Wenn nicht ausdrücklich anders definiert, der Haushaltsplan einer öffentlichen Stelle. – Einnahmen und Ausgaben werden dabei – für das kommende Kalender- oder Finanzjahr (fiscal year; in Deutschland früher 1. April bis 31. März) veranschlagt und – dem jeweiligen Vertretungs-Gremium (etwa: Bundestag, Landtag, Kirchensynode) zugeleitet, worauf – nach Beratschlagung, Abstimmung und Beschlussfassung die endgültige Festlegung durch Gesetz erfolgt (a plan of financial operation containing an estimate of proposed expenditures for a given period, usually a fiscal year, and the proposed means of financing them). – Siehe Defizit-Falke, Defizitquote, Finanzpolitik, Finanzwissenschaft, Fondswirtschaft, Härtefonds, Haushaltsdefizit, Kamerale, Kreditvotum, Nachtragshaushalt, Nonaffektations-Prinzip, Parafiskus, Politikverzug, Schattenhaushalt, Staat, Staatsschulden, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Tilgungsfonds.

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Om det inte uttryckligen definieras på annat sätt, ett offentligt organs budget. – Inkomster och utgifter beräknas – för det kommande kalender- eller räkenskapsåret (i Tyskland tidigare 1 april-31 mars) och – läggs fram för respektive representativt organ (t.ex. förbundsdag, delstatsparlament, kyrkosynod), varefter – efter överläggningar, omröstningar och beslut – det slutliga fastställandet sker genom lag (en plan för den ekonomiska verksamheten som innehåller en beräkning av de planerade utgifterna för en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår, och de föreslagna finansieringsmetoderna). – Se underskottshök, underskottskvot, finanspolitik, finansvetenskap, fondekonomi, hardship fund, budgetunderskott, kamera, kreditomröstning, tilläggsbudget, principen om icke-tillhörighet, parafiskus, policy default, skuggbudget, regering, statsskuld, stabilitets- och tillväxtpakten, sänkkassa.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *