Všeobecne starý výraz pre platbu peňazí – raz za to, aby bol niekto ochotný uzavrieť zmluvu alebo aby ho udržal v zmluve (Haftgeld), – priebežne za to, aby bol verný zmluve (observant: pozorný pri dodržiavaní všetkých podmienok zmluvy); tiež Draufgeld. – Najmä peniaze, ktoré v určitých obdobiach platia mestá – ako napr: Elberfeld – vyplácané lekárom s cieľom zabezpečiť im príjem, ktorý by ich motivoval zostať v meste. – V prípade fúzií a prevzatí sú to platby osobám s rozhodovacou právomocou – na strane ponúkajúceho s cieľom vyvolať ich súhlas s prevzatím alebo – na strane prevzatej spoločnosti s cieľom odmeniť ich za služby poskytnuté pri uskutočnení fúzie (bonus za uznanie). – Spropitné, najmä ako dodatočná platba v reštauráciách (Bedienungsgeld, Bedienungszuschlag; poplatok za obsluhu; populárna etymológia pre “tip” uvádza, že ide o skratku, ktorá znamená zabezpečenie rýchlosti). – Bribe money (peniaze na úplatky), v starších dokumentoch nazývané aj Liebnisgeld; Liebnis = tu: Dar osobe s cieľom získať od nej láskavosť. – Pozri lákacie peniaze, bonus za uznanie, peniaze na účet, odmeny, façon, peniaze na ruku, náhrada, peniaze na prosbu, taxe, transakčný bonus, Umgeld, Vokationsgeld, Zuschuss.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Obecně starý výraz pro platbu peněz – jednou za to, že někdo bude ochoten uzavřít smlouvu nebo že ho udrží ve smlouvě (Haftgeld), – trvale za to, že bude věrný smlouvě (observant: pečlivý v dodržování všech podmínek smlouvy); také se nazývá Draufgeld. – Zejména peníze, které v určitých obdobích platí města – např: Elberfeld – vyplácen lékařům, aby jim zajistil příjem, který by je motivoval zůstat ve městě. – V případě fúzí a převzetí jsou to platby osobám s rozhodovací pravomocí – na straně nabízejícího za účelem přimět je k souhlasu s převzetím nebo – na straně převzaté společnosti za účelem odměny za služby poskytnuté při uskutečnění fúze (bonus za uznání). – Spropitné, zejména jako příplatek v restauracích (Bedienungsgeld, Bedienungszuschlag; poplatek za obsluhu; populární etymologie slova “tip” uvádí, že se jedná o zkratku, která znamená zajištění rychlosti). – Peníze na úplatky (bribe money), ve starších dokumentech též Liebnisgeld; Liebnis = zde: Dar osobě za účelem získání laskavosti od této osoby. – Viz lákavé peníze, bonus za uznání, peníze na účet, odměny, façon, peníze na ruku, náhrada, peníze na prosbu, taxe, transakční bonus, umgeld, peníze na povolání, dotace.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ancienne désignation générale d’un paiement en argent unique, pour rendre quelqu’un disposé à contracter ou pour le maintenir dans le contrat (prime d’adhérence), courant, pour le maintenir fidèle au contrat (observant : prudent dans l’observation de tous les termes du contrat) ; également appelé “prime”. – En particulier, les honoraires versés à certaines périodes par les villes – comme par ex : Elberfeld – une somme versée aux médecins pour leur assurer un revenu qui les incite à rester dans la ville. – Les paiements effectués aux décideurs lors de fusions et d’acquisitions par l’offrant pour obtenir leur consentement à l’acquisition ou par la société acquise pour les récompenser des services rendus lors de la réalisation de la fusion (prime de reconnaissance). – Pourboire, en particulier comme supplément dans les restaurants (service charge ; a popular etymology for “tip” states it is an acronym that stands for to insure promptness). – Pot-de-vin (bribe money), également appelé “Liebnisgeld” dans des documents plus anciens ; Liebnis = ici : don à une personne pour obtenir d’elle une faveur. – Voir prime de recrutement, prime de reconnaissance, prime, prime d’encouragement, émoluments, facon, prix de la main, ristourne, prime de supplication, taxe, prime de transaction, prime d’entourage, prime de vocation, subvention.

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/