Deutscher Aktienindex, enthaltend um die dreissig Blue Chips, die jedoch gesamthaft ungefähr siebzig Prozent der deutschen Börsenkapitalisierung widerspiegeln. Der Index wurde am 1. Juli 1988 eingeführt und hat sich sehr rasch zu dem deutschen BörsenBarometer schlechthin entwickelt. Damit die Titel möglichst genau die deutsche Wirtschaft widerspiegeln, so werden die in den Index einbezogenen Aktien regelmässig auf ihre Berechtigung und Gewichtung im Index überprüft. Derzeit gilt die sog. 35/35-Regel. Danach kann eine Aktie nur dann in den Dax aufgenommen werden, wenn sie sowohl hinsichtlich des Börsenumsatzes als auch des Free Float mindestens Platz 35 belegt. – Siehe Tubos, Wertpapiere, qualifizierte. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2005, S. 66, S. 70 ff. (Volatilität des Dax; indessen veröffentlicht die Deutsche Bundesbank im Statistischen Teil des jeweiligen Monatsberichts zwar laufend viele Indices, nicht aber den Dax), Monatsbericht der EZB vom November 2007, S. 67 ff. (Strukturelle Veränderungen am Aktienmarkt und Konsolidierung der Börsen; ausführliche Darstellung).

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

німецький фондовий індекс , що містить близько тридцяти блакитних фішок, але відбиває загалом близько сімдесяти відсотків капіталізації німецького фондового ринку. Індекс запроваджено 1 липня 1988 року і дуже швидко перетворився на барометр німецького фондового ринку par excellence. Для того, щоб акції якомога точніше відображали стан економіки Німеччини, акції, включені до індексу, регулярно перевіряються на відповідність вимогам та вазі в індексі. Нині діє зване правило 35/35. Відповідно до цього правила, акція може бути включена до Dax тільки в тому випадку, якщо вона займає не менше 35-го місця як за біржовим обігом, так і за обсягом акцій у вільному обігу. – Див Tubos, Securities, qualified. – Порівн. Щомісячний звіт Дойче Бундесбанку за вересень 2005 року, с. 66, с. 70 і далі (волатильність Dax; проте Дойче Бундесбанк постійно публікує багато індексів у статистичному розділі відповідного щомісячного звіту, але не Dax), Щомісячний звіт ЄЦБ за листопад 2007 року, с. 67 і далі (структурні зміни на фондовому ринку та консолідація фондових бірж; докладний виклад).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

német részvényindex, amely körülbelül harminc blue chipet tartalmaz, de összesen a német tőzsdei kapitalizáció mintegy hetven százalékát tükrözi. Az indexet 1988. július 1-jén vezették be, és nagyon gyorsan a német részvénypiac par excellence barométerévé vált. Annak érdekében, hogy a részvények a lehető legpontosabban tükrözzék a német gazdaságot, az indexben szereplő részvényeket rendszeresen ellenőrzik az indexbe való bekerülésük és az indexben való súlyozásuk szempontjából. Jelenleg az úgynevezett 35/35-ös szabály érvényes. E szabály szerint egy részvény csak akkor kerülhet be a Daxba, ha mind a tőzsdei forgalom, mind a szabad forgalom tekintetében legalább a 35. helyen áll. – Lásd Tubos, Értékpapírok, minősített. – Vö. a Deutsche Bundesbank 2005. szeptemberi havi jelentése, 66. o., 70. o. ff. (a Dax volatilitása; a Deutsche Bundesbank azonban számos indexet folyamatosan közzétesz a vonatkozó havi jelentés statisztikai részében, a Daxot azonban nem), az EKB 2007. novemberi havi jelentése, 67. o. ff. (strukturális változások a tőzsdén és a tőzsdék konszolidációja; részletes bemutatás).

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tyskt aktieindex, som innehåller ett trettiotal blue chips, men som sammanlagt motsvarar cirka sjuttio procent av den tyska aktiemarknadens kapital. Indexet infördes den 1 juli 1988 och utvecklades mycket snabbt till den tyska börsbarometern par excellence. För att se till att aktierna speglar den tyska ekonomin så exakt som möjligt kontrolleras regelbundet om aktierna i indexet är berättigade och om de har rätt vikt i indexet. För närvarande gäller den så kallade 35/35-regeln. Enligt denna regel kan en aktie bara tas med i Dax om den ligger på minst 35:e plats både när det gäller börsens omsättning och free float. – Se Tubos, värdepapper, kvalificerat. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från september 2005, s. 66, s. 70 ff. (Dax volatilitet; Deutsche Bundesbank publicerar dock löpande många index i den statistiska delen av respektive månadsrapport, men inte Dax), ECB:s månadsrapport från november 2007, s. 67 ff. (strukturella förändringar på aktiemarknaden och konsolidering av börserna; detaljerad presentation).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nemecký akciový index, ktorý obsahuje približne tridsať blue chips, ale odráža celkovo približne sedemdesiat percent kapitalizácie nemeckého akciového trhu. Index bol zavedený 1. júla 1988 a veľmi rýchlo sa stal barometrom nemeckého akciového trhu par excellence. Aby sa zabezpečilo, že akcie odrážajú nemeckú ekonomiku čo najpresnejšie, pravidelne sa kontroluje, či sú akcie zaradené do indexu oprávnené a či majú v indexe váhu. V súčasnosti sa uplatňuje tzv. pravidlo 35/35. Podľa tohto pravidla môže byť akcia zaradená do indexu Dax len vtedy, ak sa nachádza aspoň na 35. mieste z hľadiska obratu na burze a voľne obchodovateľných akcií. – Pozri Tubos, Cenné papiere, kvalifikované. – Porovnaj Mesačnú správu Deutsche Bundesbank zo septembra 2005, s. 66, s. 70 a nasl. (volatilita indexu Dax; Deutsche Bundesbank však v štatistickej časti príslušnej mesačnej správy priebežne zverejňuje mnohé indexy, nie však Dax), Mesačnú správu ECB z novembra 2007, s. 67 a nasl. (štrukturálne zmeny na akciovom trhu a konsolidácia búrz; podrobná prezentácia).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nemški delniški indeks, ki vsebuje približno trideset blue chipov, vendar odraža skupaj približno sedemdeset odstotkov nemške borzne kapitalizacije. Indeks je bil uveden 1. julija 1988 in se je zelo hitro razvil v nemški borzni barometer par excellence. Da bi zagotovili, da delnice čim natančneje odražajo nemško gospodarstvo, se redno preverja, ali so delnice, vključene v indeks, primerne za uvrstitev in ponderiranje v indeksu. Trenutno velja tako imenovano pravilo 35/35. V skladu s tem pravilom je delnica lahko vključena v indeks Dax le, če je vsaj na 35. mestu tako po prometu na borzi kot po prostem obtoku. – Glej Tubos, Vrednostni papirji, kvalificirano. – Prim. mesečno poročilo Deutsche Bundesbank iz septembra 2005, str. 66, str. 70 in naslednje (volatilnost indeksa Dax; vendar Deutsche Bundesbank v statističnem delu ustreznega mesečnega poročila stalno objavlja številne indekse, ne pa tudi indeksa Dax), mesečno poročilo ECB iz novembra 2007, str. 67 in naslednje (strukturne spremembe na borzi in konsolidacija borz; podrobna predstavitev).

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

немецкий фондовый индекс, содержащий около тридцати голубых фишек, но отражающий в общей сложности около семидесяти процентов капитализации немецкого фондового рынка. Индекс был введен 1 июля 1988 года и очень быстро превратился в барометр немецкого фондового рынка par excellence. Для того чтобы акции как можно точнее отражали состояние экономики Германии, акции, включенные в индекс, регулярно проверяются на соответствие требованиям и весу в индексе. В настоящее время действует так называемое правило 35/35. Согласно этому правилу, акция может быть включена в Dax только в том случае, если она занимает не менее 35-го места как по биржевому обороту, так и по объему акций в свободном обращении. – См. Tubos, Securities, qualified. – Ср. Ежемесячный отчет Дойче Бундесбанка за сентябрь 2005 года, с. 66, с. 70 и далее (волатильность Dax; однако Дойче Бундесбанк постоянно публикует многие индексы в статистическом разделе соответствующего ежемесячного отчета, но не Dax), Ежемесячный отчет ЕЦБ за ноябрь 2007 года, с. 67 и далее (структурные изменения на фондовом рынке и консолидация фондовых бирж; подробное изложение).

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

indice bursier german, care conține aproximativ treizeci de titluri de valoare, dar care reflectă în total aproximativ șaptezeci la sută din capitalizarea pieței bursiere germane. Indicele a fost introdus la 1 iulie 1988 și s-a transformat foarte repede în barometrul pieței bursiere germane prin excelență. Pentru a se asigura că acțiunile reflectă economia germană cât mai exact posibil, acțiunile incluse în indice sunt verificate în mod regulat în ceea ce privește eligibilitatea și ponderea lor în indice. În prezent, se aplică așa-numita regulă 35/35. Conform acestei reguli, o acțiune poate fi inclusă în Dax doar dacă ocupă cel puțin locul 35 atât în ceea ce privește cifra de afaceri la bursă, cât și în ceea ce privește free float-ul. – A se vedea Tubos, Titluri de valoare, calificat. – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din septembrie 2005, p. 66, p. 70 și următoarele (volatilitatea Dax; cu toate acestea, Deutsche Bundesbank publică în permanență mai mulți indici în secțiunea statistică a raportului lunar respectiv, dar nu și Dax), Raportul lunar al BCE din noiembrie 2007, p. 67 și următoarele (schimbări structurale pe piața bursieră și consolidarea burselor; prezentare detaliată).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

niemiecki indeks akcji, zawierający około trzydziestu blue chipów, ale odzwierciedlający łącznie około siedemdziesiąt procent kapitalizacji niemieckiego rynku akcji. Indeks został wprowadzony 1 lipca 1988 roku i bardzo szybko stał się barometrem niemieckiej giełdy par excellence. Aby zapewnić, że akcje odzwierciedlają niemiecką gospodarkę tak dokładnie, jak to możliwe, akcje zawarte w indeksie są regularnie sprawdzane pod kątem ich kwalifikowalności i wagi w indeksie. Obecnie obowiązuje tzw. zasada 35/35. Zgodnie z tą zasadą dana akcja może być włączona do Daxa tylko wtedy, gdy zajmuje co najmniej 35 miejsce zarówno pod względem obrotów giełdowych, jak i free float. – Zob. Tubos, Papiery wartościowe, kwalifikowane. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2005 r., s. 66, s. 70 i nast. (zmienność Dax; Deutsche Bundesbank publikuje jednak na bieżąco wiele indeksów w części statystycznej danego raportu miesięcznego, ale nie Dax), Raport miesięczny EBC z listopada 2007 r., s. 67 i nast. (zmiany strukturalne na rynku akcji i konsolidacja giełd; szczegółowa prezentacja).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Duitse aandelenindex die een dertigtal blue chips bevat, maar in totaal ongeveer zeventig procent van de Duitse beurskapitalisatie vertegenwoordigt. De index werd op 1 juli 1988 ingevoerd en ontwikkelde zich zeer snel tot de Duitse beursbarometer bij uitstek. Om ervoor te zorgen dat de aandelen de Duitse economie zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelen, wordt regelmatig gecontroleerd of de aandelen die in de index zijn opgenomen, in aanmerking komen voor de index en er een gewicht aan toekennen. Momenteel is de zogenaamde 35/35-regel van toepassing. Volgens deze regel kan een aandeel alleen in de Dax worden opgenomen als het zowel qua beursomzet als qua free float op zijn minst de 35e plaats inneemt. – Zie Tubos, Effecten, gekwalificeerd. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2005, blz. 66, blz. 70 e.v. (volatiliteit van de Dax; de Deutsche Bundesbank publiceert echter veel indices doorlopend in het statistische gedeelte van het respectieve maandverslag, maar niet de Dax), Maandverslag van de ECB van november 2007, blz. 67 e.v. (structurele veranderingen op de aandelenmarkt en consolidatie van de beurzen; gedetailleerde presentatie).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vokietijos akcijų indeksas, kurį sudaro apie trisdešimt “mėlynųjų žetonų”, tačiau iš viso atspindi apie septyniasdešimt procentų Vokietijos akcijų rinkos kapitalizacijos. Indeksas buvo įvestas 1988 m. liepos 1 d. ir labai greitai tapo Vokietijos akcijų rinkos barometru par excellence. Siekiant užtikrinti, kad akcijos kuo tiksliau atspindėtų Vokietijos ekonomiką, reguliariai tikrinama, ar į indeksą įtrauktos akcijos yra tinkamos ir ar jos turi svorį indekse. Šiuo metu taikoma vadinamoji 35/35 taisyklė. Pagal šią taisyklę akcija gali būti įtraukta į “Dax” indeksą tik tuo atveju, jei pagal biržos apyvartą ir laisvą akcijų apyvartą užima bent 35 vietą. – Žr. “Tubos”, “Vertybiniai popieriai”, kvalifikuota. – Plg. 2005 m. rugsėjo mėn. mėnesio Deutsche Bundesbank mėnesio ataskaitą, p. 66, p. 70 ir toliau (Dax kintamumas; tačiau Deutsche Bundesbank nuolat skelbia daug indeksų atitinkamos mėnesio ataskaitos statistikos dalyje, bet ne Dax), 2007 m. lapkričio mėn. mėnesio ECB mėnesio ataskaitą, p. 67 ir toliau (struktūriniai vertybinių popierių rinkos pokyčiai ir vertybinių popierių biržų konsolidacija; išsamus pristatymas).

Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vācijas akciju indekss, kas ietver aptuveni trīsdesmit “blue chips”, bet kopumā atspoguļo aptuveni septiņdesmit procentus Vācijas akciju tirgus kapitalizācijas. Indekss tika ieviests 1988. gada 1. jūlijā un ļoti ātri kļuva par Vācijas akciju tirgus barometru par excellence. Lai nodrošinātu, ka akcijas pēc iespējas precīzāk atspoguļo Vācijas ekonomiku, indeksā iekļauto akciju atbilstība un svērums indeksā tiek regulāri pārbaudīts. Pašlaik tiek piemērots tā sauktais 35/35 noteikums. Saskaņā ar šo noteikumu akciju var iekļaut Dax indeksā tikai tad, ja tā ierindojas vismaz 35. vietā gan pēc biržas apgrozījuma, gan pēc brīvā apgrozījuma. – Skatīt Tubos, vērtspapīri, kvalificēti. – Sk. 2005. gada septembra Deutsche Bundesbank mēneša pārskatu, 66. lpp., 70. lpp. un turpmāk (Dax svārstīgums; tomēr Deutsche Bundesbank attiecīgā mēneša pārskata statistikas sadaļā pastāvīgi publicē daudzus indeksus, bet ne Dax), 2007. gada novembra ECB mēneša pārskatu, 67. lpp. un turpmāk (strukturālās pārmaiņas akciju tirgū un biržu konsolidācija; detalizēts izklāsts).

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

německý akciový index, který obsahuje přibližně třicet blue chips, ale odráží celkem asi sedmdesát procent kapitalizace německého akciového trhu. Index byl zaveden 1. července 1988 a velmi rychle se stal německým burzovním barometrem par excellence. Aby bylo zajištěno, že akcie odrážejí německou ekonomiku co nejpřesněji, jsou akcie zařazené do indexu pravidelně kontrolovány z hlediska jejich způsobilosti a váhy v indexu. V současné době platí tzv. pravidlo 35/35. Podle tohoto pravidla může být akcie zařazena do indexu Dax pouze v případě, že je alespoň na 35. místě z hlediska burzovního obratu i volně obchodovaných akcií. – Viz Tubos, Cenné papíry, kvalifikované. – Srov. měsíční zprávu Deutsche Bundesbank ze září 2005, s. 66, s. 70 a dále (volatilita indexu Dax; Deutsche Bundesbank však ve statistické části příslušné měsíční zprávy průběžně zveřejňuje řadu indexů, nikoli však Dax), měsíční zprávu ECB z listopadu 2007, s. 67 a dále (strukturální změny na akciovém trhu a konsolidace burz; podrobná prezentace).

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

indice boursier allemand, contenant une trentaine de blue chips, mais représentant au total environ soixante-dix pour cent de la capitalisation boursière allemande. L’indice a été introduit le 1er juillet 1988 et est rapidement devenu le baromètre boursier allemand par excellence. Afin que les titres reflètent le plus fidèlement possible l’économie allemande, les actions incluses dans l’indice sont régulièrement contrôlées quant à leur légitimité et leur pondération dans l’indice. Actuellement, la règle dite 35/35 s’applique. Selon cette règle, une action ne peut être intégrée dans le Dax que si elle occupe au moins la 35e place, tant en termes de chiffre d’affaires boursier que de flottant. – Voir Tubos, Wertpapiere, qualifié. – Voir le bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2005, p. 66, p. 70 et suivantes (volatilité du Dax ; toutefois, la Deutsche Bundesbank publie en permanence de nombreux indices dans la partie statistique de chaque bulletin mensuel, mais pas le Dax), le bulletin mensuel de la BCE de novembre 2007, p. 67 et suivantes (changements structurels sur le marché des actions et consolidation des bourses ; présentation détaillée).

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/