Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

International Swaps and Derivatives Association, ISDA

An association founded in 1985 with over 600 members worldwide with the aim of establishing and further developing binding regulations for trading in derivatives. The extensive, detailed and constantly updated set of rules forms the basis of the international derivatives business today. Headquartered in New York, see Credit Default Swap, Market Transparency, Credit Event, Securitization.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

International Swaps and Derivatives Association, ISDA

Eine 1985 gegründete Vereinigung mit weltweit über 600 Mitgliedern mit dem Ziel, verbindliche Vorschriften für den Handel mit Derivaten aufzustellen und weiter zu entwickeln. Das umfangreiche, bis ins Einzelne gehende und ständig aktualisierte Regelwerk bildet heute die Grundlage des internationalen Derivategeschäftes. Hauptsitz ist Neuyork. – Siehe Credit Default SwapMarkttransparenz, Kreditereignis, Verbriefung.

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

International Swaps and Derivatives Association, ISDA

1985-ben alapított szövetség, amelynek világszerte több mint 600 tagja van, és amelynek célja a származtatott ügyletek kereskedelmére vonatkozó kötelező érvényű szabályozások létrehozása és továbbfejlesztése. Az átfogó, részletes és folyamatosan frissített szabályrendszer ma a nemzetközi származtatott ügyletek alapját képezi. Lásd Credit Default Swap Market Transparency, Credit Event, Securitisation.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

International Swaps and Derivatives Association, ISDA

En sammanslutning som grundades 1985 och har över 600 medlemmar världen över med målet att upprätta och vidareutveckla bindande regler för handel med derivat. Det omfattande, detaljerade och ständigt uppdaterade regelverket utgör grunden för dagens internationella derivatverksamhet. Se insyn i marknaden för kreditswappar, kredithändelse, värdepapperisering.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

International Swaps and Derivatives Association, ISDA

Združenje, ustanovljeno leta 1985, ki ima več kot 600 članov po vsem svetu, da bi vzpostavilo in nadalje razvijalo zavezujoče predpise za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Celovit, podroben in nenehno posodobljen sklop pravil je danes osnova za mednarodno poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Glej Transparentnost trga zamenjav kreditnega tveganja, kreditni dogodek, listinjenje.

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

International Swaps and Derivatives Association, ISDA

Asociație înființată în 1985, cu peste 600 de membri din întreaga lume, care are ca scop stabilirea și dezvoltarea în continuare a unor reglementări obligatorii pentru tranzacționarea instrumentelor financiare derivate. Setul de norme cuprinzător, detaliat și actualizat în mod constant constituie baza activității internaționale în domeniul instrumentelor financiare derivate din prezent. A se vedea transparența pieței swapurilor de risc de credit, eveniment de credit, securitizare.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

International Swaps and Derivatives Association, ISDA

Stowarzyszenie założone w 1985 r., zrzeszające ponad 600 członków na całym świecie, którego celem jest ustanowienie i dalszy rozwój wiążących regulacji dotyczących obrotu instrumentami pochodnymi. Ten kompleksowy, szczegółowy i stale aktualizowany zestaw zasad stanowi podstawę dzisiejszego międzynarodowego biznesu instrumentów pochodnych. Zob. Credit Default Swap Market Transparency, Credit Event, Securitisation.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

International Swaps and Derivatives Association, ISDA

een in 1985 opgerichte vereniging met meer dan 600 leden over de hele wereld, die tot doel heeft bindende voorschriften voor de handel in derivaten vast te stellen en verder te ontwikkelen. De uitgebreide, gedetailleerde en voortdurend bijgewerkte reeks regels vormt de basis van de huidige internationale derivatenhandel. Zie “Credit Default Swap Market Transparency”, “Credit Event”, “Securitisation”.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

International Swaps and Derivatives Association, ISDA

Asociace založená v roce 1985 s více než 600 členy po celém světě, jejímž cílem je vytvořit a dále rozvíjet závazné předpisy pro obchodování s deriváty. Komplexní, podrobný a neustále aktualizovaný soubor pravidel tvoří základ dnešního mezinárodního obchodu s deriváty. Viz Transparentnost trhu se swapy úvěrového selhání, úvěrová událost, sekuritizace.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

International Swaps and Derivatives Association, ISDA

association fondée en 1985 et comptant plus de 600 membres dans le monde entier, dont l’objectif est d’établir et de développer des règles contraignantes pour le commerce des produits dérivés. Ce vaste ensemble de règles détaillées et constamment mises à jour constitue aujourd’hui la base du commerce international des produits dérivés. Voir Credit Default Swap, Transparence du marché, Événement de crédit, Titrisation.

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Sidebar