Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Gini coefficient (Gini index)

Method frequently used in the calculation of counterparty default risk. This index is generally a statistical measure of the distributional equality of a mass, developed by the Italian statistician Corrado Gini, 18841965. The value can assume any magnitude between zero and one – or zero and one hundred percent. The closer the Gini coefficient is to one, the greater the inequality of the underlying statistical mass. – Used as a measure for the degree of concentration, the Gini coefficient shows the deviation of a distribution of the level of claims from the uniform distribution. A value close to zero would correspond to a uniform portfolio. – However, the size of the portfolio is not taken into account. A portfolio with few loans of the same size would have a smaller coefficient than a better diversified larger portfolio containing different levels of claims. Accordingly, the Gini coefficient would increase if a relatively small loan from an additional borrower were added to the portfolio, even though this would reduce the concentration. – See granularity, Herfindahl-Hirschman index. – Cf. Deutsche Bundesbank Monthly Report of June 2006, pp. 40 f. (detailed presentation and criticism).

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Gini-coëfficiënt (Gini-index)

Een methode die vaak wordt gebruikt bij de berekening van het wanbetalingsrisico van een tegenpartij. Deze index is in het algemeen een statistische maatstaf voor de distributieve gelijkheid van een massa, ontwikkeld door de Italiaanse statisticus Corrado Gini, 18841965. De waarde kan elke grootheid tussen nul en één – of nul en honderd procent – aannemen. Hoe dichter de Gini-coëfficiënt bij één ligt, hoe groter de ongelijkheid van de onderliggende statistische massa. – De Gini-coëfficiënt, die wordt gebruikt als maatstaf voor de mate van concentratie, geeft aan in hoeverre een verdeling van het schadebedrag afwijkt van een gelijke verdeling. Een waarde dicht bij nul zou overeenkomen met een portefeuille van gelijke omvang. – Er wordt echter geen rekening gehouden met de omvang van de portefeuille. Een portefeuille met weinig leningen van dezelfde omvang zou een kleinere coëfficiënt hebben dan een beter gediversifieerde grotere portefeuille die verschillende niveaus van vorderingen bevat. Bijgevolg zou de Gini-coëfficiënt stijgen indien een betrekkelijk kleine lening van een extra kredietnemer aan de portefeuille zou worden toegevoegd, ook al zou daardoor de concentratie afnemen. – Zie granulariteit, Herfindahl-Hirschman index. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van juni 2006, blz. 40 e.v. (gedetailleerde presentatie en kritiek).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar