Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

CAMELS

Acronym (= short form of the first letters of several words) for capital, asset quality, management soundness, earnings and profitability, liquidity and sensitivity to market risk. Abbreviation frequently used in connection with the Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act) of 2000. – Ratings from 1 to 5 are set by U.S. regulators. Well-managed bank holding companies must demonstrate ratings of Class 1 or 2 for their CAMELS on the consolidated balance sheet. – See also Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalized, Sarbanes-Oxley Act.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

Akronym (= Kurzwort aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter) für capital (Eigenkapitalausstattung), asset quality (Aktiva-Qualität), management soundness (Qualität des Managements), earnings and profitability (Ertragslage), liquidity (Liquidität) und sensitivity to markte risk (Marktrisiko). In Zusammenhang mit dem Gramm-Leach-BlileyGesetz (GLB Act) aus dem Jahre 2000 häufig gebrachte Abkürzung. – Von den Aufsichtsbehörden der USA werden Ratings von 1 bis 5 festgelegt. Gutgeführte Bankholdings müssen Ratings der Klasse 1 oder 2 für ihre CAMELS in der Konzernbilanz nachweisen. – Siehe auch Community Reinvestment Act, Gutgeführt, Gutkapitalisiert, Sarbanes-Oxley Act.

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

Абревіатура (= коротка форма перших літер кількох слів) для позначення капіталу , якості активів, надійності управління, прибутку та рентабельності, ліквідності та чутливості до ринкового ризику . Абревіатура, що часто використовується у зв’язку із законом Грамма-Ліча-Блайлі (GLB Act) від 2000 року. – рейтинги від 1 до 5 встановлюються наглядовими органами США. Банківські холдингові компанії, що добре керуються , повинні демонструвати рейтинги класу 1 або 2 для своїх CAMELS у консолідованому балансі. – Див. також Закон про реінвестування в громади, Добре керована, добре капіталізована, Закон Сарбейнс-Окслі.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

rövidítés (= több szó kezdőbetűinek rövidített formája) a tőke, az eszközök minősége, a vezetés megbízhatósága, a nyereség és jövedelmezőség, a likviditás és a piaci kockázat iránti érzékenység kifejezésére. A 2000. évi Gramm-Leach-Bliley törvény (GLB-törvény) kapcsán gyakran használt rövidítés. – Az 1-5-ig terjedő besorolásokat az amerikai felügyeleti hatóságok határozzák meg. A jól vezetett bankholding társaságoknak a konszolidált mérlegben a CAMELS 1. vagy 2. osztályú minősítést kell felmutatniuk. – Lásd még Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalised, Sarbanes-Oxley Act.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

Akronym (= förkortning av de första bokstäverna i flera ord) för kapital, tillgångskvalitet, sund förvaltning, resultat och lönsamhet, likviditet och känslighet för marknadsrisker. Förkortning som ofta används i samband med Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act) från 2000. – Betyg från 1 till 5 fastställs av de amerikanska tillsynsmyndigheterna. Välskötta bankholdingbolag måste uppvisa klass 1 eller 2 för sina CAMELS-institut i den konsoliderade balansräkningen. – Se även Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalised, Sarbanes-Oxley Act.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

Akronym (= skratka prvých písmen niekoľkých slov) pre kapitál, kvalitu aktív, spoľahlivosť riadenia, zisk a ziskovosť, likviditu a citlivosť na trhové riziko. Skratka často používaná v súvislosti so zákonom Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act) z roku 2000. – Ratingy od 1 do 5 určujú americké orgány dohľadu. Dobre riadené bankové holdingové spoločnosti musia v konsolidovanej súvahe preukázať ratingy triedy 1 alebo 2 pre svoje CAMELS. – Pozri tiež Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalised, Sarbanes-Oxley Act.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

Akronim (= kratica prvih črk več besed) za kapital, kakovost sredstev, zanesljivost upravljanja, dobiček in donosnost, likvidnost in občutljivost na tržno tveganje. Okrajšava, ki se pogosto uporablja v povezavi z zakonom Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act) iz leta 2000. – Ocene od 1 do 5 določajo nadzorni organi ZDA. Dobro upravljani bančni holdingi morajo v konsolidirani bilanci stanja izkazati ocene razreda 1 ali 2 za svoje CAMELS. – Glej tudi Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalised, Sarbanes-Oxley Act.

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

Аббревиатура (= краткая форма первых букв нескольких слов) для обозначения капитала, качества активов, надежности управления, прибыли и рентабельности, ликвидности и чувствительности к рыночному риску. Аббревиатура, часто используемая в связи с законом Грамма-Лича-Блайли (GLB Act) от 2000 года. – Рейтинги от 1 до 5 устанавливаются надзорными органами США. Хорошо управляемые банковские холдинговые компании должны демонстрировать рейтинги класса 1 или 2 для своих CAMELS в консолидированном балансе. – См. также Закон о реинвестировании в общины, Хорошо управляемая, хорошо капитализированная, Закон Сарбейнса-Оксли.

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

Acronim (= forma prescurtată a primelor litere ale mai multor cuvinte) pentru capital, calitatea activelor, soliditatea managementului, câștigurile și rentabilitatea, lichiditatea și sensibilitatea la riscul de piață. Abreviere utilizată adesea în legătură cu Legea Gramm-Leach-Bliley (Legea GLB) din 2000. – Ratingurile de la 1 la 5 sunt stabilite de autoritățile de supraveghere din SUA. Holdingurile bancare bine gestionate trebuie să demonstreze că au ratinguri de clasa 1 sau 2 pentru CAMELS în bilanțul consolidat. – A se vedea, de asemenea, Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalised, Sarbanes-Oxley Act.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

Akronim (= skrócona forma pierwszych liter kilku słów) oznaczający kapitał, jakość aktywów, solidność zarządzania, zyski i rentowność, płynność i wrażliwość na ryzyko rynkowe. Skrót często używany w związku z ustawą Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act) z 2000 r. – Oceny od 1 do 5 są ustalane przez amerykańskie organy nadzoru. Dobrze zarządzane bankowe spółki holdingowe muszą wykazać w skonsolidowanym bilansie oceny klasy 1 lub 2 dla swoich CAMELS. – Patrz także Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalised, Sarbanes-Oxley Act.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

Acroniem (= verkorte vorm van de eerste letters van verschillende woorden) voor kapitaal, kwaliteit van de activa, soliditeit van het beheer, winst en rentabiliteit, liquiditeit en gevoeligheid voor marktrisico. Afkorting die vaak wordt gebruikt in verband met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act) van 2000. – Ratings van 1 tot 5 worden vastgesteld door de toezichthoudende autoriteiten van de VS. Goed beheerde bankholdings moeten voor hun CAMELS ratings van klasse 1 of 2 op de geconsolideerde balans laten zien. – Zie ook: Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalised, Sarbanes-Oxley Act.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

akronimas (= kelių žodžių pirmųjų raidžių trumpinys), reiškiantis kapitalą, turto kokybę, valdymo patikimumą, pelną ir pelningumą, likvidumą ir jautrumą rinkos rizikai. Santrumpa, dažnai vartojama ryšium su 2000 m. Gramm-Leach-Bliley aktu (GLB aktas). – Reitingus nuo 1 iki 5 nustato JAV priežiūros institucijos. Gerai valdomos bankų kontroliuojančiosios bendrovės turi įrodyti, kad jų CAMELS reitingai konsoliduotame balanse yra 1 arba 2 klasės. – Taip pat žr. Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalised, Sarbanes-Oxley Act.

Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

akronīms (= vairāku vārdu pirmo burtu saīsinājums), kas apzīmē kapitālu, aktīvu kvalitāti, vadības stabilitāti, peļņu un rentabilitāti, likviditāti un jutību pret tirgus risku. Saīsinājums, ko bieži izmanto saistībā ar 2000. gada Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act). – Reitingus no 1 līdz 5 nosaka ASV uzraudzības iestādes. Labi pārvaldītām banku kontrolakciju sabiedrībām konsolidētajā bilancē jāuzrāda 1. vai 2. klases CAMELS reitingi. – Sk. arī Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalised, Sarbanes-Oxley Act.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

Akronym (= zkratka prvních písmen několika slov) pro kapitál, kvalitu aktiv, spolehlivost řízení, zisk a ziskovost, likviditu a citlivost na tržní riziko. Zkratka často používaná v souvislosti s Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act) z roku 2000. – Hodnocení od 1 do 5 stanovují americké orgány dohledu. Dobře řízené bankovní holdingové společnosti musí v konsolidované rozvaze vykazovat ratingy třídy 1 nebo 2 pro své CAMELS. – Viz také Community Reinvestment Act, Well Managed, Well Capitalised, Sarbanes-Oxley Act.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CAMELS

acronyme (= mot abrégé composé des premières lettres de plusieurs mots) pour capital (fonds propres), asset quality (qualité des actifs), management soundness (qualité de la gestion), earnings and profitability (rentabilité), liquidity (liquidité) et sensitivity to market risk (risque de marché). Abréviation fréquemment utilisée dans le cadre de la loi Gramm-Leach-Bliley (GLB Act) de 2000. – Les autorités de surveillance américaines établissent des notations de 1 à 5. Les holdings bancaires bien gérés doivent justifier de notations de classe 1 ou 2 pour leurs CAMELS dans leur bilan consolidé. – Voir aussi Community Reinvestment Act, bien géré, bien capitalisé, Sarbanes-Oxley Act.

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Sidebar