Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

IFRS

Official abbreviation for International Financial Reporting Standards. – A distinction must be made between – the set of rules issued by the International Accounting Standards Board (IASB), referred to in the jargon as “full IFRS” on the one hand, and – the rules as declared binding for the EU on the other; these are officially referred to as “IFRS as adopted in the EU” and abbreviated in the jargon as “EU-IFRS”. – Various bodies are involved in the adoption of the “full IFRS” in the EU (also known as the endorsement process), namely – the European Commission; it has the right of initiative; the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), which in turn entrusts an EFRAG Technical Expert Group (TEG) with the preparation of endorsement advice – the Accounting Regulatory Committee (ARC), which meets under the chairmanship of the Commission and represents the EU member states – the EU Council of Ministers and – the European Parliament. – To ensure that the endorsement process is internally consistent, a separate Standard Advice Review Group (SARG) was set up by decision of the Commission in July 2006. It consists of a maximum of seven members, comprising independent experts and high-level representatives of national rulemakers. – See Valuability, Enforcement process, International Financial Reporting Standards, Committee mania, IFRS dialects, Swiss Finish. – See BaFin Annual Report 2007, p. 64 f. (foreign issuers are allowed to present IFRS financial statements in the U.S. without reconciliation to GAAP), BaFin Annual Report 2009, p. 51 (more recent development), and the respective BaFin Annual Report, chapter “International.”

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

IFRS

Offizielle Abkürzung für International Financial Reporting Standards. – Zu unterschieden ist zwischen – den vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen Regelwerk, im Jargon “full IFRS” genannt einerseits und – den Vorschriften, wie sie für die EU für verbindlich erklärt wurden andererseits; diese werden offiziell “IFRS as adopted in the EU” genannt und im Jargon “EU-IFRS” abgekürzt. – Bei der Übernahme der “full IFRS” in die EU (auch Endorsement-Prozess genannt) wirken verschiedene Stellen mit, nämlich – die Europäische Kommission; ihr obliegt das Initiativrecht; sie lässt sich von der Europäischen Beratenden Gruppe für die Vorlage von Abschlüssen (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) hinsichtlich einer Übernahmeempfehlung (endorsement advice) beraten, die ihrerseits eine EFRAGSachverständigengremium (Technical Expert Group, TEG) mit der Ausarbeitung betraut – der unter Vorsitz der Kommission tagende Regelungsauschuss für Rechnungslegung (Accounting Regulatory Committee, ARC) als Vertretung der Mitgliedsstaaten der EU – der Ministerrat der EU und – das Europäische Parlament. – Damit der EndorsementProzess auch in sich widerspruchsfrei verläuft, wurde mit Beschluss der Kommission im Juli 2006 eine eigene Regelempfehlung-Prüfgruppe (Standard Advice Review Group, SARG) eingesetzt. Sie besteht aus höchstens sieben Mitgliedern, und zwar aus unabhängigen Sachverständigen und hochrangigen Vertretern von nationalen Regelerstellern. – Siehe Bewertbarkeit, Enforcement-Prozess, International Financial Reporting Standards, Ausschuss-Wahn, IFRS-Dialekte, Swiss Finish. – Vgl. Jahresbericht 2007 der BaFin, S. 64 f. (ausländische Emittenten dürfen in den USA ohne Überleitung auf GAAP IFRSAbschlüsse vorlegen), Jahresbericht 2009 der BaFin, S. 51 (neuere Entwicklung) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Kapitel “Internationales”.

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

IFRS

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok hivatalos rövidítése. – Különbséget kell tenni egyrészt a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kibocsátott, a szakzsargonban “teljes IFRS”-ként ismert szabályrendszer, másrészt az EU számára kötelezőnek nyilvánított szabályok között; ezeket hivatalosan “az EU-ban elfogadott IFRS-nek” nevezik, és a szakzsargonban “EU-IFRS”-ként rövidítik. – Az EU-ban a “teljes IFRS elfogadásában” (más néven a jóváhagyási folyamatban) különböző szervek vesznek részt, nevezetesen az Európai Bizottság, amely kezdeményezési joggal rendelkezik; az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG), amely viszont egy EFRAG Technikai Szakértői Csoportot (TEG) bíz meg a jóváhagyási javaslat elkészítésével – a Számviteli Szabályozó Bizottság (ARC), amely a Bizottság elnökletével ülésezik és az EU-tagállamokat képviseli – az EU Miniszterek Tanácsa és – az Európai Parlament. – A jóváhagyási folyamat belső konzisztenciájának biztosítása érdekében a Bizottság 2006. júliusi határozatával külön Standard Advice Review Group (SARG) jött létre. A bizottság legfeljebb hét tagból áll, akik független szakértők és a nemzeti jogalkotók magas rangú képviselői. – Lásd Értékelhetőség, Végrehajtási folyamat, Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, Bizottsági mánia, IFRS-dialektusok, Svájci finn. – Vö. BaFin 2007. évi éves jelentés, 64. o. f. (a külföldi kibocsátók az Egyesült Államokban a GAAP-okkal való egyeztetés nélkül is bemutathatják az IFRS pénzügyi kimutatásokat), BaFin 2009. évi éves jelentés, 51. o. (újabb fejlemény), valamint a vonatkozó BaFin éves jelentés “Nemzetközi” fejezete.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

IFRS

Officiell förkortning för International Financial Reporting Standards. – Man måste skilja mellan å ena sidan – den uppsättning regler som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB), som i jargongen kallas “fullständiga IFRS”, och å andra sidan – de regler som förklarats vara bindande för EU, som officiellt kallas “IFRS som antagits i EU” och i jargongen förkortas “EU-IFRS”. – Olika organ är involverade i antagandet av “fullständiga IFRS” i EU (även kallat godkännandeprocessen), nämligen – Europeiska kommissionen, som har initiativrätt; Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (EFRAG), som i sin tur anförtror en teknisk expertgrupp från EFRAG (TEG) att utarbeta ett godkännande råd. – Den föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor (ARC), som sammanträder under kommissionens ordförandeskap och företräder EU:s medlemsstater. – För att säkerställa att godkännandeprocessen är internt konsekvent inrättades en separat granskningsgrupp för standardråd (Standard Advice Review Group, SARG) genom ett beslut av kommissionen i juli 2006. Den består av högst sju ledamöter, nämligen oberoende experter och höga företrädare för nationella lagstiftare. – Se Värdering, Verkställighetsprocess, International Financial Reporting Standards, Kommittémani, IFRS-dialekter, Swiss Finish. – Se BaFin årsrapport 2007, s. 64 f. (utländska emittenter får presentera IFRS-rapporter i USA utan avstämning mot GAAP), BaFin årsrapport 2009, s. 51 (nyare utveckling) samt BaFin årsrapport, kapitel “International”.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

IFRS

oficiálna skratka pre Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva. – Je potrebné rozlišovať medzi – súborom pravidiel vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), v žargóne známych ako “úplné IFRS”, na jednej strane a – pravidlami vyhlásenými za záväzné pre EÚ na strane druhej; tie sa oficiálne nazývajú “IFRS prijaté v EÚ” a v žargóne sa skrátene označujú ako “EU-IFRS”. – Na prijímaní “úplných IFRS” v EÚ (nazývanom aj proces schvaľovania) sa podieľajú rôzne orgány, konkrétne Európska komisia, ktorá má právo iniciatívy; Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG), ktorá zasa poveruje technickú skupinu expertov EFRAG (TEG) prípravou odporúčaní na schválenie – Regulačný výbor pre účtovníctvo (ARC), ktorý zasadá pod vedením Komisie a zastupuje členské štáty EÚ – Rada ministrov EÚ a – Európsky parlament. – S cieľom zabezpečiť vnútornú konzistentnosť procesu schvaľovania bola v júli 2006 rozhodnutím Komisie zriadená samostatná skupina pre preskúmanie štandardných odporúčaní (Standard Advice Review Group – SARG). Skladá sa z maximálne siedmich členov, a to z nezávislých odborníkov a vysokopostavených zástupcov národných zákonodarcov. – Pozri Oceňovanie, Proces vymáhania, Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, Výbor mánia, IFRS dialekty, Švajčiarske financie. – Porovnaj Výročnú správu BaFin za rok 2007, s. 64 f. (zahraniční emitenti môžu v USA prezentovať účtovnú závierku podľa IFRS bez zosúladenia s GAAP), Výročnú správu BaFin za rok 2009, s. 51 (novší vývoj), ako aj príslušnú Výročnú správu BaFin, kapitolu “Medzinárodné”.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

IFRS

Abrevierea oficială pentru Standardele internaționale de raportare financiară. – Trebuie făcută o distincție între, pe de o parte, setul de norme emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB), cunoscut în jargon ca “full IFRS” și, pe de altă parte, normele declarate obligatorii pentru UE; acestea sunt denumite oficial “IFRS adoptate în UE” și sunt prescurtate în jargon ca “EU-IFRS”. – Diverse organisme sunt implicate în adoptarea “full IFRS” în UE (numit și procesul de adoptare), și anume Comisia Europeană, care are dreptul de inițiativă; Grupul consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG), care, la rândul său, încredințează unui grup de experți tehnici (TEG) al EFRAG pregătirea unui aviz de aprobare – Comitetul de reglementare contabilă (ARC), care se întrunește sub președinția Comisiei și reprezintă statele membre ale UE – Consiliul de Miniștri al UE și – Parlamentul European. – Pentru a asigura coerența internă a procesului de avizare, în iulie 2006 a fost înființat, prin decizia Comisiei, un grup separat de revizuire a avizelor standard (SARG). Acesta este format din maximum șapte membri, și anume experți independenți și reprezentanți de rang înalt ai autorităților naționale de reglementare. – A se vedea Valoare, Procesul de aplicare, Standardele internaționale de raportare financiară, Mania comitetului, dialectele IFRS, Finlanda elvețiană. – A se vedea Raportul anual BaFin 2007, p. 64 f. (emitenții străini pot prezenta situațiile financiare IFRS în SUA fără reconciliere cu GAAP), Raportul anual BaFin 2009, p. 51 (evoluție mai recentă), precum și raportul anual BaFin respectiv, capitolul “Internațional”.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

IFRS

officiële afkorting van International Financial Reporting Standards. – Er moet onderscheid worden gemaakt tussen – de door de International Accounting Standards Board (IASB) uitgevaardigde regels, in het jargon bekend als “full IFRS” enerzijds, en – de voor de EU bindend verklaarde regels anderzijds; deze worden officieel “IFRS zoals goedgekeurd in de EU” genoemd en worden in het jargon afgekort als “EU-IFRS”. – Bij de goedkeuring van de “full IFRS” in de EU (ook wel het goedkeuringsproces genoemd) zijn verschillende instanties betrokken, namelijk – de Europese Commissie; zij heeft het initiatiefrecht; de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), die op haar beurt een groep van technische deskundigen (Technical Expert Group – TEG) van EFRAG belast met de opstelling van een goedkeuringsadvies – het Regelgevend Comité voor financiële verslaglegging (Accounting Regulatory Committee – ARC), dat bijeenkomt onder voorzitterschap van de Commissie en de lidstaten van de EU vertegenwoordigt – de Raad van Ministers van de EU en – het Europees Parlement. – Om ervoor te zorgen dat het goedkeuringsproces intern consistent is, is in juli 2006 bij besluit van de Commissie een afzonderlijke werkgroep voor de beoordeling van standaardadvies (SARG) opgericht. Het bestaat uit ten hoogste zeven leden, namelijk onafhankelijke deskundigen en hooggeplaatste vertegenwoordigers van de nationale wetgevers. – Zie Waardebepaling, Handhavingsproces, Internationale standaarden voor financiële verslaglegging, Comitémanie, IFRS-dialecten, Swiss Finish. – Zie BaFin-jaarverslag 2007, blz. 64 e.v. (buitenlandse uitgevende instellingen mogen in de VS IFRS-jaarrekeningen presenteren zonder afstemming op de GAAP), BaFin-jaarverslag 2009, blz. 51 (recentere ontwikkeling), alsook het respectieve BaFin-jaarverslag, hoofdstuk “Internationaal”.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

