen. Zo zijn de marktvooruitzichten op lange termijn voor een product (substituut!) gewoonlijk moeilijk betrouwbaar te doorgronden.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

akronimas (= trumpinys iš kelių žodžių pirmųjų raidžių), kuriuo žymima investavimo politika, kuri, kaip teigiama, praeityje atnešė didžiausią pelną, bent jau vertybinių popierių rinkoje. Tai reiškia: c = einamojo pelno augimas (laikotarpio pelno padidėjimas), a = metinio pelno augimas (metinio pelno padidėjimas), n = nauji produktai, naujos paslaugos, nauja vadyba, naujas kainų lygis (naujovės visose srityse), s = pasiūla ir paklausa (dabartinės rinkos, kurioje įmonė veikia kaip pirkėjas ir pardavėjas, sąlygos), l = lyderis ir atsilikėlis (ar įmonė yra savo pramonės šakos pradininkė, atsilikėlė ar net atsilikėlė), i = institucinis rėmimas (ar įmonė gauna užsakymų iš valstybės, ar gauna kokių nors subsidijų) ir m = rinka (kokios ilgalaikės perspektyvos rinkoje, kurioje veikia įmonė). – Keletą šių savybių sunku įvertinti net patyrusiems investuotojams. Pavyzdžiui, paprastai sunku patikimai nustatyti ilgalaikes produkto (pakaitalo!) rinkos perspektyvas.

Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

akronīms (= īss vārds no vairāku vārdu pirmajiem burtiem) kā apzīmējums ieguldījumu politikai, kas, kā tiek uzskatīts, ir nesusi vislielāko peļņu pagātnē, vismaz akciju tirgū. Tas nozīmē: c = kārtējais peļņas pieaugums (perioda peļņas pieaugums), a = gada peļņas pieaugums (gada peļņas pieaugums), n = jauni produkti, jauni pakalpojumi, jauna vadība, jauni cenu kāpumi (inovācijas visās jomās), s = piedāvājums un pieprasījums (pašreizējie apstākļi tirgū, kurā uzņēmums darbojas kā pircējs un pārdevējs), l = līderis un atpalicējs (vai uzņēmums savā nozarē ir pionieris, atpalicējs vai pat atpalicējs), i = institucionālais sponsorējums (vai uzņēmums saņem pasūtījumus no valsts, vai tas saņem subsīdijas jebkādā veidā) un m = tirgus (kādas ir ilgtermiņa perspektīvas tirgū, kurā uzņēmums darbojas). – Vairākas no šīm īpašībām ir grūti novērtēt pat pieredzējušiem investoriem. Piemēram, produkta (aizstājēja!) ilgtermiņa tirgus perspektīvas parasti ir grūti ticami noteikt.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

Akronym (= zkratka z prvních písmen několika slov) jako označení pro investiční politiku, která údajně v minulosti přinesla nejvyšší zisk, alespoň na burze. Tím se rozumí: c = běžný růst zisku (zvýšení zisku za dané období), a = roční růst zisku (zvýšení ročního zisku), n = nové výrobky, nové služby, nový management, nové vysoké ceny (inovace ve všech oblastech), s = nabídka a poptávka (aktuální podmínky na trhu, na kterém podnik působí jako kupující a prodávající), l = leader a laggard (zda je podnik ve svém oboru průkopníkem, opozdilcem nebo dokonce zaostává), i = institucionální sponzoring (zda podnik dostává zakázky od státu nebo zda dostává dotace v nějaké formě) a m = trh (jaké jsou dlouhodobé vyhlídky na trhu, na kterém podnik působí). – Některé z těchto charakteristik je obtížné posoudit i pro zkušené investory. Například dlouhodobé tržní vyhlídky produktu (substitutu!) je obvykle obtížné spolehlivě odhadnout.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Canslim

acronyme (= mot court composé des premières lettres de plusieurs mots) désignant une politique d’investissement qui, du moins sur le marché des actions, est censée avoir rapporté le plus dans le passé. Dans ce contexte, on entend par : c = current earnings growth (augmentation des bénéfices de la période), a = annual earnings growth (augmentation du bénéfice annuel), n = new products, new services, new management, new price highs (nouveautés dans tous les domaines), s = supply and demand (les conditions actuelles du marché sur lequel la société est active en tant qu’acheteur et vendeur), l = leader and laggard (l’entreprise est-elle pionnière, en retard ou même en queue de peloton dans son secteur), i = institutional sponsorship (l’entreprise reçoit-elle des commandes de la part de l’État ou des subventions sous quelque forme que ce soit) et m = market (quelles sont les perspectives à long terme du marché sur lequel l’entreprise est active). – Même les investisseurs expérimentés ont du mal à évaluer plusieurs de ces caractéristiques. Par exemple, les perspectives de marché à long terme pour un produit (substituts !) sont généralement difficiles à déterminer de manière fiable.

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Sidebar