Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Greek

Επεξηγήσεις όρων από τον κόσμο των χρηματοοικονομικών εν γένει και από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ειδικότερα, καθώς και από τον τομέα του εποπτικού δικαίου και της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, που συμπληρώνονται κατόπιν διαφόρων αιτημάτων με ορισμένους βασικούς τραπεζικούς και χρηματιστηριακούς όρους, απαραίτητους για την κατανόηση της πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, καθώς και παλαιότερες και νεότερες εκφράσεις που αναφέρονται γλωσσικά στο “χρήμα”, περιγραφή ορισμένων από τους φορείς και τα φόρουμ που είναι σημαντικά για τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα νομισματικής πολιτικής, καθώς και παραπομπές σε αντίστοιχα τεχνικά άρθρα της Μηνιαίας Έκθεσης της Deutsche Bundesbank, της Μηνιαίας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ετήσιας Έκθεσης της Ομοσπονδιακής Εποπτικής Αρχής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων, καθώς και – καθ’ όλη τη διάρκεια – στις συνθήκες και τις νομικές σχέσεις στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αλφαβητικά ταξινομημένο, με τους αντίστοιχους αγγλικούς τεχνικούς όρους, και καταρτισμένο κυρίως με βάση επίσημες δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης του προγράμματος περιήγησης, μπορούν επίσης να βρεθούν πολλοί όροι που δεν έχουν τη δική τους λέξη-κλειδί.

Τιτλοποίηση

Γενικά, η μετατροπή μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους σε εμπορεύσιμες κινητές αξίες (η διαδικασία μετατροπής μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων σε εμπορεύσιμες κινητές αξίες). – Οι τράπεζες συσσωρεύουν τις απαιτήσεις από τα χορηγηθέντα δάνεια σε χρεωστικούς τίτλους που πωλούνται σε επενδυτές. – Οι τράπεζες εκδίδουν πιστοποιητικά για ξένες μετοχές που δεν είναι εισηγμένες στο εγχώριο… read more »

Απαγόρευση

Απαγόρευση με εντολή της εποπτικής αρχής και συνήθως με δημόσια ανακοίνωση – της δραστηριότητας προσώπων ή εταιρειών στη χρηματοπιστωτική αγορά στο σύνολό της ή σε επιμέρους τομείς ή – των συγχωνεύσεων και εξαγορών που δεν είναι σύμφωνες με τις νομοθετικές διατάξεις. – Στη Γερμανία, η απαγόρευση κατά την έννοια του άρθρου 37 KWG μπορεί να… read more »

Αγορά τιτλοποιήσεων

Προσφορά και ζήτηση για μέσα τιτλοποίησης κάθε είδους. Κατ’ αρχήν, μπορεί να τιτλοποιηθεί οτιδήποτε που υπόσχεται μια συνεχή ροή πληρωμών, από τις απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες έως τα φοιτητικά δάνεια και τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σταδίου ή μιας αίθουσας συναυλιών. – Η παγίδα με κάθε τιτλοποίηση είναι το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου. Αυτό οφείλεται στο… read more »

Κάρτα υπογραφής

Έγγραφο που πρέπει να συμπληρώνεται και να φυλάσσεται σε ένα ίδρυμα κατά το άνοιγμα μιας επιχείρησης. Περιέχει το υπόδειγμα υπογραφής του πελάτη και των δυνητικά εξουσιοδοτημένων υπογράφοντων εγγράφων και, κατά περίπτωση, την εξουσία διάθεσής τους (την κάρτα ή την ηλεκτρονική αναπαράσταση που βρίσκεται στο αρχείο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και περιέχει την υπογραφή του πελάτη και… read more »

Ποσοστό διακράτησης τίτλων που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία (μερίδιο ιδιοκτησίας)

Μετά την κρίση subprime το καλοκαίρι του 2007, η οποία μετατράπηκε σε παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το φθινόπωρο του 2008, οι εποπτικές αρχές απαίτησαν από τις τράπεζες προέλευσης να διατηρούν ένα ορισμένο ποσοστό των τιτλοποιημένων τίτλων που εκδίδονταν στα δικά τους χαρτοφυλάκια. Αυτό έγινε για να αποτραπεί η απρόσεκτη μεταβίβαση των κινδύνων από μια ομάδα απαιτήσεων… read more »

Σιωπηρή υποστήριξη

Στο πλαίσιο μιας τιτλοποίησης, κάποιος -συνήθως μια τράπεζα- σπανιότερα επίσης ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου- αναλαμβάνει την ευθύνη για τους τιτλοποιημένους τίτλους πέραν των συμβατικά συμφωνημένων υποχρεώσεων. Αυτό επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, με την αγορά των τιτλοποιημένων τίτλων από το ίδρυμα, εάν είναι απαραίτητο, και τη συμπερίληψή τους στο δικό του χαρτοφυλάκιο. Τέτοιου είδους αγορές παρατηρήθηκαν… read more »

Κίνδυνοι τιτλοποίησης (κίνδυνοι τιτλοποίησης)

Οι κίνδυνοι της τιτλοποίησης θεωρούνται οι εξής: – η τράπεζα που εκδίδει την τιτλοποίηση δεν είναι πολύ προσεκτική στην επιλογή και την παρακολούθηση των οφειλετών- – η ζήτηση για τιτλοποίηση μπορεί ξαφνικά να στερέψει, όπως παρατηρήθηκε στην κρίση subprime και στη χρηματοπιστωτική κρίση που ακολούθησε, όπου ένας απροσδόκητος συγχρονισμός των αθετήσεων των περιουσιακών στοιχείων αναφοράς… read more »

Γραμμή στήριξης (γραμμή stop-loss, γραμμή σήματος)

Περιοχή στην οποία η τιμή ενός τίτλου στο χρηματιστήριο – σπανιότερα σχετίζεται και με την τιμή ενός νομίσματος – έχει ήδη πέσει αρκετές φορές, για να ανακάμψει και πάλι στη συνέχεια. – Βλέπε ανάλυση, τεχνική, διαγράμματα, ιστόγραμμα, χαρτογράφηση, εύρος τιμών, διαπραγματεύονται, υπόθεση τυχαίου περιπάτου, γραμμή αντίστασης. Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και… read more »

Κέρδη (μισθός, κέρδος, αμοιβή)

Το σταθερό χρηματικό ποσό που καταβάλλεται σε έναν εργαζόμενο, το οποίο συνήθως μετράται σε μηνιαία ή ετήσια βάση, όχι σε ωριαία βάση, ως μισθός. – Το κέρδος από μια επιχείρηση, από μια συναλλαγή (το συνολικό εισόδημα από μια συναλλαγή μείον τις δαπάνες). – Η αναγνώριση που έχει κερδίσει ένα άτομο μέσω εξαιρετικών επιδόσεων πέραν του… read more »

Υποβρύχια

Στην ορολογία του δικαιώματος αγοράς, όταν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στην αγορά spot είναι χαμηλότερη από την τιμή εξάσκησης, με άλλα λόγια το δικαίωμα είναι εκτός χρήματος (ένα δικαίωμα αγοράς του οποίου η τιμή εξάσκησης είναι μεγαλύτερη από την αγοραία τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου). – Σε σχέση με ένα δάνειο, ο χαρακτηρισμός… read more »

Sidebar