IFRS

Oficiální zkratka pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. – Je třeba rozlišovat mezi – souborem pravidel vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), v žargonu známých jako “plné IFRS”, na jedné straně a – pravidly, která jsou prohlášena za závazná pro EU, na straně druhé; ta se oficiálně nazývají “IFRS přijaté v EU” a v žargonu se zkráceně označují jako “EU-IFRS”. – Na přijetí “plných IFRS” v EU (tzv. schvalovací proces) se podílejí různé orgány, konkrétně Evropská komise, která má právo iniciativy; Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG), která následně pověřuje technickou skupinu expertů EFRAG (TEG) přípravou doporučení pro schvalování – Výbor pro regulaci účetnictví (ARC), který zasedá pod vedením Komise a zastupuje členské státy EU – Rada ministrů EU a – Evropský parlament. – Aby se zajistila vnitřní konzistentnost procesu schvalování, byla v červenci 2006 rozhodnutím Komise zřízena samostatná skupina pro přezkum standardních doporučení (Standard Advice Review Group – SARG). Skládá se maximálně ze sedmi členů, a to z nezávislých odborníků a vysoce postavených zástupců vnitrostátních zákonodárců. – Viz Valuability, Enforcement process, International Financial Reporting Standards, Committee mania, IFRS dialects, Swiss Finish. – Srov. výroční zprávu BaFin za rok 2007, s. 64 f. (zahraniční emitenti mohou v USA předkládat účetní závěrky podle IFRS bez odsouhlasení s GAAP), výroční zprávu BaFin za rok 2009, s. 51 (novější vývoj), jakož i příslušnou výroční zprávu BaFin, kapitolu “Mezinárodní”.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

IFRS

Abréviation officielle de International Financial Reporting Standards. – Il convient de faire la distinction entre les règles publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), appelées dans le jargon “full IFRS”, d’une part, et les règles telles qu’elles ont été déclarées obligatoires pour l’UE, d’autre part ; celles-ci sont officiellement appelées “IFRS as adopted in the EU” et abrégées dans le jargon “EU-IFRS”. – Différentes instances participent à l’adoption des “full IFRS” dans l’UE (également appelée processus d’endorsement), à savoir la Commission européenne ; c’est à elle que revient le droit d’initiative ; elle se fait conseiller par le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) en vue d’une recommandation d’adoption (endorsement advice), qui confie à son tour l’élaboration à un groupe d’experts techniques de l’EFRAG (TEG) le Comité de réglementation comptable (ARC), qui se réunit sous la présidence de la Commission et représente les États membres de l’UE le Conseil des ministres de l’UE et le Parlement européen. – Afin de garantir la cohérence du processus d’approbation, la Commission a décidé en juillet 2006 de créer un groupe d’examen des recommandations (SARG). Il se compose de sept membres au maximum, à savoir des experts indépendants et des représentants de haut niveau des producteurs nationaux de règles. – Voir évaluabilité, processus d’enforcement, normes internationales d’information financière, frénésie des comités, dialectes IFRS, Swiss Finish. – Voir le rapport annuel 2007 de la BaFin, p. 64 s. (les émetteurs étrangers peuvent présenter des comptes IFRS aux États-Unis sans transition vers les GAAP), le rapport annuel 2009 de la BaFin, p. 51 (évolution récente) ainsi que le rapport annuel respectif de la BaFin, chapitre “International”.

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Sidebar