Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Dutch

Uitleg van termen uit de financiële wereld in het algemeen en uit het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) in het bijzonder, alsmede uit het gebied van het toezichtrecht en het beheer van de overheidsschuld, op verschillende verzoeken aangevuld met enkele fundamentele bank- en beurstermen die nodig zijn voor een goed begrip van het beleid van de centrale bank, alsmede oudere en meer recente uitdrukkingen die in taalkundig opzicht naar “geld” verwijzen, een beschrijving van enkele organen en fora die belangrijk zijn voor de Europese en mondiale samenwerking op het gebied van het monetaire beleid, alsmede verwijzingen naar overeenkomstige technische artikelen in het Maandverslag van de Deutsche Bundesbank, het Maandverslag van de Europese Centrale Bank en het Jaarverslag van de Bundesanstalt für Finanzaufsicht, en – overal – naar de omstandigheden en juridische betrekkingen in de Bondsrepubliek Duitsland. Alfabetisch gerangschikt, met de respectieve Engelse technische termen, en voornamelijk samengesteld op basis van officiële publicaties. Met de zoekfunctie van de browser kunnen ook veel termen worden gevonden die geen eigen trefwoord hebben.

Premie voor afgeschoten ongedierte; jachtvergunning

In oudere documenten, de betaling aan de jager (premiejager) die ongedierte, vooral roofdieren en roofvogels, afschoot op verzoek van gemeenten, landeigenaren, eigenaars van vee, vooral schapenhouders, of andere opdrachtgevers. – Jachtgeld betekent – een vergoeding voor de officiële toestemming om in een bepaald gebied te jagen of – betaling van de jager voor het geschoten… read more »

Overvloed

In oudere literatuur en beursberichten, een term voor overvloedig geld op zoek naar investeringen. – Zie attentisme, liquiditeitsval, marktzwakte. Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt! Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Enig afwikkelingsmechanisme (SRM) en bankafwikkelingsentiteit

besluitvormingsorgaan dat begin 2015 op grond van artikel 114 VWEU zal worden opgericht en opdracht kan geven tot de afwikkeling van failliet gaande instellingen. De besluitvorming wordt van het nationale naar het Europese niveau overgeheveld via de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en een daarmee samenhangende verordening tot instelling van één afwikkelingsmechanisme. – Een… read more »

Machtiging voor automatische incasso, factuurcontrole

Een schuldenaar machtigt de schuldeiser om het verschuldigde bedrag rechtstreeks van zijn rekening af te schrijven (een betalingsprocedure waarbij een schuldenaar een schuldeiser machtigt om een betaling rechtstreeks van de depositorekening van de schuldenaar te verkrijgen). Deze wijze van betaling komt vooral voor bij regelmatig terugkerende betalingen door aanbieders van telediensten, elektriciteits- en gasleveranciers, verzekeringsmaatschappijen… read more »

Afkortingen

Belangrijke afkortingen (verkorte vormen van een woord of uitdrukking) uit de financiële wereld, met inbegrip van de (officiële) afkortingen van relevante wet- en regelgeving, zijn in alfabetische volgorde te vinden in de bijlage bij het desbetreffende jaarverslag van de (Duitse) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming… read more »

Afprijs; korting; gedeeltelijke betaling

Bij de verkoop van effecten voor rekening van de cliënt is de winstmarge van de bank of de makelaar in de prijs begrepen. – Het verschil tussen de koers van vandaag voor bepaalde vreemde valuta’s en de driemaandskoers van die valuta op de termijnmarkt (tenzij anders vermeld). – Renteaftrek (korting) bij de aankoop van later… read more »

Downswing (neergang)

Een algemene vertraging van de economische activiteit in een gebied, zoals blijkt uit economische indicatoren zoals de beurskoersen, de productie, de werkgelegenheid of de buitenlandse handel. – Een stilstand of zelfs daling van het bruto binnenlands product gedurende twee kwartalen. – Zie deficit spending, crisis, landing, zacht, recessie, sentiment barometer, cyclisch. Opgelet: De financiële encyclopedie… read more »

Expatriatie (uittocht)

Op de financiële markt, voor de overbrenging van de woonplaats van een natuurlijke of rechtspersoon van het ene grondgebied naar het andere, gewoonlijk om regelgevings- of belastingredenen (de verhuizing van iemands wettelijke verblijfplaats of staatsburgerschap van het ene land naar het andere, meestal om hoge belastingen of overkill aan regelgeving te vermijden). – Zie informatieplicht… read more »

Afwikkelingssystemen

Procedures via welke financiële instellingen gegevens en documenten over betalingen of overmakingen van effecten indienen en uitwisselen (regelingen die worden gebruikt om de afwikkeling van overmakingen van gelden, activa of financiële instrumenten te vergemakkelijken). In de meeste gevallen omvatten de procedures ook regels voor de berekening van de bilaterale en multilaterale nettoposities van de deelnemers…. read more »

Sidebar